Kies op maat

Inloggen Menu

Cybersafety: rechtshandhaving in een digitale samenleving

De aanpak van veiligheidsproblemen in de gedigitaliseerde samenleving staat centraal in deze minor. Onderwerpen die aan bod komen zijn: wat is cybercrime, wat zijn trends, welke wet- en regelgeving is van toepassing en wat zijn mogelijkheden voor (multidisciplinaire) rechtshandhaving. Deze onderwerpen worden behandeld om een bijdrage te leveren aan antwoorden op actuele vraagstukken. Studenten doen onderzoek voor de praktijk, voeren een experiment uit, maken een podcast en bezoeken cybersafety gerelateerde bijeenkomsten. Daarnaast worden kennistoetsen en een tentamen afgenomen. Gedurende zes uren per week (in twee dagdelen) wordt in kleine groepen gewerkt aan actuele vraagstukken, worden gastcolleges verzorgd door externen, presenteren onderzoekers van de onderzoeksgroep Cybersafety over hun bevindingen en wordt aan opdrachten gewerkt.

 

Leerdoelen

Het vergaren van kennis en vaardigheden over digitalisering, cybersafety en cybercrime in de context van rechtshandhaving.

Aanvullende informatie

Naast de genoemde onderdelen wordt ook verwacht dat de student drie congressen (cybergerelateerd) bezoekt en een experiment uitvoert in het kader van de landelijke Alert Online campagne.

Kosten: max. 100 euro aan studiemateriaal en eventuele reiskosten t.b.v. congresbezoeken.

Ingangseisen

Propedeuse en stage jaar 3 behaald, minimaal 45 EC uit jaar 2 en 3 behaald (voor IVK/BSK/ES opleiding binnen Thorbecke Academie NHL-Stenden).

Overige opleidingen, geen toelatingseisen

Toetsing

Plan van aanpak, kennistoets, tentamen, podcast, onderzoek, portfolio

Literatuur

  • Leukfeldt, E.R. & Stol, W.Ph. (2012). Cybersafety: An introduction. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. (Digitaal toegankelijk via de site van de mediatheek).
  • Stol, W.Ph. & Jansen, J. (2014). Cybercrime en de politie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. (Digitaal toegankelijk via de site van de mediatheek).
  • Stol, W.Ph. & Strikwerda, L. (2017). Strafrechtspleging in een digitale samenleving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Rooster

2 dagdelen (3 uren) in de week in het rooster