Kies op maat

Login Menu

Minor Bedrijfsjurist

Deze minor is bedoeld voor studenten HBO-Rechten die interesse hebben in een functie in het bedrijfsleven, op een bedrijfsjuridische afdeling. Wat het werk van een bedrijfsjurist zo uniek maakt is de bijzondere positie die hij heeft. De bedrijfsjurist zal in staat moeten zijn om met iedereen in het bedrijf, van directielid tot manager tot medewerker, te kunnen communiceren. Hij is in staat om informatie te vergaren, brandjes te blussen, adviezen te geven en dat alles (vaak) onder tijdsdruk. De bedrijfsjurist is een spin-in-het-web. Een veeleisend beroep, maar erg afwisselend en bijzonder boeiend. 

Je zult als bedrijfsjurist dus verschillende talen moeten kunnen spreken: de taal van de directeur, de taal van de financiële afdeling, de taal van de commerciële afdeling. Dat vergt nogal wat vaardigheden. Als jurist moet je een brede juridische interesse hebben. Hoewel een groot deel van de werkzaamheden privaatrechtelijk van aard is (contracten maken of controleren), kom je ook in aanraking met rechtsgebieden die daar verder vanaf liggen of die je misschien nooit hebt gehad.

Leerdoelen

Vakken die in de minor aangeboden worden

De minor kent de volgende leerlijnen.

Ondernemingsrecht
In het vak ondernemingsrecht worden alle juridische aspecten rondom de besloten en naamloze vennootschap behandeld. De aandacht zal daarom vooral uitgaan naar boek 2 BW. Als bedrijfsjurist moet je goed de weg weten in dit wetboek. In het vak wordt aangesloten bij de inhoud van het vak ondernemingsrecht uit de P4 en de K7. Thema’s die centraal staan zijn onder andere: vertegenwoordiging, interne en externe aansprakelijkheid, afleggen van verantwoording en herstructurering. Uitgangspunt is daarbij vaak dat je het bestuur van de vennootschap over die onderwerpen moet kunnen adviseren.

Privaatrecht: contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht 
In deze minor worden twee privaatrechtelijke vakken aangeboden contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Bij beide vakken worden de privaatrechtelijke aspecten belicht die voor een bedrijfsjurist relevant (en interessant) zijn. Een bedrijfsjurist houdt zich bezig met de risico’s die het bedrijf (mogelijk) loopt. Wie is er aansprakelijk als er een gebrekkig product is geleverd? Of een dienst niet volgens afspraak is geleverd, wat neem je van te voren op in je contract of algemene voorwaarden en hoe verwoord je dit? Dit zijn onderwerpen die je bij het vak contractenrecht, in het eerste blok, kunt verwachten. In het tweede blok, worden de buiten-contractuele risico’s besproken, ben je als opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de hulppersoon die jij inhuurt, veroorzaakt? En wie is er aansprakelijk als bijvoorbeeld laptops worden geproduceerd met een gebrekkig onderdeel? Verkoper, producent(en)? En voor welke schade? Dit zijn thema’s waar je bij het vak aansprakelijkheidsrecht aan kunt denken. Bij beide vakken wordt ook ingegaan op internationaal privaatrecht, want voor een bedrijf dat internationaal zaken doet, mag dat rechtsgebied natuurlijk niet ontbreken.

Intellectuele Eigendomsrecht. 
Het intellectueel eigendomsrecht (IE) is een boeiend vak waarbij de inhoud dagelijks aan verandering onderhevig is. Er worden vele interessante processen gevoerd. Denk aan de wereldwijde strijd tussen Apple en Samsung of aan de jarenlange strijd van Lego om zijn bouwsteentje beschermd te houden. In deze cursus gaan jullie kennis maken met de hoofdlijnen van de belangrijkste intellectuele eigendomsrechten in de praktijk; het octrooirecht, het merkenrecht en het auteursrecht. Voor een groot deel zul je het vak eigen moeten maken via zelfstudie, maar uiteraard zullen de inhoudelijke lessen je daarbij voldoende ondersteuning bieden. Het competentieboek geeft per week aan wat er van je verwacht wordt. De cursus start met een gastspreker uit de IE-praktijk.

