Kies op maat

Login Menu

Kinderen & Media

Ben je geïnteresseerd in kinderen en media? Heb je een mening over de invloed van (social) media op kinderen en jongeren? Wil meer weten over de manier waarop kinderen worden opgevoed in het virtuele milieu? Cyberpesten? Sexting? De invloed van reclame op kinderen? Dan is deze minor iets voor jou! 

Check dit filmpje voor korte impressie van de minor: https://www.youtube.com/watch?v=ITwY421iPSs

Media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De vraag naar mediapedagogen neemt steeds meer toe. De snelle opkomst van het internet en de vele mogelijkheden van tablets, smartphones, digitale televisie en andere mediabronnen spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. In de leefomgeving van kinderen zijn deze media overal aanwezig, ze groeien ermee op. Voor veel ouders en opvoeders is dit nieuw. De invloed van deze media op de ontwikkeling van kinderen staat telkens ter discussie. Hoe moeten ouders en professionals hier mee omgaan? Hoe ondersteunen ze hun kinderen in deze mediarijke wereld? Op welke manieren kun je media zo inzetten dat ze een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen?

Als student in deze minor houd je je bezig met deze vragen. Met behulp van nieuwe kennis ontwikkel je vaardigheden en kom je tot nieuwe inzichten rondom het thema mediaopvoeding en mediawijsheid.

Deze minor gaat aan de ene kant over mediaopvoeding. Aan de andere kant gaat het ook om opvoedondersteuning. De opvoedondersteuning gaat over het gedrag van opvoeders dat gericht is op de wijze waarop hun kinderen media gebruiken, met welke frequentie ze dit doen en welke inhoud van de media door kinderen gebruikt wordt.  Je leert hoe je opvoeders kunt ondersteunen zodat ze begrijpen hoe media werkt en hoe het hun kind beïnvloed.

Je leert verder in deze minor meer over:

- de ontwikkeling van kinderen en hun mediagebruik

- hoe je je eigen mediawijze vaardigheden kunt ontwikkelen.

- inzichten in de wijze waarop je je eigen kennis en vaardigheden kunt overdragen op ouders, kinderen en opvoeders

 

Een studiereis naar het buitenland (Denemarken of België) maakt meestal onderdeel uit van deze minor. We kunnen niet garanderen dat deze reis ieder semester aangeboden wordt.

 

Leerdoelen

Binnen de minor staan de volgende indicatoren die behoren bij de competenties van de opleiding pedagogiek centraal: 

De student: 

 • Kan met behulp van theorie mediaboodschappen analyseren en vertalen vanuit eigen pedagogische professionaliteit.
 • Analyseert beschermende en risicofactoren en de opvoedingsvaardigheden van opvoeders met betrekking tot mediawijsheid.
 • Analyseert m.b.v. theorie de interactieprocessen, interactieproblemen en interactiemogelijkheden tussen opvoeder(s) en kind(eren) bij mediaopvoeding
 • Kan een analyse vertalen naar een handelingsplan voor pedagogische ondersteuning bij mediawijsheid van kinderen, opvoeders en professionals.
 • Is in staat om resultaatgericht activiteiten te ontwerpen die bijdragen aan de ontwikkeling van mediawijsheid bij kinderen, passend bij hun ontwikkelingsfase en onderbouwt dit vanuit de theorie.
 • Is in staat om kinderen, opvoeders en professionals te motiveren, ondersteunen en trainen in het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van mediawijsheid en mediaopvoeding.
 • Communiceert met kinderen, opvoeders en professionals over de invloed van media op de ontwikkeling van kinderen.
 • Werkt ten behoeve van de doelgroep vanuit het beleidskader van de organisatie.
 • Profileert en positioneert zichzelf in de organisatie t.o.v. relevante anderen
 • Werkt samen met collega’s en relevante instanties
 • Stemt af en overlegt over (rol)verwachtingen en (rol)opvattingen.
 • Stimuleert en ontwikkelt interne en externe samenwerking.
 • Vertaalt maatschappelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van mediawijsheid en nieuwe media in operationeel beleid.
 • Levert een kwalitatieve bijdrage aan het instellingsbeleid.
 • Benut evaluatiegegevens voor kritische reflectie
 • Is in staat tot wederzijds consulteren (in een team) met het oog op kwaliteitsverbetering.
 • Kan reflecteren op het eigen aandeel in de samenwerkingsrelatie met kinderen, opvoeders en professionals  (vooroordelen, projectie, discongruentie, tegenoverdracht) en kan deze constructief ombuigen.
 • Heeft inzicht in eigen mediasocialisatie en heeft inzicht in mediasocialisatie van kinderen, opvoeders en professionals.
 • Weet vanuit een mediawijze attitude af te stemmen met kinderen, opvoeders en professionals.
 • Doet systematisch onderzoek naar ontwikkelingen in mediawijsheid en mediaopvoeding en vertaalt de resultaten daarvan naar innovatieve activiteiten.
 • Treedt initiatiefrijk op bij actuele ontwikkelingen op het gebied van media

In de minor worden de volgende leerlijnen aangeboden: 

1. Kennislijn: 6 hoocolleges en excursie
2. Vaardighedenlijn: 3 trainingen
3. Integrale leerlijn: project in samenwerking met instelling uit het werkveld, waarbij een korte stage een onderdeel zal zijn.

