Kies op maat

Inloggen Menu

Exploring Health Behaviour

 

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

BIJ DEZE MINOR MAG JE DE VOERTAAL KIEZEN

De minor Exploring Health Behaviour is door Fontys Paramedische Hogeschool opgezet om te anticiperen op de veranderende rol die professionals innemen in zorg- en welzijnswerk. Ziektebeelden worden steeds complexer en de zorgkosten worden onbetaalbaar, waardoor preventie en behandeling van ziekte door middel van leefstijlaanpassingen steeds meer aandacht krijgt. Professionals krijgen naast hun rol als behandelaar daarom steeds meer ruimte om zich te richten op het coachen van leefstijlveranderingen om patiënten te helpen met hun klachten.

Onderwerpen

Binnen deze minor ontwikkel je je in het ondersteunen van leefstijlverandering en het bevorderen van een positieve gezondheid van cliënten. Om deze ondersteuning te kunnen bieden, zijn andere kennis en vaardigheden van een (zorg) professional nodig dan simpelweg het overdragen van informatie en het geven van adviezen. Je leert behoeften analyseren, echt aansluiten bij je doelgroep en daarmee je eigen bijdrage te leveren aan authentieke, persoonlijke zorg.

Om dit te bereiken richt het programma zich op de volgende onderwerpen:

-              Leefstijl- en gedragsverandering

-              Coaching en motiverende gespreksvoering

-              (Zelf) monitoring van gezondheid

-              Ontwerpen van gezondheidsgedrag interventies voor groepen

Programma:

Je brengt drie dagen per week door bij Fontys en één of twee dagen in een bij de minor aangesloten praktijkplek*. In de eerste paar weken werk je aan kennis en vaardigheden die je nodig hebt om een eenvoudige leefstijlanalyse te doen bij een cliënt. Dagdelen die je in de praktijkplek doorbrengt zijn in eerste instantie gericht op het oriënteren in de instelling, te leren wat hun visie op gezondheid is en wat ze willen betekenen voor hun doelgroep. Na de eerste weken ga je dieper in op theorieën over gedragsverandering en wat er bij mensen nodig is om hun leefstijl aan te passen. Je gaat in de praktijkplek met doelgroepen in gesprek om je begrip van gedrag en gezondheid te verdiepen. In de tweede helft van de minor ontwikkel je een interventie voor de praktijkplek (zoals een activiteitenprogramma, een coachingtraject, e-health technologie, of een digitaal zorgpad) die je gaat onderzoeken, testen en evalueren. Je sluit de minor af tijdens een grote expositie waarin je de door jullie ontwikkelde interventie presenteert en of demonstreert.

Wij bieden je een gevarieerd programma aan met  meerdere werkvormen: 

 • Workshops (coaching, interventieontwerp, gezondheidsvaardigheden, en meer)
 • Bijeenkomsten met mensen met een chronische aandoening
 • Expert meetings op het gebied van leefstijl, gezondheid en interventies
 • Opdrachten in de praktijkplek
 • Online verdieping met kennisclips en (peer)feedback
 • Project- en persoonlijke begeleiding

*Praktijkplekken waar we tot nu toe mee samenwerken zijn o.a. regionale gezondheidscentra, sportcentra, woonzorginstanties, stichtingen, patiëntenverenigingen en verpleeghuizen. Je mag ook zelf een praktijkplek aandragen, neem hiervoor contact op via minor-exploringhealthbehaviour@fontys.nl.

Onze visie op leren:

Wij denken dat mensen het meest leren door:

Samen leren – bij ons weten studenten, professionals, cliënten en experts elkaar te vinden om samen te werken aan vraagstukken uit de praktijk.

Ambitie en innovatie – we hebben veel mogelijkheden en ruimte om te experimenteren, zowel in het gebouw als in het onderwijsprogramma.

Persoonlijke aandacht – we werken met een klein team docenten waarbij het monitoren van ontwikkeling en procesbegeleiding van onze studenten voorop staat.

Wat kan je na het afronden van deze minor?

Tijdens de minor werk je met behulp van individuele zelfstudie, coachsessies met cliënten, groepsopdrachten en focusopdrachten in de praktijk aan de volgende leerdoelen:

 1. Je kan een eenvoudige leefstijlanalyse doen bij jezelf en een cliënt
 2. Je selecteert - vanuit de pijlers van Evidence Informed Practice - technieken en methoden om een (leefstijl)interventie vorm te geven
 3. Je kan een cliënt coachen in gedragsverandering vanuit de benadering motiverende gespreksvoering
 4. Je kan de gezondheids- en gedragsdeterminanten die bij de cliënt een rol spelen in kaart brengen, en op basis hiervan samen met de cliënt veranderdoelen stellen
 5. Je bent in staat om een visie te vormen over jouw eigen (professionele) rol in de gezondheidszorg van de toekomst en weet hierbij een persoonsgerichte aanpak te hanteren

Bonus: tijdens het innovatieproject leer je een hoop onderzoek vaardigheden en -technieken die je bij je afstudeerproject in jaar 4 goed kan gebruiken!