Europees Mededingingsrecht
In deze minor komen vooral de basisbeginselen van het kartelrecht aan de orde. We beperken ons tot de drie hoofdonderwerpen: het kartelverbod, het verbod van misbruik van machtsposities, en de fusiecontrole. Deze drie onderwerpen worden vanuit Europees perspectief en vanuit Nederlands perspectief behandeld. 

Voor de bedrijfsjurist is een globale kennis van het mededingingsrecht relevant. De Commissie en de ACM handhaven de regelgeving door middel van boetes, dwangsommen en/of verbodsbeschikkingen. Contracten die zijn gesloten in strijd met het mededingingsrecht lopen kans door de civiele rechter geheel of gedeeltelijk nietig te worden verklaard. Ook kunnen overeenkomsten tussen bedrijven leiden tot een (civiele) schadeclaim in geval van strijd met art. 6 Mw en/of art. 101 VwEU.

Met de toenemende nadruk op marktwerking staat het (Europees) mededingingsrecht in het centrum van de belangstelling. Vrijwel dagelijks verschijnen er berichten in de pers over samenwerking tussen bedrijven of de wenselijkheid van fusies. In deze berichten zien we naast de betrokken bedrijven telkens twee bestuursorganen in de hoofdrol: de Europese Commissie, en de Autoriteit Consument & Markt, ACM. Kenmerkend voor het kartelrecht is dat het bestaat uit twee lagen: het Europese kartelrecht en het Nederlandse kartelrecht.

Persoonlijke Effectiviteit 
Als bedrijfsjurist zul je in staat moeten zijn om met verschillende mensen op plezierige wijze samen te werken én daarbij de gewenste resultaten te bereiken. Dit kan alleen als jij in staat bent gedrag te ontwikkelen dat in verschillende situaties effectief is. In de trainingen wordt het MBTI model en het REED besluitvormingsmodel als theoretische kapstok gebruikt om effectief gedrag in de praktijk te oefenen.

Schriftelijke Vaardigheden
Een HBO-jurist krijgt voortdurend te maken met het schrijven van allerlei tekstsoorten. Voor een bedrijfsjurist zijn teksten als contracten, adviesmemo’s en pleitnota’s aan de orde van de dag. Daarbij is het belangrijk dat er correct, helder, zakelijk en overtuigend wordt geschreven. Elk genre heeft verschillende kenmerken. Zo moet een pleitnota voorzien zijn van steekhoudende argumenten. Het onderbouwen van standpunten door middel van argumenten is voor de bedrijfsjurist extra belangrijk, gezien de overtuigende rol die hij vaak moet innemen.

Onderhandelen 
Een bedrijfsjurist komt vaak in situaties terecht waarbij onderhandelingen plaatsvinden. De bedrijfsjurist zal denken aan de risico’s die het bedrijf loopt, terwijl de andere partij wellicht denkt in kansen. De jurist is dan de zeurpiet, die alles tegenhoudt. Belangrijk is zicht te krijgen op wederzijdse belangen, op de verschillende mogelijkheden en op objectieve beslissingscriteria. Het inzicht krijgen in deze aspecten leiden ertoe dat er een optimaal onderhandelingsresultaat bereikt kan worden

Professioneel Presenteren
In de praktijk zal regelmatig van je gevraagd worden om jouw standpunten in een mondelinge presentatie aan de belanghebbenden duidelijk te maken. Van deze presentatie zal verwacht worden dat deze zakelijk, helder, overtuigend en bondig is. Omdat dat vaak de enige kans is die je krijgt is het van groot belang dat deze presentatie succesvol is.

Aanvullende informatie

Let op:

Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

HBO-Rechten (RE-H)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Wil je meer informatie over de minor? Kijk dan eens op de website van de Juridische Hogeschool. Je kunt hier een filmpje vinden over de minor bedrijfsjurist.