Kennislijn en vaardighedenlijn = 10 ec
Integrale leerlijn = 20 ec

 

De inhoud van de leerlijnen lees je hieronder: 

Collegelijn Mediawijsheid en mediaopvoeding

Studenten leren begrippen mediawijsheid en mediaopvoeding en het belang ervan onderkennen voor de pedagogiek. Communicatietheorieën komen aan bod, mediaopvoeding in verschillende settings, de risico’s en bedreigingen van mediagebruik, maar ook de mogelijkheden en kansen voor de ontwikkeling van het opgroeiende kind.

Training Mediawijsheid ontwikkelen

In de training Mediawijsheid ontwikkelen word je getraind in het analyseren van mediaboodschappen door de bril van een pedagoog. Er wordt een koppeling gelegd met sociologie, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. De training Mediawijsheid ontwikkelen bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarin studenten leren door verschillende brillen te kijken naar media(inhouden). Studenten ontwikkelen hiermee een kritische pedagogische blik.

Training Begeleiden bij mediagebruik

De training Begeleiden bij mediagebruik is bedoeld om studenten vaardigheden te laten ontwikkelen om verschillende begeleidings- en ondersteuningsmethoden in te zetten in diverse mediapedagogische situaties. Zo kunnen studenten vanuit een ontwikkelde visie de mediawijsheid van kinderen, jongeren, ouders en professionals in pedagogische zin vergroten. 

 

Training Techniek en Didactiek

Je leert omgaan met verschillende media die nu door kinderen en jongeren worden gebruikt. Welke apps zijn populair? Hoe gaan kinderen hiermee om? Ook leer je om een gerichte voorlichting/les te geven aan kinderen en opvoeders over mediagebruik.

Integrale leerlijn

Door middel van het uitvoeren van een praktijk(onderzoeks)opdracht vindt verdieping  plaats in een onderwerp passend bij de minor. Hierbij wordt de student begeleid door een docent, zowel individueel als in groepsverband. De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een (onderzoeks)opdracht vanuit een instelling of organisatie uit het pedagogisch werkveld.

Aanvullende informatie

De minor gaat door bij minimaal 20 en maximaal 80 inschrijvingen

 

LET OP: Het betreft hier een internationale minor. Je werkt samen met studenten uit verschillende landen. Lessen worden in het Engels gegeven. Individuele opdrachten mogen door Nederlandse studenten in het Nederlands worden gemaakt. Ook is de meeste literatuur in het Nederlands beschikbaar. Bij voldoende aanmeldingen starten we ook een groep voor wie de minor in het Nederlands aanbieden.

Een studiereis naar het buitenland (Denemarken of België) kan deel uit maken van het studieprogramma.

Ingangseisen

Minimaal derdejaarsstudent en minimaal een half jaar stage-ervaring. Bij voorkeur kennis op het gebied van de pedagogiek en psychologie. 

Deze minor is geschikt als je het profiel jeugdzorgwerker volgt. De praktijkopdracht (20 ec) kan binnen de jeugdzorg worden uitgevoerd.

Toetsing

Het assessment voor de kennislijn en vaardighedenlijn is een professionaliseringstaak. Deze bestaat uit een aantal onderdelen:

1.         Het analyseren van de (mogelijke) invloed van een specifieke vorm van media op een specifieke doelgroep. Hierbij moeten studenten een kritische inhoudsanalyse koppelen aan de wetenschappelijke kennis die er is over de mate van invloed op verschillende ontwikkelingstaken en ontwikkelingsgebieden.

2.         Deze analyse resulteert in een plan van aanpak of handelingsplan waarin coaching of voorlichting een rol speelt bij het tegengaan, ombuigen en/of bespreekbaar maken van de bevonden invloed.

3.         Het uitvoeren van dit plan (coaching of voorlichting) bij de gekozen instelling.

4.         Het evalueren van de resultaten van de uitvoering bij de doelgroep en de gekozen instelling.

5.         Een verslaglegging van het ontwikkelde plan en een verslaglegging van het gehele proces.

Naast deze integrale opdracht zijn er aan elke training opdrachten verbonden. De kennislijn wordt afgesloten met een kennistoets.

 

 

 

Literatuur

-           De Haan, J. & Pijpers, R. (2010). Contact! Kinderen en nieuwe media.     Houten : Bohn Stafleu Van Loghum.

-          Nikken, P. (2007). Mediageweld en kinderen. Amsterdam : SWP Uitgeverij.

-          Valkenburg, P. (2014). Schermgaande jeugd, over jeugd en media. Amsterdam: Prometheus  Bert Bakker

-          Reader Mediawijsheid en mediaopvoeding.

-          Reader vaardigheidslijn Mediawijsheid ontwikkelen.

 

Rooster

Lesdagen (2 of 3 dagen in de week) en daarnaast werk je aan een opdracht met een groep bij een instelling uit het werkveld van Jeugdzorg, Onderwijs of Welzijn.