Kies op maat

Inloggen Menu

Licht Verstandelijk Beperkt BREDA voltijd 2019-2020

In het brede spectrum van welzijns- en gezondheidszorg neemt de hulpverlening aan licht verstandelijk beperkten een eigen positie in. Deze positie bevindt zich tussen enerzijds de verstandelijk gehandicaptenzorg en anderzijds de sectoren jeugdhulpverlening, psychiatrie en maatschappelijke opvang (verslavingszorg, dak- en thuislozen).

Als we het hebben over de doelgroep licht verstandelijk beperkten (LVB) dan gaat het om mensen met een IQ tussen 55-85, met beperkt sociaalvaardig/adaptief gedrag. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben moeite om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden in het dagelijkse leven. Problemen in het dagelijkse functioneren, in het persoonlijk welbevinden, of maatschappelijk functioneren zijn het gevolg.

De aard van de problematiek uit zich vaak in tekorten in het handelings- en gedragsrepertoire, in defecten in sociaal gedrag en omgang en in probleemoplossende vaardigheden.

Veelal is er sprake van een grote diversiteit aan problemen:
Naast een verstandelijke beperking is er ook vaak sprake van een psychiatrische problematiek. Steeds meer is ook een verslavingsproblematiek te constateren.

Veel cliënten zijn opgegroeid in gezinnen met beperkte sociale redzaamheid en lopen daardoor risico’s op ernstige belemmeringen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Een doelgroep die niet snel ‘zichtbaar’ is; het risico dat deze doelgroep wordt overschat (door zowel het eigen netwerk, als de samenleving, als de professional) is groot.

De complexiteit van problemen maakt ook dat de hulpverlening regelmatig in handelingsverlegenheid is.

De minor is opgebouwd uit verschillende thema’s. In de eerste 10 lesweken staat met name het verdiepen in de problematiek van de doelgroep centraal. Er wordt uitgebreid ingegaan op veelvoorkomende psychopathologie bij mensen met een LVB en verklaringen hiervoor. Daarnaast wordt intensief stilgestaan bij delinquentie en mensen met een LVB. In vaardigheidstrainingen leer je omgaan met agressie en daarnaast het analyseren van de problematiek. Door gastcolleges en opdrachten uit de praktijk is ook de koppeling naar de praktijk gewaarborgd.

In de laatste 10 weken ga je met name in op beroepsdilemma’s waarmee je als professional te maken krijgt als je werkzaam bent met deze doelgroep. Hierbij kun je denken aan: verslaving, schulden, kinderwens, het inzetten van het netwerk enz. Ook worden verschillende methoden en methodieken besproken.

Studentprofiel
Deze minor richt zich op studenten, die zich verder willen bekwamen op het agogisch werken met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Als vooropleiding is een Sociaal Agogische Opleiding (Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Social Work, Pedagogiek, Toegepaste psychologie) het meest geschikt, maar ook studenten uit andere studierichtingen, zoals verpleegkunde, kunnen in deze minor een goede aanvulling op hun opleiding vinden.

Leerdoelen

De student:
- Kan aangeven wat de maatschappelijke visie is t.a.v. de doelgroep en welk effect deze visie heeft op het maatschappelijk functioneren van de doelgroep
- Kent de sociale kaart van de hulpverlening voor LVB’ers
- Kan de visie van de overheid op de doelgroep verwoorden
- Kent de uitgangspunten van de BOPZ
- Weet welke richtlijnen er zijn m.b.t. Middelen & Maatregelen
- De student is in staat om de wisselwerking tussen beschermende en risicofactoren ten aanzien van het ontstaan van problemen/ stoornissen in kaart te brengen.
- De student heeft kennis over en inzicht in de ontwikkeling van mensen met een licht verstandelijke beperking en kan met behulp van deze kennis bepalen wanneer sprake is van een afwijkende ontwikkeling
- De student heeft kennis over en inzicht in het ontstaan van psychische stoornissen bij mensen met een licht verstandelijke beperking
- De student is op de hoogte van verschillende diagnostische instrumenten voor mensen met een licht verstandelijke beperking
- De student is op de hoogte van verschillende behandelmethoden passende bij een specifieke stoornis/problematiek en kan keuzes hierin legitimeren
- De student heeft kennis van het vergrote risico op delinquent gedrag door jongeren met een LVB
- De student heeft kennis van het jeugdstrafrechtsysteem met speciale aandacht voor de LVB-er binnen dit systeem
- De student is in staat de verschillende fasen van de plancyclus toe te passen aan de hand van een casus
- De student is in staat verschillende vormen van agressie te herkennen en is zich bewust van de eigen omgang met agressie
- De student is in staat om op basis van een analyse de hulpverlening te adviseren.

