Kies op maat

Login Menu

PIZ

PIZ: projectmatig innoveren in de zorg

Verpleegkundigen staan in toenemende mate voor de uitdaging om hun handelen te verantwoorden. Cliënten willen de allerbeste zorg. Ook zorgverzekeraars, overheid en werkgevers hebben hun verwachtingen ten aanzien van de zorgverlening. Daarnaast zijn er andere disciplines en diensten waar de verpleegkundige mee samenwerkt. Naast bewezen effectiviteit moet de zorgverlening ook zo veel mogelijk doelmatig zijn en recht doen aan maatschappelijke opvattingen. Een innovatie is een handelswijze, materiaal of organisatiestructuur die tot een verbetering van zorg leidt.

Verbeteren van zorg gaat niet vanzelf. Doen we het goede én doen we het goed? Hoe herken je weerstand en hoe ga je hier mee om? Hoe zorg je voor borging? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die op je pad komen bij innoveren. In een organisatie worden innovatieve activiteiten steeds vaker als project uitgevoerd. Projectmatig innoveren is een vak aan het worden. Binnen de opleiding tot verpleegkundige op HBO-niveau wordt vanaf het tweede jaar van de opleiding aandacht besteed aan onderwerpen zoals kwaliteitszorg en zorgvernieuwing. Deze minor borduurt verder op de ontwikkelde competenties.

Waar in deze minor de nadruk ligt op het projectmatig werken, kunnen studenten bovendien verrijking en verdieping inhoudelijk aanbrengen ten aanzien van het projectonderwerp en setting.

Rollen

Verpleegkundigen staan in toenemende mate voor de uitdaging om hun handelen te verantwoorden. Cliënten willen de allerbeste zorg. Ook zorgverzekeraars, overheid en werkgevers hebben hun verwachtingen ten aanzien van de zorgverlening. Daarnaast zijn er andere disciplines en diensten waar de verpleegkundige mee samenwerkt. Naast bewezen effectiviteit moet de zorgverlening ook zo veel mogelijk doelmatig zijn en recht doen aan maatschappelijke opvattingen. Een innovatie is een handelswijze, materiaal of organisatiestructuur die tot een verbetering van zorg leidt.

Verbeteren van zorg gaat niet vanzelf. Doen we het goede én doen we het goed? Hoe herken je weerstand en hoe ga je hier mee om? Hoe zorg je voor borging? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die op je pad komen bij innoveren. In een organisatie worden innovatieve activiteiten steeds vaker als project uitgevoerd. Projectmatig innoveren is een vak aan het worden. Binnen de opleiding tot verpleegkundige op HBO-niveau wordt vanaf het tweede jaar van de opleiding aandacht besteed aan onderwerpen zoals kwaliteitszorg en zorgvernieuwing. Deze minor borduurt verder op de ontwikkelde competenties.

Waar in deze minor de nadruk ligt op het projectmatig werken, kunnen studenten bovendien verrijking en verdieping inhoudelijk aanbrengen ten aanzien van het projectonderwerp en setting.

Situatiebeschrijving

De minor PIZ heeft een verbredend karakter. Projectonderwerpen vallen binnen de setting van de gezondheidszorg en kennen een (externe) opdrachtgever. Onderwerpen zijn mogelijk waarbij samenwerking met studenten van andere academies nodig is. De student werkt een praktijkvraag uit tot een concreet, voor de organisatie bruikbaar product. Een product kan een zorgpad zijn, een website, een voorlichtingsprogramma, een spel, een symposium, cliënttevredenheidsonderzoek enz.

Kernopgaven:

 • Projectcontract
 • Projectverslag met daarin een individueel reflectieverslag
 • Presentatie

Tijdsinvestering:

 • Duale en voltijdstudenten lopen 20 uren stage en besteden 20 uren per week aan het project.
 • Voor de voltijdstudenten bestaat ook de mogelijkheid om 40 uren te besteden per week aan het project (dus geen koppeling met een BPV).
 • Ook deeltijdstudenten zijn welkom binnen deze minor. Zij besteden 20 uren aan het project en afhankelijk van hun arbeidscontract een aantal stage uren.

Begeleiding

De begeleiding tijdens deze minor vindt voor een groot deel in de praktijk plaats door een begeleider die is aangewezen door de opdrachtgever. Naast deze begeleider zijn er inhoudsdeskundigen die ter plekke ingeschakeld kunnen worden.

Ten aanzien van de BPV stage krijgt de student tevens een werkbegeleider toegewezen door de organisatie.

Vanuit de opleiding krijgt de student begeleiding door één van de docenten van deze minor, tevens stagedocent. Hij/zij geeft inhoudelijke begeleiding t.a.v. projectmatig innoveren tijdens de binnenschoolse momenten en geeft bovendien procesbegeleiding gedurende het project. Deze procesbegeleiding vindt gedeeltelijk op school plaats, gedeeltelijk in de organisatie. Zo wordt er aan het begin van het traject een kick-off bijeenkomst georganiseerd door student en opdrachtgever waarbij de docent uitgenodigd wordt.

