Kies op maat

Inloggen Menu

iHuman: eHealth & eSocial Work

De minor iHuman, eHealth& eSocial Work richt zich op het duiden van praktijkproblemen voor cliënten binnen de zorg- en welzijnscontext en het ontwerpen van oplossingen hiervoor aan de hand van de methode voor design thinking.

 

Zorg- en welzijnsprofessionals dienen in te kunnen (blijven) spelen op de zorgvraag van cliënten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan cliënten die steeds meer gewend zijn om hun zaken via

internet te regelen en digitaal te communiceren. Of de grotere behoefte van cliënten om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en

indien nodig daar ook de noodzakelijke zorg en ondersteuning te ontvangen. Maar ook de afname van professionele hulpverleners door de vergrijzing. Dit vraagt om een andere aanpak van

professionals. Binnen deze minor ga je daarom aan de slag met praktijkproblemen, waarbij de focus ligt op het creëren van oplossingen die toe te passen zijn in de context waar het om gaat, door de mensen waar het om gaat: de cliënt

en de professional; waar liggen hun wensen en behoeften en hoe sluit je daarbij aan met het ontwikkelen van (digitale) middelen?

 

De minor iHuman nodigt je uit om op een multidisciplinaire manier nieuwe innovatieve oplossingen en voorzieningen te ontwikkelen en toe te passen binnen de praktijk van Zorg & Welzijn. Dit doe je aan de hand van de design thinking methode die uit een vijftal fasen bestaat, te weten: empathize, define, ideate, prototype & test. Design thinking is geen lineair proces: soms moet worden terug gegaan naar een eerdere fase, en vaak moeten de fasen van design thinking meerdere malen worden doorlopen om tot een gedegen ontwerp/ artefact te kunnen komen. Design thinking gaat om creativiteit, anders durven denken en experimenteren. Het credo ‘Learning by doing’ gaat hierbij op. Je bent nooit klaar met het praktijkprobleem en het is nooit 100% opgelost aangezien verbetering een continue proces is.

 

Om als minor student met oplossingen te komen die het verschil maken, moeten vele invalshoeken worden samengebracht. Dit vraagt kennis en inzichten vanuit verschillende professionele disciplines, zoals natuurlijk die van de zorg- of welzijnsprofessional, maar daarbij ook die van de ontwerper en de ontwikkelaar van (nieuwe) media, van de bedrijfskundige, de projectmanager, etc.

 

Leerdoelen

Binnen de minor iHuman gaat het met name om verbreding van kennis en deskundigheid. De minor kent daarbij een vijftal competenties die centraal staan [zie hieronder]. Deze competenties zijn te koppelen aan rollen en indicating behaviors. De rollen die centraal staan zijn: de verbinder, de ontwerpdenker, de initiator en de procesbegeleider. Voor elke competentie zijn er indicating behaviors geformuleerd, deze zijn gebaseerd op de volgende karakteristieken die passen bij de mindset die nodig is bij deze minor: creativiteit, durf, initiatief nemen, teamwork, autonomie en design thinker.

De toetsing zal zich richten competenties en daarbij ook op de rollen en indicating behaviors.

 

Competenties minor iHuman

1. Analyze (Analyseer)

De Ba IHuman signaleert en analyseert adequaat complexe probleemsituaties van patiënten, cliënten, doelgroepen in hun bredere context.
Rol: Initiator

 

2. Create (Creëren)

De Ba IHuman coördineert en draagt plan- en projectmatig bij aan veranderingen, zodat (technologische) innovatieve toepassingen effectief, doelmatig en duurzaam ontwikkeld worden.
Rol: Procesbegeleider

 

3. Connect (Verbind)

De Ba IHuman initieert verandering en bestendigt samenwerking en weet de diverse belangen, waarden en deskundigheid van gebruikers (zorg- en welzijnsprofessionals en/of doelgroepen), professionals uit de technologische disciplines en het management te vertalen en verbinden.
Rol: Verbinder

 

4. Design (Ontwerp)

De Ba IHuman regisseert en initieert iteratieve ontwerpprocessen gericht op het (co)creëren van (technologische) innovatie, aangestuurd en gelegitimeerd vanuit ontwerpdenken.
Rol: Ontwerpdenker

 

5. Share (Deel)

De Ba IHuman draagt zijn expertise en visie over (maatschappelijke, technologische, vakinhoudelijke) ontwikkelingen in het ZW-domein over aan ZW-professionals, zowel binnen als buiten de eigen organisatie, gericht op deskundigheidsbevordering en actualisering van het beroep en de beroepspraktijk. Rol: Verbinder

Aanvullende informatie

De minor wordt komende weken inhoudelijk aangescherpt/ geüpdatet om daarmee actueel te blijven. Het kan dus zijn dat er zaken wijzigen.

De minor maakt gebruik van zijn eigen communicatiekanaal evenals een tool om leerervaringen in bij te houden.

De minor is geschikt voor studenten die geïnteresseerd zijn in of met kennis op het gebied van: creativiteit, ontwerpen, innovatie, vernieuwing, patient/client-centraal, praktijkgericht, Design Thinking.

De minor is ook een goede voorbereiding wanneer je de intentie/interesse hebt om de master Digitale Innovatie in Zorg & Welzijn te volgen.

Ingangseisen

Je kunt deelnemen aan deze minor als je minimaal leerjaar 2 van een HBO-opleiding hebt afgerond of

uitzicht hebt op afronding hiervan

binnen 2 maanden na start van

de minor.

Toetsing

Er wordt zowel gebruik van diverse formatieve toetsmomenten tijdens de minor zoals presentaties, recensie schrijven e.d. als opmaat voor het summatieve toetsmoment [EC toekenning]. Toetvorm is een performance assessment waarvoor de student een portfolio dient in te leveren. Met de formatieve toetsing werkt de student aan zijn bewijslast voor het uiteindelijke assessment.

Rooster

Rooster is in mei bekend.