Kies op maat

Inloggen Menu

Interprofessioneel werken in het jeugddomein

Je leert in deze uitdagende en unieke minor domein overstijgend te denken en te werken.

Tijdens deze minor werk je vanuit je basis als hulpverlener, zorgverlener of leraar basisonderwijs toe naar het competent worden als nieuwe professional. In het domeinoverstijgend werken in die praktijken met (schoolgaande) kinderen en jongeren ben je als professional in staat om vanuit het eigen domein en het eigen vakjargon proactief de verbinding te zoeken met andere disciplines, in andere domeinen en met ander vakjargon. Juist in de doelgroep van kinderen en jongeren is het van belang om domeinoverstijgend te denken en te werken. Je hebt immers bij een probleem of hulp/zorgvraag vaak met meerdere betrokken disciplines te maken zoals met de leraar, de jeugd&gezinswerker in sociale wijkteam, de schoolverpleegkundige die het kind al vanaf de geboorte volgt, het schoolmaatschappelijk werk, Veilig Thuis, de gezinsvoogd, de leerplichtambtenaar en vanzelfsprekend met het kind en de ouders!

Leerdoelen

 

  1. De student kent de behandelde actuele maatschappelijk en professionele ontwikkelingen ten aanzien van de doelgroep hulpvragers: opvoedingsondersteuning, kind en echtscheiding, multiproblemgezinnen en toont een proactieve houding ten aanzien van het bijblijven van deze ontwikkelingen.        
  2. De student is in staat ten aanzien van een praktijksituatie of casuïstiek systemisch te werken vanuit een benoembare domein overstijgende visie.
  3. De student kan aantoonbaar holistisch en domein overstijgend denken en werken in de aanpak, uitvoer en evaluatie van een praktijksituatie.
  4. De student kent de diversiteit van de doelgroep (schoolgaande) kinderen en jongeren en is in staat hierin op empathische wijze te acteren en de student is in staat in nieuwe situaties een eigen aanpak in te richten en te verantwoorden.
  5. De student kan zijn handelen verantwoorden en daarop reflecteren en daarbij een relatie leggen met persoonlijk meesterschap.
  6. De student stelt zich onderzoekend en ondernemend op.

Ingangseisen

Er kunnen naast Pabo-, Hbo-V- en SW studenten ook studenten vanuit een aanpalende discipline in aanmerking komen.

Je hebt een propedeuse behaald. Het eindniveau van het 2e jaar van de hoofdfase hebben is zeer wenselijk.

Literatuur

Wordt vermeld in het handboek.

Rooster

Wordt t.z.t. verstrekt door de opleiding.                                              

De minor wordt aangeboden in collegejaar 2020-2021.

In de eerste helft van semester 1 (september-november) worden de hoorcolleges aangeboden op de woensdag.  Ook werk je op de woensdagen samen met andere studenten in een OnderwijsWerkGroep (OWG) aan een praktijkopdracht. Dit duurt doorgaans het hele semester.

Elk OWG bestaat uit 4 a 5 studenten uit verschillende opleidingen die gaan samenwerken rond een praktijkvraagstuk uit het jeugddomein. Je maakt (naast de bijeenkomsten die in het rooster staan) ook met elkaar afspraken over gezamenlijke werksessies, waarin je met werkt aan het praktijkvraagstuk en toewerkt naar het eindproduct (dit kan een adviesrapport zijn of een ontwerp). 

Toetsing

a) Casustoets systemisch denken en werken (formatief).

b) Adviesrapport voor praktijkprobleem (of een ontwerp van een aanpak voor bepaalde doelgroep): dit onderdeel van de toetsing maak je in samenwerking met jouw groepsgenoten is een groepsproduct.

C) Reflectieverslag: dit is een individueel product.

Aanvullende informatie

In mei vindt een voorlichting plaats over de praktijkplekken en de praktijkopdracht.  Deze specifieke voorlichting is uitsluitend bedoeld voor toegelaten studenten. De OnderwijsWerkGroepen worden dan ook samengesteld.

 

Inmiddels is de minor gesloten voor externe inschrijvingen!