Bonus 2: Bij ons heb je de mogelijkheid om de minor samen met internationale studenten te volgen. In dat geval spreek je tijdens de lessen en op de praktijkplek Engels met elkaar, maar mag je jouw toetsproducten in het Nederlands schrijven. Leuke ervaring én pluspunten op je c.v.!

Voor wie is deze minor?

De minor staat open voor studenten van alle richtingen. Vanwege de zware nadruk op zorg en welzijn is de minor vooral interessant voor iedereen die een zorg gerelateerde opleiding doet, of binnen zijn/haar vakgebied te maken heeft met gezondheidskwesties. Uit studentevaluaties van afgelopen jaren blijkt de minor ook zeker geschikt voor studenten die eens buiten hun eigen comfortzone willen treden en meer willen leren over gezondheid, gedrag en coaching. Voor deze studenten willen we benadrukken dat intrinsieke motivatie zeer belangrijk is, omdat we jullie continu uitdagen de link tussen de onderwijsthema’s en het eigen beroep zelf te leggen.

Wat vinden studenten van deze minor?  

Tijdens stages ben ik er achter gekomen hoe belangrijk een persoonsgerichte aanpak is om onder andere (therapie)doelen te behalen. Gedragsverandering, leefstijl en motivatie zijn daarbij belangrijke aspecten. Tijdens de minor heb ik onder andere mijn gesprekstechnieken met motivational interviewing kunnen verbeteren.” – Kim, studente Fysiotherapie

The program gave me a great basis for coaching which is in my opinion, essential for becoming an all rounded physical therapist. I liked the atmosphere during classes and the teachers were always very approachable and helpful. I especially liked the practice interviews which prepared us for a professional situation. I would recommend this programme to all students who want to have a better insight in coaching a patient and to help them in achieving their goals.” – Hong, Physiotherapy English Stream student

De samenleving ontgroent en dat betekent dat we steeds beter moeten kijken naar hoe we onze medewerkers gezond houden. Deze minor leerde me hoe ik juist die doelgroep moet betrekken om dat doel te bereiken." – Jordy, student HRM

Toetsing

Je bouwt tijdens de minor een portfolio op waarin jouw groei als professional zichtbaar wordt op basis van persoonlijke leerwensen en de leeruitkomsten zoals hierboven beschreven. O.a. door coaching gesprekken met een zelf gekozen cliënt op te nemen, door foto of filmverslagen van belangrijke leermomenten samen te stellen, en door schriftelijke verslaglegging te doen van projecten. Je verzamelt gedurende de minor continu (peer)feedback op je portfolio en de docenten en begeleiders op de praktijkplekken monitoren je groei. Aan het einde van de minor toon je middels een showcase aan hoe je jezelf hebt ontwikkeld.

Praktische informatie

Ingangseisen: Voor deze minor zijn geen ingangseisen, anders dan het in bezit zijn van een propedeuse certificaat.

Locatie: De minor vindt plaats in Eindhoven bij de Fontys Paramedische Hogeschool. De contacturen met je docenten vinden plaats op drie dagen in de week. Daarnaast ga je 2 dagdelen in de week naar een praktijkplek welke bij de minor is aangesloten.

Contact: minor-exploringhealthbehaviour@fontys.nl

Voertaal: De voertaal is Nederlands, tenzij je aangeeft in de internationale klas geplaatst te willen worden. In dat geval spreek je tijdens de lessen en op de praktijkplek Engels met elkaar, maar mag je jouw toets producten in het Nederlands aanleveren.

Aanmelden: De inschrijving voor minors die starten in februari 2021 gaat begin september 2020 open. Let op: dit is een populaire minor en vol = vol. Snel inschrijven voor deze minor wordt sterk aangeraden. Als je deel wilt uitmaken van de internationale klas laat het ons dan na je inschrijving even weten door een mail te sturen naar minor-exploringhealthbehaviour@fontys.nl.

Minorregeling
Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minor regeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

 

ENGLISH

Exploring Health Behaviour

The minor Exploring Health Behaviour was set up by Fontys University of Allied Health Professions to anticipate the changing role that professionals play in healthcare and welfare work. Diseases are becoming increasingly complex and healthcare costs are becoming prohibitively expensive, so that prevention and treatment of disease through lifestyle adjustments is receiving increasing attention. In addition to their role as a practitioner, professionals are therefore given more and more space to focus on coaching lifestyle changes to help patients with their complaints.

Topics:

Within this minor you specialize in supporting lifestyle changes and promoting positive health of clients. Being able to offer this support requires different knowledge and skills from a (healthcare) professional than merely transferring information and advice. You learn to analyse needs and really connect with your target group and thereby contribute to authentic, personal care.