De begeleiding is vooral groepsgericht en kan tevens individueel gericht zijn. 

Naast geplande momenten met de docent bestaat er de mogelijkheid om begeleiding te vragen. 

Coördinator van deze minor:

Tatiana Goijaerts

tmr.goijaerts@avans.nl

088 - 525 92 86

Leerdoelen

De minor Projectmatig innoveren in de zorg draait inmiddels al meerdere jaren bij Avans Verpleegkunde. We hebben zodoende behoorlijk wat projecttrajecten gedraaid in diverse organisaties en ervaringen kunnen delen met elkaar.

Studenten geven aan het een leerzame minor te vinden waarbij de HBO-competenties op de voorgrond staan.

De evaluatiegegevens willen we graag delen. Hoe ziet de Best Practise er uit zodat het rendement binnen de minor zo groot mogelijk is voor student én opdrachtgever:

 • Zorg dat het onderwerp van de opdracht bij aanvang van de eerste schoolweek bekend is.
 • Zorg dat de opdracht zodanig is dat samenwerking met andere teams/disciplines noodzakelijk is.
 • Waar mogelijk niet één student per opdracht, maar laat studenten projectmatig samenwerken met elkaar aan een opdracht.
 • Hou een kick off in de beginfase van het project waarbij de projectbrief of projectcontract besproken wordt (studenten, opdrachtgever, begeleider(s) praktijk en begeleider opleiding).
 • Hou de keuzemogelijkheid (voor de voltijds student) binnen de minor open om alle uren in de projectopdracht te stoppen of te combineren met een ‘bedstage’. Hoe dan ook: tijdsbewaking is belangrijk: projectopdracht en mogelijke tijdsinvestering horen in evenwicht te zijn.
 • Voor de duaal student geldt 20 uur wekelijks in de bedstage (HBO-competentie 1 t/m 5); 20 uur voor de projectopdracht. Dit dient duidelijk vooraf gecommuniceerd te worden met de stage-afdeling.
 • Laat de opdrachtgever en de begeleider vanuit de instelling niet dezelfde persoon zijn.
 • Zorg voor begeleiding ter plekke op de werkplek/stageplek zelf, daarnaast is begeleiding door een staffunctionaris zoals een kwaliteitsmedewerker erg waardevol.

Aanvullende informatie

De minor Projectmatig innoveren in de zorg draait inmiddels al meerdere jaren bij Avans Verpleegkunde. We hebben zodoende behoorlijk wat projecttrajecten gedraaid in diverse organisaties en ervaringen kunnen delen met elkaar.

Studenten geven aan het een leerzame minor te vinden waarbij de HBO-competenties op de voorgrond staan.

De evaluatiegegevens willen we graag delen. Hoe ziet de Best Practise er uit zodat het rendement binnen de minor zo groot mogelijk is voor student én opdrachtgever:

 • Zorg dat het onderwerp van de opdracht bij aanvang van de eerste schoolweek bekend is.
 • Zorg dat de opdracht zodanig is dat samenwerking met andere teams/disciplines noodzakelijk is.
 • Waar mogelijk niet één student per opdracht, maar laat studenten projectmatig samenwerken met elkaar aan een opdracht.
 • Hou een kick off in de beginfase van het project waarbij de projectbrief of projectcontract besproken wordt (studenten, opdrachtgever, begeleider(s) praktijk en begeleider opleiding).
 • Hou de keuzemogelijkheid (voor de voltijds student) binnen de minor open om alle uren in de projectopdracht te stoppen of te combineren met een ‘bedstage’. Hoe dan ook: tijdsbewaking is belangrijk: projectopdracht en mogelijke tijdsinvestering horen in evenwicht te zijn.
 • Voor de duaal student geldt 20 uur wekelijks in de bedstage (HBO-competentie 1 t/m 5); 20 uur voor de projectopdracht. Dit dient duidelijk vooraf gecommuniceerd te worden met de stage-afdeling.
 • Laat de opdrachtgever en de begeleider vanuit de instelling niet dezelfde persoon zijn.
 • Zorg voor begeleiding ter plekke op de werkplek/stageplek zelf, daarnaast is begeleiding door een staffunctionaris zoals een kwaliteitsmedewerker erg waardevol.

