Kies op maat

Inloggen Menu

Maatschappelijk Juridische Dienstverlening

Graag brengen wij een nieuwe minor onder jullie aandacht, namelijk de minor Maatschappelijk Juridische Dienstverlening (MJD); ‘Scheiden, schulden en rechtspraak’!     De minor MJD is ontwikkeld vanuit de Crossover tussen HBO-rechten en Social Work. In deze minor werken studenten van deze twee opleidingen samen aan vraagstukken met een zakelijk, juridisch en sociaal component.
In groepjes vormen jullie een eigen onderneming (firma), aan de hand van dossiers. In deze dossiers is er sprake van problematiek rondom scheiden, schulden en sociale zekerheid.  Deze thema’s zullen in samenhang met elkaar aan de orde komen.     In de firma’s gaan jullie met zowel complexe als minder complexe vraagstukken aan de slag en proberen jullie deze vanuit meerdere perspectieven te benaderen.
Voorbeelden hiervan zijn: budgetplannen, businessplannen, ouderschapsplannen, mediation gesprekken, voorbereiding van een rechtszitting en het voeren van een pleidooi tijdens de rechtszitting. Een cliëntgerichte benadering is daarbij een belangrijk uitgangspunt.     Wij zijn benieuwd welke firma’s het meest ondernemend en creatief zijn binnen deze dossiers!     De minor start in september 2019-2020 op Windesheim.

Leerdoelen

Leeruitkomsten minor MJD

1. Interdisciplinair samenwerken

De professional komt in samenwerking met professionals vanuit verschillende disciplines tot een uitkomst en advies van een juridische kwestie, waarbij het belang van de cliënten en de spanning die dit oplevert in de leef- en systeemwereld centraal staan.

De professional reflecteert op het proces waarbij hij vanuit zijn perspectief en professionaliteit beargumenteert welke keuzes gemaakt zijn en verantwoordt daarbij hoe en vanuit welke context de keuzes zijn toegepast. Ook reflecteert de professional op de samenwerking met professionals vanuit verschillende disciplines en analyseert en beschrijft hij de oorzaken van de verschillende perspectieven.2. 

2. Contactleggen en vraag verhelderen

De professional legt op passende wijze contact met cliënten en inventariseert op dialogische wijze de factoren die het sociaal functioneren en de juridische kwestie op het gebied van armoede, participatie en jeugd beïnvloeden. Hierbij past de professional gesprekstechnieken en mediationvaardigheden toe om onderwerpen zoals de onderliggende vraag van de mensen en wel en niet beïnvloedbare factoren met betrekking tot het sociaal functioneren op het gebied van de juridische kwestie te duiden en te verklaren en bespreekbaar te maken.

3. Analyseren en adviseren

De professional communiceert, hetzij schriftelijk of mondeling,  op basis van een juridische analyse met cliënten de oplossingsrichting om het sociaal functioneren op het gebied van armoede, participatie en jeugd te bevorderen. In de juridische analyse maakt de professional gebruik van meerdere juridische rechtsbronnen, daarbij rekening houdend met de leefwereld van de cliënt. Hiervoor maakt de professional gebruik van kennis van formele en informele voorzieningen en organisaties en actuele kennis van wet en regelgeving.

De professional is in staat om de juridische vraagstukken – rekening houdend met systeem- en leefwereld – te analyseren, keuzes te formuleren en vervolgens een passende en onderbouwde aanbeveling te doen (schriftelijk of mondeling). Deze oplossingsrichting, ofwel advies, wordt op een passende wijze besproken zodat het advies duidelijk is voor de cliënt en welke gevolgen dit heeft voor zijn leefwereld.

 4. Belangen behartigen

De professional constateert dat er verschillende belangen en perspectieven zijn in een complexe situatie die zich afspeelt op het snijvlak van de leefwereld van de cliënt en de (juridische) systeemwereld. De professional is in staat de belangen van de cliënt te behartigen en daar zorgvuldig in te opereren in die zin dat steeds de belangen van cliënt en wetgeving in onderlinge samenhang worden beschouwd, waarbij de professional in staat is om de tegenstrijdige belangen in te schatten.

5. Organiseren en ondernemen

De professional vervult zelfstandig en in afstemming met anderen verschillende rollen en taken in een organisatie, zoals planning, marketing & communicatie, financiën en acquisitie. De professional evalueert en stelt bij met de andere professionals uit de firma de voortgang en de uitkomsten van de juridische zaken en de manier waarop dit proces is verlopen.

Toetsing

Een mix tussen kennistoesten, vaardigheden en assessments