De minor bedrijfsjurist is 25 studiepunten. Naast de minor volg je een keuzevak a vijf studiepunten. Meer informatie hierover kun je krijgen via minors.jhs@avans.nl

Deze minor wordt aangeboden op de locatie van de Juridische Hogeschool in TILBURG. Meer informatie over deze locatie kun je vinden op de website. Het adres is Meerkoldreef!!! (niet Cobbenhagenlaan!). Bij locatie staat Avans - Tilburg, dit is een andere locatie (maar kan in het systeem niet aangepast worden).

Meer informatie kun je krijgen door een mail te sturen naar minors.jhs@avans.nl

Ingangseisen

Als je wilt deelnemen aan een minor die wordt aangeboden door de Juridische Hogeschool, dan moet je zowel het propedeutisch examen hebben behaald als 82 studievoortgangspunten uit de postpropedeutische fase van de opleiding HBO-Rechten op het moment van inschrijving.

Dit zijn de minimale ingangseisen. De minor wordt bij de Juridische Hogeschool in het vierde jaar aangeboden. Het is daarom sterk aan te raden om je pas voor de minor aan te melden als je je derde jaar bijna hebt afgerond.

Bij deze minor wordt de kennis van het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht uit voorgaande blokken voorondersteld. Het is ten zeerste aan te raden om deze vakken voorafgaand aan de minor met een voldoende af te sluiten. Kom je van een andere opleiding en twijfel je over de ingangseisen, neem dan contact op via minors.jhs@avans.nl

Toetsing

Er zijn verschillende soorten toetsen in de minor:

 • schriftelijke tentamens
 • presentaties
 • mondelinge toetsen
 • beroepsproduct

De vakken Ondernemingsrecht, Privaatrecht, Intellectueel Eigendomsrecht en Mededingingsrecht worden afgesloten met een individueel schriftelijk tentamen. Deze vakken komen ook nog terug in het beroepsproduct. Ethiek & Governance en de vaardigheden worden in het beroepsproduct getoetst. De toetsing in het beroepsproduct is deels mondeling en deels schriftelijk.

In het beroepsproduct worden een aantal basisvaardigheden van de bedrijfsjurist getoetst aan de hand van concrete, praktijkgerichte opdrachten. Alle vakken die in de minor worden gegeven, komen in meer of mindere mate terug in het beroepsproduct.

Het beroepsproduct bestaat uit een aantal deelopdrachten, variërend van het schrijven of het redigeren van een contract tot het schrijven van een advies. De uiteindelijke opdrachten zullen pas tijdens de minor worden aangeboden. Dit heeft te maken met het feit dat in de minor zoveel mogelijk de praktijk zal worden gesimuleerd. De praktijk van de bedrijfsjurist kenmerkt zich door onder meer werken onder tijdsdruk en dit zal bij de beroepsproducten terug komen. Ook het aspect Ethiek en Governance zal in het beroepsproduct de nodige aandacht krijgen

Literatuur

De volgende boeken zijn afgelopen jaar gebruikt. Ieder jaar wordt de lijst opnieuw bekeken en vastgesteld. De boeken dien je pas aan te schaffen als de lijst definitief is.

 • Schrijfdelicten
 • Minor Bedrijfsjurist E1/E2 Schriftelijke Vaardigheden
 • Zwaartepunten van het vermogensrecht
 • Contracten in de praktijkInternationaal privaatrecht
 • Professioneel presenteren
 • Beroep : bedrijfsjurist
 • Ondernemingsrecht en faillissementsrecht

Rooster

De colleges worden in werkcollegevorm aangeboden. Indien mogelijk worden er gastcolleges aangeboden die aansluiten bij het thema van de week of bij de actualiteiten. Het aantal contacturen zal ongeveer 15 uur bedragen.

Het betreft een minor in de voltijdopleiding van de Juridische Hogeschool. Dit betekent dat je van maandag tot en met vrijdag tussen 8.45 uur en 18.00 uur geroosterd kunt worden. Het rooster wordt een paar dagen voor aanvang van de minor bekend gemaakt. Het is niet mogelijk om het rooster eerder beschikbaar te stellen.