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Verpleegkundige Breda (HBOV-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen


Specifieke competenties Projectmatig innoveren in de zorg:

De student:
• Is bekend met de kenmerken van projecten en projectmatig werken;
• Is bekend met een van de methodieken voor projectmanagement (afgeleide van de Prince2);
• Is in staat de activiteiten uit te voeren bij het initiëren en opstarten van een project van beperkte omvang;
• Is in staat de activiteiten voor het beheersen en afronden van een project van beperkte omvang uit te voeren;
• Kan onderzoeks- en ervaringsgegevens integreren;
• Heeft oog voor veranderkundige aspecten van een project;
• Beschikt over sociale vaardigheden om leiding te nemen in een project met beperkte omvang: kan zelfstandig werken én kan samenwerken;
• Beschikt over communicatieve vaardigheden om leiding te nemen in een project met beperkte omvang: zowel schriftelijk als mondeling.

De student is in staat binnen een zorginstelling een project te starten, te beheersen en af te ronden, samen met anderen. Hij/zij integreert en past kennis en vaardigheden toe die in de loop van de opleiding is verworven, zowel via de theorie als via praktijkervaringen. Het daadwerkelijk toepassen staat centraal. We verwachten van de student dat deze hierbij zelfstandig op zoek gaat naar relevante informatie.

Bovenstaande blijkt uit het plan van aanpak, het projectverslag met daarin een individueel reflectieverslag en de mondelinge presentatie. De beoordeling is gebaseerd op de criteria die in een apart document zijn beschreven.

Toetsing

Projectopdracht

De vraagstelling/probleemstelling moet van dien aard zijn dat een projectmatige aanpak wenselijk is:
- Teamoverstijgend/dienstoverstijgend
- een bepaalde complexiteit bezitten: is niet eenvoudig aan te pakken
- een tijdelijke samenwerking is vereist. De student zet samen met andere studenten de schouders onder een project. Indien dit onmogelijk is kan een student zonder medestudenten een project uitvoeren eb moet deze als het ware met medewerkers uit de praktijk een werkgroep/projectgroep vormen. De opdrachtgever moet dan de bereidheid hebben om medewerkers daadwerkelijk de gelegenheid te geven hieraan deel te nemen. Zo leert de student te werken in een projectgroep/werkgroep.

Opdrachten kunnen aangeleverd worden vanuit het werkveld of verworven worden door studenten zelf en/of docent.

Een project is in alle settingen binnen de gezondheidszorg mogelijk. De verpleegkundige invalshoek/ invloedsfeer van de verpleegkundige moet helder zijn.
Voorbeelden van een project:
- een kennismarkt organiseren voor medewerkers in de ouderenzorg.
- Ontwikkelen van een diabetesmedicatieformulier.
- Een implementatieplan maken voor een app.
- Aanbevelingen maken ten aanzien van de doorstroom van A naar B.
- Een spel ontwerpen over opvoedingsvraagstukken voor ouders.
- Deskundigheidsbevordering t.a.v. ouderenmishandeling.
- Opzetten van voorlichting bij middelbare scholieren op het terrein van SOA.

Een project kan onderzoeksmatig van karakter zijn en lijkt dan op een afstudeerproject maar kan ook een geheel ander karakter hebben met als voorbeeld het organiseren van verhuur van studentkamers in een verzorgingshuis.

De opdrachtgever
- formuleert samen met de student de opdracht;
- schept voorwaarden zoals overlegmogelijkheden met betrokkenen, inzage in gegevens e.d. ;
- schept voldoende draagvlak binnen de organisatie voor het project;
- denkt mee en neemt beslissingen;
- bewaakt de kwaliteit en geeft de student feedback tijdens zijn leerproces.

Literatuur

Verplichte literatuur

Grol, R. en Wensing, M. (2011). Implementatie. Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg

Handboek succesvol veranderen (digitaal op Blackboard)

Rooster

Deze minor Projectmatig innoveren in de zorg is opgebouwd volgens de fasen van projectmatig werken.

In de eerste weken maakt de student inhoudelijk kennis met de principes van projectmatig innoveren. Daarbij komen opdracht, wensen opdrachtgever e.d. aan bod. Soms is de opdracht namelijk al klip en klaar; andere keren is de opdrachtgever echter nog niet zo ver en moet er eerst nog behoorlijk met elkaar gebrainstormd en onderhandeld worden. Ook dat is onderdeel van projectmanagement.

Studenten leren hierbij vanuit de theorie én ieders ervaringen. De student krijgt colleges, vaardigheidslessen en zelfstudie.

In het tweede deel, in ieder geval vanaf week zes, gaat de student echt aan de slag met het project uit te voeren in een organisatie. Vanwege samenwerken met anderen in de praktijk zal de student afspraken moeten maken, plannen, overleggen, enz. Naast dit buitenschoolse deel zijn er nog bijeenkomsten op school rondom diverse onderwerpen, met de docent en andere studenten uit deze minor.

Start, looptijd en locatie

De minor start bij voldoende belangstelling september 2017.  Doorlooptijd: 20 lesweken.

Lesdag is op maandag. Afhankelijk van aanmeldingen in Den Bosch of Breda.