Kies op maat

Login Menu

Jeugd- en gezinswerker

Door de komst van de Jeugdwet is de verhouding tussen de jeugdige en de jeugdhulpverleners verandert. Eigen kracht en zelfregie voor jeugdigen en gezinnen en het werken vanuit het cliëntperspectief staan voorop. Wil jij werken in de eerstelijnszorg met jeugdigen en gezinnen? Als generalist ben je de verbinding tussen de leefwereld van ‘burgers’ en professionals, met een sterke nadruk op empowerment. Kenmerkend voor professionals die werkzaam zijn als Jeugd- en gezinswerker, is dat zij werken vanuit een brede (kennis)basis die zij delen met andere teamleden. Hierop bouwen ze verder met hun vakspecifieke kennis en competenties. Je bent van alle markten thuis en beschikt over een breed arsenaal aan kennis om ‘eerste hulp’ te bieden. Door samen te werken met andere generalisten maak je gebruik van elkaars expertise en help je zo de burger verder op weg. Sinds de transitie wordt namelijk verwacht dat de jeugdhulpverlener veelvoorkomende problematiek zelf behandelt en waar nodig doorverwijst naar specialistische hulp. Als professional leer je vast te stellen welke hulp een gezin nodig heeft en hoe deze hulp zo veel mogelijk aansluit op de situatie, behoeften en eigen kracht van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers. Kennis over interventies, methodieken, doelgroepen, communicatie en wet- en regelgeving is hiervoor nodig.

Het komende half jaar ga je jezelf verdiepen in dit uitdagende werkveld dat volop in ontwikkeling is. Je hebt na afloop van deze minor zicht op dit werkveld, op de functie van Jeugd- en gezinswerker en hoe deze in verschillende gemeentes vorm krijgt, maar ook op jouw eigen ontwikkeling als aankomend jeugdprofessional.

 

Kwalificaties

Tijdens deze minor werk je aan zes eindkwalificaties passend bij het werkveld van de Jeugd- en gezinswerker. Deze kwalificaties zijn gebaseerd op het Competentieprofiel hbo jeugd- en gezinsprofessional. De kwalificaties zijn:

 • Versterken van eigen kracht en zelfregie;
 • Samenwerken met de jeugdige en zijn gezin;
 • Versterken van het netwerk;
 • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn gezin/netwerk;
 • Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin;
 • Leven lang leren en reflecteren.

Aanvullende informatie

Contact
Algemene informatie:
E-mail: minorcoordinatorpedagogiek@fontys.nl

Specifieke informatie:
E-mail: m.greutink@fontys.nl
Telefoonnummer: 08850877208

Ingangseisen

Om te kunnen deelnemen aan deze minor moet je de propedeuse Pedagogiek (of je propedeuse sociale studies, HRM, management in de zorg, PMK, TP, TG, sportkunde of social work) behaald hebben. Tevens moet je als student afkomstig van een andere hogeschool toestemming hebben van de Examencommissie van je opleiding om de minor te volgen.

Toetsing

Middels verschillende thema’s en opdrachten werk je, gedurende twee periodes, aan de eindkwalificaties, doelen en daarmee ook aan jezelf als professional. Het programma van de minor bestaat uit de volgende vijf thema’s:

 • Visie op gezinswerk: Je maakt kennis met de Jeugdwet en transitie van de jeugdhulpverlening. Tevens leer je werken met verschillende gezinstypen en een visie te vormen op het werken met gezinnen.
 • Gezinsplan: Je ontwikkelt een brede basiskennis m.b.t. opvoedingsvragen en je weet wanneer je gespecialiseerde hulp in moet zetten. Je leert integraal te werken en aan te sluiten bij de vraag van het gezin.
 • Eigen ontwikkeling: Je werkt aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling door zicht te krijgen op jouw kernkwaliteiten en competenties. Binnen dit thema wordt je gecoacht door jouw studieloopbaanbegeleider.
 • Progressiegerichte gespreksvoering: Je leert gespreks- en begeleidingsvaardigheden toe te passen in een progressiegericht en systeemgericht gesprek waarbij sprake is van complexe problematieken.
 • Werkveld: Je bezoekt het werkveld, leert een organisatie te analyseren en maakt een beroepsproduct in de vorm van een wijkopdracht.

 

Het onderwijs wordt aangeboden door middel van hoor/werkcolleges, trainingen en het werken aan opdrachten en/of beroepsproducten. De praktijkopdrachten krijgen vorm door middel van beroepsproducten, trainingen en werkveldbezoeken. Alle vakken worden verspreid over beide periodes.

Rooster

Voertalen: Nederlands
Locatie: Eindhoven
Startmoment: februari en september
Periode: periode 1 en 2 (september 2018 – februari 2019) en periode 3 en 4 (februari 2019 – juli 2019)
Studiepunten: 30 EC
Duur: 2 perioden, 20 weken
Contacturen: gemiddeld 15 contacturen per week