Kies op maat

Inloggen Menu

Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg wordt in iedere setting verleend en gaat over zorg voor mensen en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Kwaliteit van leven, symptoom-management en zorg voor de naasten zijn thema’s die centraal staan.

Bij de minor palliatieve zorg kun je op veel plaatsen stage lopen. Denk hierbij aan een oncologie-, long- of cardiologie- of neurologie afdeling van een algemeen ziekenhuis, thuiszorg, verpleeghuis en hospice. Ook in de ouderenzorg binnen de GGZ of in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt veel palliatieve zorg verleend.

 

Leerdoelen

De minor Palliatieve Zorg is opgebouwd rondom de CanMEDS-rollen, zoals die beschreven zijn in het nieuwe Beroepsprofiel verpleegkundige 2020 en de Competentiebeschrijving van de verpleegkundige in de palliatieve zorg (V&VN, 2010).

Na het volgen van de minor ben je in staat om besluiten in de palliatieve zorg volgens de methodiek palliatief redeneren voor te bereiden en in een intercollegiaal overleg te bespreken.

Aanvullende informatie

In de minor wordt gewerkt met casuïstiek van zorgvragers met chronisch hartfalen, COPD, dementie, kanker en ALS. Symptoommanagement met behulp van de methodiek van palliatief redeneren staat in de hele minor centraal. De meest voorkomende symptomen, beslissingen rondom het levenseinde, rouw en verlies worden afwisselend in colleges en werkgroepen uitgediept. Daarnaast is er aandacht voor communicatieve vaardigheden, zoals in gesprek met zorgvragers en diens naasten over slecht nieuws en het ondersteunen van collega’s in de uitvoering van palliatieve zorg.

De minor palliatieve zorg bestaat uit een binnenschools- en buitenschools deel. Per week loop je gemiddeld drie dagen stage en heb je één dag binnenschools onderwijs.

 

Let op: De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Opleiding tot Verpleegkundige Breda (HBOV-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor derde- en vierdejaars studenten HBO-verpleegkunde. Studenten van andere opleidingen kunnen eventueel toegelaten worden na een intakegesprek.

Toetsing

Naast de beroepspraktijkvorming, wordt binnenschools de minor afgetoetst middels een op schrift uitgewerkte consultvraag (P1) en een intercollegiaal overleg (P2).

Literatuur

In de minor wordt veel gewerkt met de richtlijnen palliatieve zorg, beschikbaar op www.pallialine.nl en de methodiek besluitvorming in de palliatieve fase. Deze methodiek is te bestellen via https://shop.iknl.nl/ voor €11,50.

Rooster

De lessen worden gegeven op vrijdag op de locatie Breda of Den Bosch.