To achieve this, the program focuses on the following topics:

-              Lifestyle- and behavioural change

-              Coaching and motivational interviewing

-              (Self)monitoring of health

-              Designing Health-Behaviour Interventions for groups

Program:

You will spend three days a week at Fontys, and one or two days in a Professional Practice affiliated with the minor*. In the first few weeks you work on the knowledge and skills you need to do a simple lifestyle analysis with a client. The time that you spend in the Professional Practice are initially focused on getting to know the practice, learning what their vision on health is and what they do for their target groups. After the first few weeks you will deepen your understanding of the principles of behavioural change and what people need to adjust their lifestyle. You engage with clients at the Professional Practice and connect theory to practice. In the second half of the minor you work on an innovation project that benefits the Professional Practice (such as an activity program, a coaching clinic, e-health technology, or a digital care path) that you will research, test and evaluate. You complete the minor by demonstrating and presenting the intervention you have developed during a Grand Exposition.

We offer a varied program using several work forms:

 • Workshops (coaching, intervention design, health literacy skills, and much more)
 • Meetings with people that have a chronic condition
 • Expert meetings in the field of lifestyle, health and interventions
 • Assignments in the workplace
 • Deepening of understanding through online knowledge clips and (peer) feedback
 • Project and personal guidance

*Professional Practices include regional health centres, residential care institutions, sports centres, patient associations and nursing homes. You can also nominate a Professional Practice yourself, please e-mail us if you have ideas about that (minor-exploringhealthbehaviour@fontys.nl)

Our vision on learning:

We think people learn best through:

Learning together - students, professionals, clients and experts can find each other to work together on practical issues.
Ambition and innovation - we have many opportunities and space to experiment, both in the building and in the education program.
Personal attention - we work with a small team of teachers with a primary focus on monitoring the development and process supervision of our students.
After completing the minor:


During the minor you work on the following learning objectives through self-study, coaching sessions with clients, group assignments and assignments in the Professional Practice:

After completing the minor

1.      You can do a simple lifestyle analysis for yourself and a client

2.      You can select - from the pillars of Evidence Informed Practice - techniques and methods to shape a lifestyle intervention

3.      You can coach a client in behavioural change based on the motivational interview approach

4.      You can map out the health and behavioural determinants that play a role for the client, and set goals together with the client based on this

5.      You are able to form a vision about your own (professional) role in health care of the future and you know how to use a personal approach


Bonus: during the innovation project you learn a lot of research skills needed for your graduation project in year 4!

Who is this minor for?

The minor is open to students from all directions. Because of the heavy emphasis on care and welfare, the minor is especially interesting for anyone who is following a care-related education or who is dealing with health issues in his / her field. Student evaluations from recent years also show that the minor is certainly suitable for students who want to step outside their own comfort zone and learn more about health, behaviour and coaching. For these students we would like to emphasize that intrinsic motivation is very important, because we continuously challenge you to make the link between the educational themes and your own profession.

What our alumni say about the minor:  

During internships I found out how important a person-oriented approach is to achieve (therapy) goals. Behavioural change, lifestyle and motivation are important aspects. During the minor, I was able to improve my conversation techniques with motivational interviewing, among other things.” – Kim, Physiotherapy Dutch Stream student

The program gave me a great basis for coaching which is in my opinion, essential for becoming an all rounded physiotherapist. I liked the atmosphere during classes and the teachers were always very approachable and helpful. I especially liked the practice interviews which prepared us for a professional situation. I would recommend this programme to all students who want to have a better insight in coaching a patient and to help them in achieving their goals.” – Hong, Physiotherapy English Stream student

Society is getting older, and that means that we have to look closely at how we keep our employees healthy. This minor taught me how to fully involve that target group in order to achieve a healthier workplace." – Jordy, student Human Resource Management

Assessment

During the minor you will build up a portfolio in which shows your growth as a professional based on personal learning outcomes and the learning outcomes as described above. Elements of your portfolio are: recorded coaching sessions with a self-selected client, photo or film reports of important learning moments, and written reports of projects. During the minor you collect continuous (peer) feedback on your portfolio. The lecturers and supervisors at the workplaces monitor your growth. At the end of the minor, you you’re your development by means of a showcase.

Practical information

Entry requirements: There are no entry requirements for this minor, other than the possession of a propaedeutic certificate.

Location: The minor takes place in Eindhoven at the Fontys Paramedische Hogeschool. The contact hours with your teachers take place three days a week. In addition, you will go to a practice place that is affiliated with the minor for 2 half-days a week.

Contact: minor-exploringhealthbehaviour@fontys.nl

Language of instruction: The language of instruction is English, unless you indicate that you want to be placed in the Dutch class. In that case, you will speak Dutch with each other during the lessons and at the practical location, but you may supply your test products in English if you prefer that.

Registration: Registration for minors starting in February 2021 will open in early September 2020. Note: this is a popular minor and early registration for this minor is strongly recommended.

Minor Regulation
Here you can find the minor regulation
The purpose of the minor regulation is to inform you about the subjects within the minor, how the testing is set up and when you have concluded the minor. Students can derive rights out of the text of the minor regulation.

 

 

Toetsing

Exploring Health Behaviour