Kies op maat

Inloggen Menu

Begeleiden van Adventure Educatie

Deze minor leidt je op tot begeleider in Adventure Educatie (AE). Deze HBO-professional zet adventure activiteiten in om deelnemers te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling, of groepen te helpen om als team optimaal te presteren. De ervaringsgerichte interventies halen mensen uit hun comfortzone, waardoor zij reageren vanuit hun echte aard i.p.v. hoe zij zich voor willen doen. De begeleider faciliteert hierbij het individuele en groepsproces door middel van reflectiemomenten. Terugblikken op hun rol in de activiteiten geeft een verhoogd zelfinzicht voor de deelnemer en dat kan leiden tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale karaktereigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van meer zelfvertrouwen, werken aan je (belemmerende) overtuigingen, ondersteunen van persoonlijk leiderschap, maar ook aan het verbeteren van de onderlinge communicatie of het versterken van de samenwerking.

De begeleider van Adventure Educatie ontwerpt interventies die de persoonlijke en groepsontwikkeling stimuleren. Tijdens de uitvoering van deze programma’s worden de activiteiten direct aangepast aan de groepsfase waarin de deelnemers zich bevinden. Het hoofddoel is altijd om door middel van activiteiten zelfinzicht op te wekken, zonder dat dit inzicht door de begeleider in de mond wordt gelegd. Als laatste wordt dit verankerd in het functioneren in het dagelijkse leven.   

Achtergrond

De laatste twee decennia is de nadruk in de samenleving verschoven van het individu, het bijbehorende succes en de efficiëntie die daarmee gepaard gaat, naar een behoefte aan het ‘zelf overstijgende’. Het accent ligt  minder op efficiëntie of op persoonlijk succes maar meer op de zoektocht naar eigen waarden, wensen en betekenissen. Ook de aandacht in de maatschappij verschuift steeds meer van ‘zelfactualisatie’ naar een ‘betekenisvol leven’. Van “doe ik het goed”, naar “doe ik het goede?”.

De ervaringsgerichte interventies ondersteunen de maatschappij met het verbeteren van de leefkwaliteit. Het verhogen van zelfvertrouwen, het versterken van leiderschap, het ondersteunen van een positieve en lerende groepssfeer of het beter leren communiceren, zijn zaken die voor elk individu in de samenleving waardevol kunnen zijn.

Deze minor besteed uitgebreid aandacht aan gedragsverandering, de principes van adventure educatie, groepsdynamica en het faciliteren van reflectiemomenten. Je leert hierbij welk gedrag je kunt veranderen en hoe dat werkt. Je leert ook hoe je de activiteiten moet inrichten om deelnemers uit hun comfortzone te halen en hoe groepsdynamica gekoppeld is aan de opbouw van activiteiten. Om de deelnemers te helpen met het halen van leerwinst uit de activiteiten, leer je hoe je reflectiemomenten zo kunt inrichten, dat ze ook aanvoelen als een adventure activiteit.

Naast deze vakspecifieke kennis leer je de principes van programmamanagement, te zorgen voor fysiek en emotioneel veilige situaties en duurzaam te werken op zowel de people, planet als profitzijde. Als laatste ga je in gesprek over de ethische kwesties van adventure educatie.

Deze stof wordt op een ervaringsgerichte wijze overgebracht. Dat betekent dat er veel ruimte is voor een praktische benadering van de theorie door meerdaagse programma’s op externe locaties. Denk daarbij aan het in levende lijve ervaren van ervaringsleren tijdens een 4-daagskamp in de Belgische Ardennen.  Maar ook aan verschillende (drie) 2-daagse kampen in Nederland om te oefenen met het opzetten van de adventure activiteiten en het faciliteren van het groepsproces.

Leerdoelen

Om als begeleider van Adventure Educatie te kunnen functioneren werk je tijdens deze minor aan de onderstaande leerdoelen:

  • Inzicht krijgen in Adventure Educatie (AE) waarbij beweegactiviteiten ingezet worden als middel om gedrag te veranderen/persoonlijke groei te bevorderen;
  • Inzicht in toepassingsmogelijkheden om AE in te zetten bij bepaalde doelgroepen en gedragingen;
  • Het ontwikkelen van een AE programma in een authentieke situatie waarbij beweegactiviteiten ingezet worden om gedragsverandering/persoonlijke groei te bevorderen;
  • Het uitvoeren, bijstellen en evalueren van een AE programma in een authentieke setting waarbij beweegactiviteiten ingezet worden om gedragsverandering/ persoonlijke groei van een externe doelgroep te bevorderen;
  • Het kritisch reflecteren op en analyseren van het AE programma om in de toekomst het duurzame effect te bevorderen.

Ingangseisen

Voor het goed af kunnen ronden van deze minor is het van belang om affiniteit te hebben met educatie en/of zorg. Denk daarbij aan lerarenopleidingen, maar ook aan opleidingen zoals sociale studies, of pedagogiek. Ook beroepsprofielen op het gebied van gezondheidszorg en sociaal pedagogische hulpverlening sluiten hierbij goed aan.

Daarom komen studenten die in het bezit zijn van een propedeuse certificaat van onder andere de volgende opleidingen, in aanmerking om zich in te schrijven voor deze minor:

  • Sportkunde;
  • Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO);
  • Lerarenopleiding;
  • Pedagogiek
  • Sociale studies

Dit sluit niet uit dat studenten uit andere domeinen bij interesse zich ook aan kunnen melden.

