Kies op maat

Inloggen Menu

Onderwijs in Suriname

De minor Suriname bestaat uit een verblijf van 5 maanden in Suriname waarin activiteiten uitgevoerd worden vanuit het Instituut Opleiding Leraren (IOL). De onderdelen binnen deze minor staan in het teken van het onderwijs en het vakgebied in de Surinaamse cultuur. Er wordt zowel binnen de onderwijscontext als daarbuiten volop kennis gemaakt met de Surinaamse cultuur. Het is een minor die het opdoen van internationale sensitiviteit bevordert en internationale en interculturele kennis en vaardigheden combineert. Dit sluit tevens aan op de samenleving die een steeds meer cultureel divers karakter krijgt waarop toekomstige professionals moeten worden voorbereid.

 

 

Binnen de toetsonderdelen heeft de student in overleg met de examinator de mogelijkheid zelf keuzes te maken voor onderwerpen en invulling. Van belang is echter dat de student aantoont dat zowel theorie, praktijk als onderzoeksactiviteiten aan bod zijn geweest. Reflectie van het geleerde is onderdeel van het geheel en in het portfolio zal een eindreflectie opgenomen moeten zijn.

 

Voor het theoretische deel worden de didactische aanpak en werkvormen van de lerarenopleiding IOL in Suriname gehanteerd.

 

Leerdoelen

Algemeen leerdoel

De student verwerft kennis, houding en vaardigheden in relatie tot het leraarschap in de Surinaamse cultuur.

 

Specifieke doelen

De student

toont aan kennis te hebben van de Surinaamse samenleving en de cultuur.

toont aan kennis te hebben van het basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs in de Surinaamse cultuur.

heeft een analyse gemaakt van de overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse en Surinaamse onderwijssysteem.

heeft een analyse gemaakt van de overeenkomsten en verschillen in interculturele communicatie tussen de Nederlandse en Surinaamse cultuur en de consequenties daarvan voor het eigen handelen in de onderwijscontext.

kan eigen leerervaringen benoemen die zijn opgedaan tijdens het observeren en werken met kinderen op een school in het binnenland van Suriname.

toont aan inzicht te hebben in de rol die de eigen cultuur en de Surinaamse cultuur spelen bij het eigen functioneren.

kan culturele aspecten die hij tegenkomt binnen de minoractiviteiten plaatsen en respecteren.

ontwikkelt communicatietools en laat zien hier gebruik van te maken in de Surinaamse onderwijspraktijk.

toont interculturele vaardigheden aan door flexibel om te gaan met diversiteit en zich aan te passen aan zijn omgeving.

toont aan in intercultureel verband met verschillende mensen samen te kunnen werken.

toont aan respect te hebben voor de omgangsvormen in Suriname.

toont aan te kunnen reflecteren op eigen handelen en leerproces binnen de minoractiviteiten.

kan onderzoeksactiviteiten uitvoeren en erover rapporteren.

kan onderwijsactiviteiten voorbereiden, uitvoeren en evalueren in de Surinaamse onderwijscontext.

toont aan kennis te hebben van een werkveld in Suriname waar leerlingen werkzaam kunnen zijn.

heeft in samenwerking met Surinaamse studenten op het IOL kennis verzameld van het eigen en/of verwant vakgebied en de toegepaste werkvormen die op het IOL gehanteerd worden.

 

De student heeft na afloop van de minor aangetoond

een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en deskundigheid van het leraarschap door middel van de kennis en ervaringen die in Suriname zijn opgedaan in het kader van onderwijs in internationaal en intercultureel perspectief.

en (theoretisch) onderbouwd hoe hij/zij op adequate wijze onderwijs heeft verzorgd aan leerlingen in een niet -Nederlandse setting, namelijk Suriname.

te reflecteren op eigen handelen en leerproces en te beschrijven wat hiervan de betekenis is voor zijn/haar persoonlijke en toekomstige beroepsuitoefening.  

Aanvullende informatie

De minor vindt in Suriname plaats. In verband met het bijzondere karakter van deze minor dient de student rekening te houden met een aantal voorzorgsmaatregelen. Tevens is het van belang om zeer op tijd te starten met de voorbereidingen (5 maanden van te voren). Dit laatste is vooral nodig vanwege het aanvragen van een machtiging Kort Verblijf. Er is toestemming nodig van Yvonne Boksebeld. Toestemming wordt verleend op basis van positieve gesprekken met de student, een goed gekeurde motivatiebrief en cultuurverslag.

Ingangseisen

volgens de afspraken van de lerarenopleidingen en PABO

Toetsing

Portfolio en presentatie

Ten aanzien van de toetsing en beoordeling van de theorie geldt dat de student op het IOL getoetst wordt volgens de toetscriteria van het gevolgde vakgebied. Bij het onderdeel stage binnen het praktijkdeel wordt de student beoordeeld door een instituutsbegeleider van het IOL. Alle beoordelingen, ontvangen feedback en bewijzen van derden zijn opgenomen in het portfolio en zijn input om het eindoordeel te bepalen.

Literatuur

Eventueel te gebruiken literatuur vind je op de site van Studystore, www.studystore.nl.