Kies op maat

Inloggen Menu

Voeding & Attitude

Zit vol!

In Nederland, en internationaal, staan we voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van volksgezondheid en duurzaamheid. Een belangrijk thema voor zowel gezondheid als duurzaamheid is voeding. Om verder te komen in het oplossen van dergelijke maatschappelijke vraagstukken, komt er steeds meer aandacht voor interdisciplinaire samenwerking. In deze context past een hogeschool brede minor Voeding en Attitude uitstekend. 

Rondom voeding is veel te leren en bewust te worden. Dat vraagt van ons als professionals steeds meer een kritische houding rondom keuzes die we maken. Want wat denk je van de volgende voorbeelden? 

 • De helft van de Nederlandse bevolking heeft last van overgewicht. 
 • Veel ouderen leven in een sociaal isolement en kunnen daardoor ondervoed raken. 
 • In het Westen leven we in overdaad en worden levensmiddelen weggegooid, terwijl elders in de wereld structurele hongersnood bijna één miljard mensen treft. 
 • Onze moderne voedselproductie is technologisch gezien een hoogstandje, maar gaat steeds meer ten koste van de natuur en ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn.  

Tijdens deze minor brengen docenten en excursies je veel kennis bij over de relatie tussen eten en gezondheid, duurzaamheid en eerlijke prijzen. Door samen te eten en onderzoeksprojecten uit te voeren, ga je ervaren hoe je met voedsel verbindingen kunt leggen. Zo werken we aan een wereld waar voor elk mens voldoende gezond en duurzaam voedsel is. 

 

Thema’s 

We werken vanuit vier kernbegrippen: voeding, gezondheid, duurzaamheid en identiteit & ethiek. Natuurlijk nemen we als studenten en docenten zelf initiatief en autonomie om ons eigen “menu” te maken. In de onderzoeksgroep kun je ook vanuit eigen kennis en expertise kennis delen met studenten die een andere opleiding volgen. Thema’s worden op deze wijze dus interdisciplinair aangepakt.  

 

Jouw rol en invloedsfeer als (toekomstig) professional bekijken we vanuit drie niveaus;  

 1. Het persoonlijke niveau: eetgewoonten, consumentengedrag en persoonlijke identiteit; 
 1. De omgeving: zowel dichtbij (voeding en gezin, opvoeding, school, werk) als ver weg (voeding, economie en ecologie); 
 1. Werkplek en voeding: bewustwording van processen en keuzes en sturen op veranderingen in attitudes op de werkvloer. 

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door.

 

Leerdoelen

We werken vanuit vier kernbegrippen: voeding, gezondheid, duurzaamheid en identiteit & ethiek. Natuurlijk nemen we als studenten en docenten zelf initiatief en autonomie om ons eigen “menu” te maken. In de onderzoeksgroep kun je ook vanuit eigen kennis en expertise kennis delen met studenten die een andere opleiding volgen. Thema’s worden op deze wijze dus interdisciplinair aangepakt.  

Jouw rol en invloedsfeer als (toekomstig) professional bekijken we vanuit drie niveaus;

 1. Het persoonlijke niveau: eetgewoonten, consumentengedrag en persoonlijke identiteit;
 2. De omgeving: zowel dichtbij (voeding en gezin, opvoeding, school, werk) als ver weg (voeding, economie en ecologie);
 3. Werkplek en voeding: bewustwording van processen en keuzes en sturen op veranderingen in attitudes op de werkvloer.

n deze minor doorloop je naast de kennisinput ook een persoonlijk leer- en ontwikkelproces, waarbij je je bewust wordt van:

 • je eigen keuzes rondom voeding;
 • de mate waarin consumenten worden beïnvloed door reclame;
 • de wereld van de mondiale voedselproductie en –consumptie;
 • keuzemogelijkheden vanuit nieuw opgedane kennis en inzichten;
 • verbindingen met de naaste, de schepping en de Schepper;

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Deze minor is relevant als jij je wilt ontwikkelen tot bewust (kritische) consument, en als professional in je vakgebied een bijdrage willen leveren aan het ontwikkelen en uitbouwen van een nieuw maatschappelijk gezond voedselsysteem.

Verdere ingangseisen:

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Er worden gewone colleges gegeven en er is ruimte voor werkcolleges, persoonlijke ontwikkelingslijn en onderzoeksgroepen. De rest van de week vul je met zelfstudie, theorieonderzoek, je onderzoeksplan en veldwerk om data te verzamelen t.b.v. visievorming en je onderzoek.     
 
De volgende onderdelen komen terug in jouw ontdekkingstocht naar de relevantie van voedsel voor maatschappij en beroep:

 • het volgen van hoorcolleges waarin de relevantie wordt besproken en toegelicht;
 • het verrichten van onderzoek in relatie tot je studiekeuze voor een opdrachtgever;
 • het maken van een analyse van een actueel onderwerp op het terrein van voedsel;
 • het meewerken aan een nieuw maatschappelijk gezond voedselsysteem.

Je legt daarbij verbindingen met levensbeschouwelijke bronnen en tradities:

 • door literatuurstudie over achterliggende waarden en eetculturen door de tijd heen;
 • door discussies en verantwoording van je visie in onderzoeks- en reflectieverslagen.

Rooster

september - november

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.