Aanvullende informatie

Let op:
De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:
Culturele en Maatschappelijke Vorming Breda (CMV-B)
of
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Breda (MWD-B)
of
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Breda (SPH-B)
Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink. 

Een externe student neemt eerst contact op met Michelle Reijntjens mcm.reijntjens@avans.nl (minorcoördinator).

Het enkel toesturen van de leerovereenkomst (zonder contact vooraf met minorcoördinator voor reservering van een plaats op de deelnemerslijst) geeft geen garantie op deelname. De procedure is als volgt:

1.  Contact opnemen met programmaleider voor toelaatbaarheid en reserveren van een plaats op de deelnemerslijst.

2.  Leerovereenkomst van Kies op Maat uitprinten (ondertekenen door thuisinstelling, jezelf en minorcoördinator ASB)

3.  Inschrijving Avans voor 2019-2020 via studielink (zogenaamde 2e inschrijving)

Ingangseisen

Ben je een student van een aan Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Social Work verwante opleiding?
Dan ben je toelaatbaar tot onze minor.

Ben je een student van een NIET aan Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Social Work verwante opleiding?
Dan ben je toelaatbaar als je:
-       Derde of vierdejaars HBO student bent in het jaar waarin je de minor volgt
-       Voldoet aan de volgende minorspecifieke toelatingseisen:
Ben je een student van een andere academie binnen Avans of een student van een andere instelling, dan moet je beschikken over de volgende toelatingseisen:

Agogisch, dan wel verwante opleiding (o.a. Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Social Work, PABO, Verpleegkunde, Creatieve Therapie, Pedagogiek)
Aantoonbare basiskennis over ontwikkelingspsychologie en/of diagnostiek (cijferlijst/studiegids). 

Bij twijfel neem je hierover contact op met Michelle Reijntjens, minorcoördinator

Toetsing

De toetsing binnen de minor bestaat uit de volgende toetsen
Blok 1:
-  Schooltoetsen (casustoetsen met open vragen)
-  Assessment (vaardigheden)
-  Groepsopdracht werkveld, met presentatie

Blok 2:
-  Assessments en portfolio
-  Vaardighedentoets
-  Artikel

Literatuur

Verplichte literatuur:
-  Došen, A. (2014). Psychiatrische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking.            Assen: Koninklijke van Gorcum.
-  Kaal, H.L., Overvest, N. & Boertjes, M.J. (Red.) (2014). Beperkt in de keten. Mensen met een        Licht Verstandelijke Beperking in de strafrechtsketen. Amsterdam: Boom Lemma.
-  Vosters, N., Petrina, R., Heemskerk, I. (Red.) (2013). Inclusief: Werken aan zorg en welzijn           voor iedereen. Bussum: Coutinho.
-  Verdonk, I (2011).  Ze zeggen dat we het niet kunnen. Assen: Koninklijke van Gorcum.
-  Roeden, J & Bannink F. (2009). Handboek Oplossingsgericht Werken met licht verstandelijk beperkte cliënten. Amsterdam: Pearson

Daarnaast vormen allerlei artikelen tevens verplichte literatuur.

Let op:
De definitieve boekenlijst is pas eind van dit studiejaar bekend voor studiejaar 2018-2019.

Mogelijk treden er dus nog wijzigingen op.

Rooster

Periode 1 en 2 van studiejaar 2019-2020 
Lesdagen: Is nog niet bekend.
Let op: als voltijd student kun je de hele week worden ingezet. Er kan geen rekening gehouden worden met bijbanen. 

Onderwijsvormen
-     Hoorcollege
-     Werkgroepopdrachten
-     Gastcolleges
-     Trainingen
-     Workshops
-     Praktijkbezoeken
-     Opdrachten uit het werkveld