Kies op maat

Inloggen Menu

(onder)wijs in wetenschap

De minor  ‘(onder)wijs in wetenschap’ is geschikt voor studenten die meer kennis en vaardigheden willen opdoen in wetenschappelijk onderzoek aan de hand van ervaringen en vragen vanuit het werkveld. Vraagstelling, onderzoeksopzet, meetmethoden, data-analyse, interpretatie van onderzoeksresultaten, het herkennen en waar mogelijk vermijden van valkuilen, het rapporteren en presenteren van onderzoeksresultaten, het komt allemaal aan bod. 

Leerdoelen

 • De student heeft kennis en inzicht in vormen van kwantitatief onderzoek.
 • De student kan een onderzoekbare vraagsteling en formuleren en kan hierbij de passende onderzoeksopzet kiezen.
 • De student kan primaire en secundaire uitkomstmaten voor onderzoek formuleren en de hiervoor meest geschikte meetinstrumenten kiezen gegeven de onderzoekspopulatie.
 • De kan een eigen onderzoeksvoorstel opstellen.
 • De student kan een keuze maken voor de te kiezen onderzoekspopulatie en kan deze mensen adequaat benaderen (bijvoorbeeld via het schrijven van een uitnodigingsbrief of e-mail).
 • De student kan meet- en onderzoeksgegevens adequaat verzamelen.
 • De student kan een databestand opbouwen en opschonen in SPSS.
 • De student kan veelgebruikte epidemiologische frequentie- en associatiematen, o.a. relatieve risico, risico reductie, odds ratio, berekenen en interpreteren.
 • De student kan een aantal eenvoudige analyses in SPSS zoals T-toets, Chikwadraat, Pearson, Kendall’s tau, uitvoeren en interpreteren.

Aanvullende informatie

Deze minor is een goede voorbereiding voor die studenten die zich wensen voor te bereiden op een (wetenschappelijke) vervolgopleiding. De minor (onder)wijs in wetenschap past bij de leerdoelen voor de universitaire bachelor in Maastricht en Amsterdam waardoor de aansluiting op deze universiteiten eenvoudiger kan worden gemaakt en mogelijk een vrijstelling kan worden verkregen.

Studenten mogen in groepjes van twee à drie studenten samenwerken aan een onderzoek.

 

Let op:

Avans-opleidingen gekoppeld aan de deze minormodule zijn:

Fysiotherapeut Breda (FT-B)

of

Verpleegkundige Breda (HBO-B).

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen

Studenten die hebben voldaan aan de eisen van evidence based practice in jaar 1 en 2 mogen zich inschrijven voor deze minor.

Toetsing

De minor wetenschap voorziet de volgende drie toetsingsproducten:

Product 1:  een onderzoeksvoorstel over het eigen onderzoek;

Product 2: een wetenschappelijk artikel dat voldoet aan de eisen van een nationaal of internationaal tijdschrift;

Product 3: een presentatie met verdediging van het eigen onderzoek op een hiertoe georganiseerd minisymposium.

Literatuur

Ostelo, RWJG, Verhagen AP, Vet de HCW. Onderwijs in wetenschap: lesbrieven voor paramedici. Bohn Stafleu van Loghum: Houten 2006.

Rooster

Het aantal te behalen credits voor deze minor bedraagt 30.

De verdeling van deze studiebelasting is als volgt:
Wekelijks 8 uur contactafhankelijk onderwijs en 34 uur contactonafhankelijk onderwijs.

De contactafhankelijk uren ( 8.0 u/week):

 • 4 uur inhoudsgebonden onderwijs (colleges, practica en werkgroepen)
 • 4 uur begeleidingsgebonden activiteiten bij de eigen onderzoeksopdracht, hetzij individueel, hetzij in groep (loketfunctie, vraaggestuurd onderwijs)

De contactonafhankelijke uren (34 u /week):

 • 26 uur per week wordt voorzien voor de uitwerking van het eigen onderzoek.
 • 8 uur per week wordt voorzien ten behoeve van zelfstudie en het eigen maken van de leerstof middels thuisopdrachten en toepassingstaken (bijvoorbeeld het gaan volgen van een wetenschappelijk symposium).