Kies op maat

Inloggen Menu

Fries Bachelor

Minorstudenten Fries schuiven aan bij reguliere colleges Fries en volgen het college-aanbod dus gezamenlijk met eerstejaars studenten Fries. Daarnaast bereiken zij een deel van de leeruitkomsten/leerdoelen in zelfstudie. Aangezien er op dit moment nog gewerkt wordt aan het nieuwe DBE-leerplan voor de voltijd, is nog niet precies aan te geven welke onderdelen door minorstudenten gevolgd zullen worden. Wel is duidelijk dat de inhoud van de minor evenredig verdeeld zal zijn over de drie leerlijnen taalvaardigheid/taalfeardigens (10 ec), taalkunde (10 ec) en fictie en cultuur/fiksje en kultuer (10 ec). Dat geldt voor zowel de minor van periode 1 en 2 als voor de minor van periode 3 en 4.

 

NHL Stenden Hogeschool is de enige hogeschool in Nederland waar de minor Fries aangeboden wordt. Dit jaar hebben zich zestien studenten aangemeld voor de minor Fries, waaronder studenten van hogescholen buiten Fryslân, zoals de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Amsterdam. Studenten van allerlei opleidingen melden zich aan voor de minor; de meerderheid bestaat uit studenten van een lerarenopleiding. Een student van een lerarenopleiding kan na het volgen van de minor Fries in twee jaar in deeltijd afstuderen bij de lerarenopleiding Fries om een tweede bevoegdheid te halen.

 

In de minor Fries leert een student het Fries mondeling en schriftelijk beheersen op ERK-niveau B2 of hoger. Daarnaast doet hij kennis op over de positie van het Fries in de maatschappij en leert hij de basis van de Friese taalkunde. Bovendien leert de student de Friese (jeugd)literatuur en de geschiedenis daarvan kennen en ontwikkelt hij zijn eigen literaire competentie. Iedere minorstudent ontwikkelt een betekenisvol product waarin hij een verbinding legt tussen zijn toekomstige beroepspraktijk en de inhoud van de minor Fries. De minor Fries is daardoor voor studenten van alle sectoren een relevante aanvulling op de eigen opleiding.

 

Didactische aanpak: werkcolleges, hoorcolleges, ateliers

Leerdoelen

Voor fictie en cultuur:

Je beschrijft de geschiedenis van de Friese (jeugd)literatuur dusdanig dat je (jeugd)literaire teksten begrijpt en goed in hun tijd kunt plaatsen. Je kunt een jeugdboek beargumenteerd indelen naar leesniveaus. Je beschrijft de culturele geschiedenis van de West-Europese samenlevingen (vanaf de middeleeuwen) en aan de hand daarvan plaats je (jeugd)literatuur in een historisch-cultureel en maatschappelijk perspectief.


Voor taalkunde:

Je legt de elementaire begrippen van de taalkunde (psycholinguïstiek, sociolinguïstiek, syntaxis, fonologie, fonetiek, morfologie, lexicologie en semantiek) uit. Je laat zien dat je verbanden kunt leggen tussen je kennis van taalkunde en die van andere vakdomeinen.

Voor taalvaardigheid:
Je beheerst de Friese taal zowel mondeling als schriftelijk op ERK-niveau B2 of hoger en je ontwikkelt je tot een bewuste taalgebruiker in relatie tot je sociale omgeving. Je laat zien dat je verbanden kunt leggen tussen je kennis van Friese taalvaardigheid en die van andere vakdomeinen.

Aanvullende informatie

Voertaal is Fries.

Ingangseisen

De minor is alleen toegankelijk voor Friestalige studenten. Niet-Friestaligen die geïnteresseerd zijn in de minor, wordt aangeraden eerst een cursus voor niet-Friestaligen te volgen bij bijvoorbeeld de Afûk.

Niet toegankelijk voor studenten Tweedegraads Lerarenopleiding Fries Voltijd of Flex.

Toetsing

Tentamen, portfolio, opdracht

Literatuur

Er wordt gebruikgemaakt van verschillende studiematerialen, waaronder in ieder geval een goed woordenboek Nederlands-Fries en Fries-Nederlands