Kies op maat

Inloggen Menu

Taalontwikkelend Leren

Door het volgen van de minor ‘Taalontwikkelend Leren’ doen studenten van de lerarenopleiding of van de pabo kennis op over het belang van het interactieproces in de klas voor het leren van leerlingen. Naast deze kennis wordt ingegaan op de mogelijkheden om de gewenste interactie te bewerkstelligen, zodat de student ook vaardig wordt om deze interactiewijzen te herkennen en te stimuleren.

De minor is opgebouwd uit een theoretisch gedeelte van 10 EC, waarin door gebruik te maken van blended learning wordt ingegaan op een zestal inhouden die betrekking hebben op dit (talige) onderwerp. Deze inhouden vormen een mooie basis voor het praktijkgerichte onderzoek van 20 EC. De inhoud en de manier van onderzoeken kan de student zelf (in overleg met de minor-coördinator) bepalen, waarna hij/ zij een deskundige begeleider krijgt.

Leerdoelen

Aan het eind van de theoretische verdieping van de minor 'Taalontwikkelend leren' heeft de student kennis van en inzicht in:

-  De achterliggende concepten van het Lectoraat van Taalgebruik & Leren (o.a.  dialogisch leren, samenwerkend leren, natuurlijk, schools  en  cultureel leren,  onderzoekend leren)

-  De relatie tussen leren/kennisconstructie en taalontwikkeling.

-  De leertheorieën rondom kennisontwikkeling en sociale participatie

-  De situaties waarin de genoemde theorieën het best werken

-  De manier van kennisconstructie volgens Carl Bereiter

-  De mogelijkheden om aan taalontwikkeling te werken in andere vakken

-  De voorwaarden voor het leerzaam zijn van kring- en leergesprekken voor leerlingen

-  De rol van feedback in een gesprek tussen leerkracht en leerling(en)

- De mogelijke leerzaamheid van peerinteractie (tussen leerlingen).

-  De concepten disputional talk, cumulative talk en exploratory talk

-  De coachingsrol van leerkrachten op het moment dat leerlingen samenwerken

-  De mogelijkheden om de mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling van kinderen te kunnen volgen

-  De prominent feature analysis en het onderzoeksmodel educational design research

-  De referentiekaders voor taal volgens de commissie Meijerink

-  De eigen manieren van vragen stellen en feedback geven in een kringgesprek

-  De kwaliteit van de participatie van leerlingen in een kringgesprek

-  De kwaliteit van het dialogisch onderwijzen in een instructiesituatie

-  De kwaliteit van het taalgebruik van kinderen (o.a. van exploratory talk) op het moment dat  ze samenwerken

De student verdiept zich tijdens zijn praktisch onderzoek in één of meerdere van de hierboven genoemde doelen.

Aanvullende informatie

Voor de p-hbo Coördinator Taal in het Basisonderwijs (uitgevoerd door ECNO/NHL Hogeschool) krijgen de deelnemers vrijstelling voor het (literatuur)onderzoek dat in het eerste jaar moet worden uitgevoerd.
De deelnemers mogen het onderzoeksverslag (tot 3 jaar na het afronden van de minor) gebruiken als basis voor het schrijven van een artikel. Dit betekent dat men in de praktijk een substantieel aantal uren minder hoeft te besteden aan bronnenonderzoek.

Ingangseisen

- student beschikt over lesgevende ervaring in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs (opgedaan tijdens stage)

- student bevindt zich in derde of vierde leerjaar van zijn hbo-studie

- student heeft interesse in nieuwe vormen van onderwijs en in de rol van interactie bij kennisconstructie en bij het ontwikkelen van taalvaardigheden

Van de student vragen wij een mail met daarin een korte motivatie voor deze minor te sturen naar: s.faasse@nhl.nl . Binnen 14 dagen volgt een uitnodiging voor een gesprek (eventueel via skype) om de wensen van de student en de mogelijkheden vanuit het lectoraat in kaart te brengen.

Hierna wordt in gezamenlijk overleg een zoveel mogelijk op maat gemaakt studiecontract opgesteld.

Toetsing

Diverse schriftelijke opdrachten en een (praktijkgericht) onderzoeksverslag.

Literatuur

Geen, de materialen worden beschikbaar gesteld door de docenten en onderzoekers.

Rooster

In totaal: 6 colleges van anderhalf uur.

Het rooster zal zo spoedig mogelijk na de inschrijving bekend gemaakt worden.

Afhankelijk van het aantal ingeschreven studenten, worden de colleges ingeroosterd of worden studenten geacht afspraken te maken met individuele docenten.