Kies op maat

Inloggen Menu

American Studies in English

Beschrijving van de inhoud:

This minor is intended for students with a particular interest in the United States, its history, its culture, and its place in the world. It includes a two-module-long American History lecture/discussion course, necessary for a clear understanding of how America came to be as it is now. The other courses – The American Political System, Race and Ethnicity in the US, and The American Dream – rest on this understanding of history to focus on today’s American society. In these lessons, various strategies will be used, including short lectures, discussions, group activities, presentations, debates, etc. Students will also pursue a research project on a topic of their own choosing, culminating in a research paper. Written work may be done in Dutch.

 

Deze minor is bedoeld voor studenten met een bijzondere belangstelling voor de Verenigde Staten, hun geschiedenis, cultuur en plaats in de wereld. Het omvat twee modules Amerikaanse geschiedenis in de vorm van een serie hoorcolleges met discussie, nodig voor een helder begrip van de hedendaagse VS. De andere modules – The American Political System, Race and Ethnicity in the US, and The American Dream – bouwen op deze geschiedenis en zoemen in op de huidige Amerikaanse maatschappij. In de lessen zullen verschillende werkvormen gehanteerd worden, inclusief korte hoorcolleges, discussies, groepswerk, presentaties, debatten, enz. Studenten doen ook onderzoek over een onderwerp naar keuze. Individuele schrijfopdrachten mogen in het Nederlands geschreven worden.

 

Didactische aanpak:

Lessons will vary in terms of didactic approach. Some, particularly the two American History modules, will be traditional lectures/questions/discussions in seminar style. Others will be largely filled with group assignments, often involving research, with creative or analytical end products, which will be presented to share newly-acquired insights. Emphasis will be placed on the students’ skills in analysis, critical thinking, and drawing reasoned conclusions from the information they find or receive, including their ability to judge sources of information for reliability. In period 3, students will practice research skills within their lessons and use them to produce some graded assignments. This will improve their research skills in general.  In period 4, students will be guided to choose a suitably precise topic of personal interest to them, research it, choose a point of view on the topic, and produce a research paper supporting that point of view.

 

Tijdens de lessen is er sprake van verschillende didactische benaderingen. Soms zullen de colleges klassikaal worden gegeven, met name de twee modules Amerikaanse geschiedenis. Andere bijeenkomsten zullen gevuld worden met groepsopdrachten, vaak ten behoeve van het doen van onderzoek en met creatieve of analytische opdrachten. Deze worden gepresenteerd om nieuwe inzichten te delen met klasgenoten. De nadruk wordt gelegd op vaardigheden zoals analyseren, kritisch denken en beredeneerd conclusies trekken, gebaseerd op de informatie die is verzameld, inclusief beoordeling van bronnen op hun betrouwbaarheid. In periode 3 oefenen de studenten tijdens de lessen onderzoeksvaardigheden om deze in te zetten voor eindopdrachten. In periode 4 worden de studenten begeleid bij het kiezen van een geschikt onderwerp, leren ze onderzoek te doen, een standpunt in te nemen ten aanzien van het onderwerp en een onderzoeksverslag te schrijven waarin dat standpunt wordt verdedigd.

Leerdoelen

Leerdoelen:

Students will have a clear understanding of the relationship between American history and the US as it is today.

Students will be able to distinguish between the US as it is presented in European media and the complexities of American society in reality.

Students will practice and improve their critical thinking, researching, writing, speaking and presenting skills.

 

De studenten krijgen een helder overzicht van de geschiedenis van de Verenigde Staten en verkrijgen inzicht in hoe deze geschiedenis zich verhoudt tot het hedendaagse Amerika.

De studenten kunnen onderscheid kunnen maken tussen het beeld dat de media van de VS schetsen en de realiteit van de Amerikaanse maatschappij in zijn complexiteit.

De studenten verbeteren hun vaardigheden met betrekking tot kritisch denken, onderzoeken, schrijven, spreken en presenteren.

 

Bekwaamheidseisen/leeruitkomsten:

Students demonstrate knowledge and understanding of the main events of US History, their causes and consequences.

Students apply their knowledge and understanding of the main events of US History to modern-day issues in American society.

Students gather, analyze and interpret information to make considered, reflective judgements about modern-day American issues and to express these judgements orally and/or in writing.

Students work independently to investigate a self-chosen topic and produce a formal research paper, following the generally-accepted standards in terms of organization and referencing.

 

De studenten kunnen aantonen dat zij kennis en inzicht hebben van de belangrijkste gebeurtenissen in Amerikaanse geschiedenis en hun oorzaken en consequenties.

De studenten kunnen hun kennis van Amerikaanse geschiedenis betrekken op vraagstukken van de hedendaagse Amerikaanse maatschappij.

De studenten kunnen informatie verzamelen, analyseren en interpreteren om tot een weloverwogen en reflectief oordeel te komen over hedendaagse Amerikaanse vraagstukken, en deze hetzij mondeling en/of schriftelijk toelichten.

De studenten onderzoeken zelfstandig een zelfgekozen onderwerp en schrijven een goed gestructureerd onderzoeksverslag volgens de richtlijnen met betrekking tot literatuur- en bronvermelding.

Aanvullende informatie

De minor start bij minimaal 20 aanmeldingen.

Ingangseisen

Minimaal B2 niveau Engels

Toetsing

Schriftelijke toets, opdrachten.

Literatuur

Philip Jenkins, A history of the United States (5e druk; Londen 2017) ISBN 978-1-137-57352-0. Palgrave Macmillan education.

Online tekstboek

Readers

Online video’s en audio files.