Kies op maat

Inloggen Menu

Jeugd- en gezinswerker

Door de komst van de Jeugdwet is de verhouding tussen de jeugdige en de jeugdhulpverleners veranderd. Eigen kracht en zelfregie voor jeugdigen en gezinnen en het werken vanuit het cliëntperspectief staan voorop. Wil jij werken in de eerstelijnszorg met jeugdigen en gezinnen?Als Jeugd- en gezinswerker ben je de verbinding tussen de leefwereld van ‘burgers’ en professionals, met een sterke nadruk op empowerment. Kenmerkend voor professionals die werkzaam zijn als Jeugd- en gezinswerker, is dat zij werken vanuit een brede (kennis)basis die zij delen met andere teamleden. Hierop bouwen ze verder met hun vakspecifieke kennis en competenties. Je bent van alle markten thuis en beschikt over een breed arsenaal aan kennis om ‘eerste hulp’ te bieden. Door samen te werken met andere generalisten maak je gebruik van elkaars expertise en help je zo de burger verder op weg. Als professional leer je vast te stellen welke hulp een gezin nodig heeft en hoe deze hulp zo veel mogelijk aansluit op de situatie, behoeften en eigen kracht van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers. Kennis over interventies, problematieken, diverse doelgroepen, communicatie en wet- en regelgeving is hiervoor nodig. Tot slot is het ook van belang dat je zicht krijgt op jouw eigen identiteit, kernkwaliteiten en jouw visie op het werken met gezinnen om zo jouw professionele ontwikkeling te bevorderen.

 

Leerdoelen

Tijdens deze minor werk je aan zes eindkwalificaties passend bij het werkveld van de Jeugd- en gezinswerker. Deze kwalificaties zijn gebaseerd op het Competentieprofiel hbo jeugd- en gezinsprofessional. De kwalificaties zijn:

 • Versterken van eigen kracht en zelfregie;
 • Samenwerken met de jeugdige en zijn gezin;
 • Versterken van het netwerk;
 • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn gezin/netwerk;
 • Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin;
 • Leven lang leren en reflecteren.

Aanvullende informatie

Opbouw
Middels verschillende thema’s en opdrachten werk je, gedurende twee periodes, aan de eindkwalificaties, doelen en daarmee ook aan jezelf als professional. Het programma van de minor bestaat uit de volgende vijf thema’s:

 • Visie op gezinswerk: Je maakt kennis met de Jeugdwet en transitie van de jeugdhulpverlening en vormt een visie op het werken met gezinnen.
 • Gezinsplan: Je ontwikkelt een brede basiskennis m.b.t. opvoedingsvragen en je weet wanneer je gespecialiseerde hulp in moet zetten, zodat je kan aansluiten bij de vraag van het gezin.
 • Eigen ontwikkeling: Je werkt aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling door zicht te krijgen op jouw kernkwaliteiten en competenties. Binnen dit thema word je gecoacht door jouw studieloopbaanbegeleider.
 • Progressiegerichte gespreksvoering: Je leert gespreks- en begeleidingsvaardigheden toe te passen in een progressiegericht en systeemgericht gesprek.
 • Werkveld: Je bezoekt het werkveld, leert een organisatie te analyseren en gaat de wijk in.

Ingangseisen

Om deel te nemen aan de minor moet de student de propedeuse Pedagogiek (of propedeuse sociale studies, HRM, management in de zorg, PMK, TP, TG, sportkunde of social work) behaald hebben. Tevens moet de student afkomstig van een andere hogeschool toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding om de minor te volgen.

Toetsing

Theorie en praktijk worden voortdurend gekoppeld in de werkvormen hoor-/werkcolleges, gastcolleges, lessen gericht op de eigen ontwikkeling, excursies en trainingen. Je werkt aan verschillende opdrachten, zowel in groepsverband als individueel. Hierdoor ben je de gehele minor praktisch aan de slag met de aangeboden kennis. De opdrachten lever je gespreid over de twee periodes in.

Rooster

Praktische informatie
Voertalen: Nederlands
Locatie: Eindhoven
Fulltime
Startmoment: september
Periode: periode 1 en 2 (september 2020 – februari 2021)
Studiepunten: 30 EC
Duur: 2 perioden, 20 weken
Contacturen: gemiddeld 15 contacturen per week
Daarnaast is er sprake van zelfstudie, zowel individueel als in groepsverband.

Contact
Algemene informatie:
E-mail: minorcoordinatorpedagogiek@fontys.nl