In overleg kan gekeken worden naar jouw opbrengsten en de meerwaarde van deze minor in het perspectief van je eigen ontwikkeling als beroepsprofessional.

Toegevoegde waarde voor jou?

De meerwaarde voor jou is dat jij leert interventies uit te voeren die de maatschappij ondersteunen met het verbeteren van de leefkwaliteit. Het verhogen van zelfvertrouwen, het versterken van leiderschap, het ondersteunen van een positieve en lerende groepssfeer, of het beter leren communiceren zijn zaken die voor elk individu in de samenleving waardevol kunnen zijn.

Daarnaast zit de meerwaarde van het begeleiden van Adventure Educatie op de majors van Sportkunde,  ALO, lerarenopleidingen en sociale studies voornamelijk in de benaderingswijze. Het is de ervaringsgerichte aanpak die het onderscheid maakt met traditionele interventies. Bij elk contact met doelgroepen kan deze benaderingswijze nieuwe inzichten opleveren die de interventie meer betekenisvol kunnen maken voor de deelnemers. Inzichten in de groepsdynamiek en het aanpassen van de benadering zijn kwaliteiten die ook in je eigen sociale leven direct vruchten kunnen afwerpen.

Toetsing

Er worden twee onderdelen getoetst: onderwijs en werkplekleren (stage). Wanneer beide onderdelen behaald zijn worden de credits (30 ECTS) toegekend.

Onderwijs

Het onderwijs bestaat verschillende toetsen. Allereerst is er de kennistoets, waarbij er in vier kleine cumulatieve toetsen wordt gekeken of je voldoende theoretische achtergrondkennis hebt. De tweede toets is een vaardighedentoets waarbij getest wordt of je in staat bent om een groepsproces te begeleiden tijdens een kortdurende adventure activiteit. De toets resultaten leiden ook tot feedback voor de ontwikkeldoelen in de stage. Dan volgen er twee beroepsproducten die te maken hebben met de interventie die je gaat uitvoeren in het werkveld. De eerste is de voorbereiding van je AE project en de tweede is de verantwoording van de realisatie van het project. Beide zijn schriftelijke producten. Afrondend vind er nog een eindgesprek plaats waarbij je de verantwoording mondeling toelicht op basis van vragen van de examinatoren. Voor alle beoordelingen dien je gezamenlijk een 5,5 of hoger te scoren.

Werkplekleren (stage)

Je loopt twee dagen per week stage waarin je werkt aan het begeleiden van groepen en het ontwerpen van de interventies. Daarvoor zijn er vaste stageplaatsen beschikbaar bij organisaties die adventure educatie in het programma hebben opgenomen. Met deze organisaties zijn nauwe contacten gelegd, zodat de samenwerking en de afstemming met het onderwijs zo zorgvuldig mogelijk verloopt.

Je stage wordt enerzijds beoordeeld middels een eindgesprek met de werkplekbegeleider, opleidingsdocent en de medestudenten van de stage. In dit gesprek staat jouw ontwikkeling als professional centraal. Anderzijds wordt je stage beoordeeld in een gesprek met je werkplekbegeleider middels een beoordeling van je ‘professionele houding’ waarin je beroepsvaardigheden beoordeeld worden. Voor beide beoordelingen dien je gezamenlijk een 5,5 of hoger te scoren.

Minorregeling
Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minorregeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Rooster

Onderwijsdagen
Het onderwijs vind voornamelijk plaats op maandag en dinsdag. Op woensdag is er tijd ingeroosterd voor zelfstudie. Er zijn verschillende uitzonderingen door de externe lesdagen (bijvoorbeeld een 4- daags kamp in week 3.1). De contacttijd is ongeveer 8 tot 12u per week. Daarnaast verwachten we dat je wekelijks ongeveer 12 uur aan zelfstudie doet.

Externe lesdagen

De externe lesdagen zijn op locaties buiten Fontys Sporthogeschool. Daarbij zijn samen koken en overnachtingen een vast onderdeel. Er wordt geslapen in back-2-basic situaties, soms met weinig faciliteiten. Aan de externe lesdagen zijn kosten verbonden om voeding en transport in het buitenland te dekken (in totaal € 175-200,-).

Werkplekleren (stage)
De dagen voor het werkplekleren (stage) vanuit de opleiding zijn donderdag en vrijdag. Door het karakter van het werkveld is het zeer waarschijnlijk dat ook een beroep gedaan wordt op de andere dagen van de week (bijvoorbeeld de woensdag of de zaterdag of zondag.) Dat betekent dat je flexibel ingesteld moet zijn voor je rooster. Uiteraard betekent één week meer stagedagen compensatie voor de week erna.

Het werkpekleren start met werkveldbezoeken bij alle aangesloten stagepartners. Zodoende kun je goed kennismaken met de programma’s, werkwijze en begeleiders. Na de kennismaking kun je een keuze maken voor één van de leerwerkplekken, waar je de rest van het semester stage loopt.

Aan het einde van het tweede semester is een periode van meerdere weken achter elkaar vrij geroosterd zodat je jouw interventie (project adventure educatie) kunt uitvoeren. Er zijn dan geen lesactiviteiten op school.