Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Politiekunde

Belangrijk: in verband met Covid-19 zullen de studenten een aangepast programma volgen, waarbij alle reguliere onderdelen aan bod zullen komen. 

De minor politiekunde focust zich op het vormen van beelden over dilemma’s die het politiewerk met zich meebrengen. Vanuit theoretische inbedding in de diverse vooropleidingen en persoonlijke ervaringen met de politie wordt van binnenuit de politieorganisatie deze beeldvorming bezien en beschouwd.

Gestart wordt met theorie en achtergrond omtrent de positie van de politie in de context van  samenleving, rechtstaat en politieorganisatie. Deze basis leidt tot een gemeenschappelijk perspectief, deels vanuit voor studenten bekende theorie.

Vervolgens wordt direct overgestapt naar het politieperspectief. De minor heeft als doel het oordeelvormend vermogen van de student te ontwikkelen op basis van nieuwe kennis, inzichten en ervaringen binnen de politieorganisatie. Vanuit bestaande, gerelateerde kennis en inzichten, wordt het politiespecifiek uitgediept om vervolgens te komen tot oordeelsvorming.

De student kent de politie vanuit zijn  opleiding, vanuit zijn privé, de maatschappij, vanuit stages of mogelijke werkplekken en vanuit de theorie. Zij hebben zo een beeld gevormd over hoe goed politiewerk en goed samenwerken met de politie eruit ziet.

Vervolgens wordt deze theorie en deze ervaring heel specifiek geplaatst in de politiële context. Hieraan wordt ideevorming van andere studierichtingen gekoppeld. Daarna wordt dit uitgebreid met ideeën vanuit storytelling en beïnvloeding door feitelijke beroepsbeoefenaren en wordt de student in simulaties gebracht waarin het feitelijk handelen in politiële situaties zichtbaar wordt.

Wat doet dit alles met het beeld op goed politiewerk? Hoe beoordeel je dit en hoe reflecteer je op je eigen oordeel in de loop van deze maanden? Van multidisciplinair perspectief wordt gestreefd  naar synthese tot interdisciplinaire inzichten.

Leerdoelen

De student heeft het vermogen om:


• De positie van de politie in de samenleving en de rechtsstaat te duiden en de invloed daarvan op het feitelijk functioneren van de politie binnen veiligheidsvraagstukken te doorgronden

• Dilemma’s van politiewerk in veiligheidsvraagstukken te herkennen en formuleren op basis van relevante bronnen, waaronder reeds opgedane theorieën en narratieve onderzoeksmethoden (story telling)

• Zelfstandig  een oordeel te vormen omtrent dilemma’s van het functioneren van de politieorganisatie in veiligheidsvraagstukken. Hij doet dit op basis van een beschrijving en beleving van binnenuit de politieorganisatie. Hij reflecteert en opinieert hierop op basis eigen belevingen van binnenuit de  organisatie, meningen van anderen en feitelijke ervaringen van uitvoerende politieambtenaren en gevoerd beleid. Hierdoor kunnen samenwerkingsverbanden makkelijker tot stand worden gebracht en kunnen samenwerkingsrelaties worden geoptimaliseerd. De student is hierdoor in zijn latere beroepspraktijk beter in staat om complexe politie-/ veiligheidsvraagstukken in perspectief te plaatsen en hierover te adviseren.

Aanvullende informatie

De minor start in week 5  en week 35/36 van een kalenderjaar.

Let op: bij het opsturen van de leerovereenkomst dient een kopie van een identiteitsbewijs te worden bijgevoegd. Hierbij moet het BSN-nummer onzichtbaar te worden gemaakt. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de app van de Rijksoverheid genaamd: KopieID.

Ingangseisen

Het programma omvat 30 studiepunten en is toegankelijk voor alle studenten in het hoger onderwijs (HBO). De inhoud richt zich echter in het bijzonder op aanverwante beroepsgroepen (ketenpartners van de politie).

Wederzijdse ervaringen in het samenwerken en het verkennen van de mogelijkheden en de grenzen van de politiefunctie in die samenwerking, vormen een belangrijk onderdeel van het programma. We vragen dan ook een actieve houding. 

Ook bevat de minor onderdelen vanuit de IBT-leerlijn (Integrale Beroepsvaardigheden Training). De studenten maken kennis met aanhoudingstechnieken en zelfverdedigingstechnieken om zo praktijk in relatie te kunnen brengen met de theorie. 

Er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar voor deze minor. 

Om deel te kunnen nemen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze aanvraag kunt u bij uw gemeente indienen (vaak digitaal mbv DigiD). Hou wel rekening met de levertijd van deze verklaring.

Het aanleveren van de leerovereenkomst dient bij voorkeur via de mail te gebeuren. Het volgende verwachten wij in de e-mail aan te treffen:

- Leerovereenkomst: alle paginas (inclusief handtekening van de examencommissie van de thuisinstelling)

- kopie id / paspoort,

- pasfoto en

- bewijs van inschrijving voor de opleiding.

De datum van inzending via de mail naar de Politieacademie geldt als aanmeldingsdatum (en wordt er een plek gereserveerd). Dit houdt dus in dat NIET de datum van het aanmaken van de leerovereenkomst en/of de datum van ondertekening door de eigen Examencommissie geldt.

De VOG mag in een later stadium worden aangeleverd, mits op tijd voor aanvang van de opleiding. Mocht de documentatie niet compleet zijn, of de VOG geeft daartoe aanleiding, dan zal de reservering vervallen. 

Toetsing

De toetsing is als volgt opgebouwd:

  1. Voorwaardelijke leeropdrachten (dienen te worden afgetekend).
  2. "Take home"-opdracht (opdracht wordt online geplaatst en dient thuis te worden uitgezocht). De opdracht hoort bij het onderdeel Politiestrategieën en is voorwaardelijk om het essay te kunnen indienen ter beoordeling.
  3. Kennistoets (40 mc-vragen)
  4. Essay (eindopdracht)

Tevens hanteert de Politieacademie een aanwezigheidsplicht. Afwijken hier van is slechts mogelijk met toestemming van de coördinerend docent. 

Het essay, is een document opgesteld door de student, waarin eerder geformuleerde leerdoelen terugkomen, behandeld worden en inhoudelijk worden beoordeeld. Studenten kiezen een echt politieprobleem  waaraan de oordeelsvorming wordt opgehangen.

De eerste versie (ter beoordeling) dient uiterlijk 2 maanden na afloop van het onderwijs te worden ingediend. 

Literatuur

De volgende literatuur dient te worden aangeschaft:

  1. Kluwer Collegebundels (meest actuele versie) 
  2. Koning, de B. (2012) De Veiligheidsmythe. Amsterdam; Uitgeverij balans

    ISBN: 9 789460 035777
  3. Kronenberg, M. , Wilde, B. de Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht, Deventer; Wolters Kluwer

Rooster

Belangrijk: de vakantieplanning op de Politieacademie wijkt af van de reguliere vakantieplanning in het hoger onderwijs. Wij hebben bijvoorbeeld geen standaard voorjaarsvakantie e.d. Dit houdt dus in dat er geen verlof kan worden opgenomen gedurende de minorperiode (bijv. voor vakanties of tandartsafspraken). Roosters zijn in te zien via ItsLearning.

Gemiddeld zijn er 2, soms 3 dagen onderwijs op de Politieacademie per week. Bij uitzondering kan het voorkomen dat er op 1 dag maximaal 2 uur onderwijs wordt gegeven. Lange reistijden worden niet als excuus geaccepteerd.

Onderwijs vindt plaats op de Concernlocatie van de Politieacademie te Apeldoorn (Arnhemseweg 348)