Kies op maat

Inloggen Menu

Oude Testament

In deze minor wordt gewerkt aan de spirituele verwerking van Bijbelteksten (Thora, Geschriften, Profeten, Wijsheid en Psalmen), het ontwikkelen van inzicht en geestelijk verwoorden van de Bijbelse literatuur. De verwerking is zowel producerend als reproducerend daarbij worden in de didactische opdrachten aansprekende lessen gemaakt voor het VO onderbouw.

Het gaat hier om een verdere verdieping in Bijbelteksten en het verwerven van inzicht. Daarmee wordt voortgebouwd op de basiskennis van de Thora (Bijbel Ervaren), en de vaardigheid ontwikkeld in het lezen van de overige literatuur uit het Oude Testament (Bijbel Proeven). Daarbij lag het accent op de onderscheiden genres en het persoonlijk eigen maken van de bijbelteksten en deze te leren verwoorden voor zichzelf en de leerlingen van het VO.

 

Onderwijsleeromgeving

 

In de hoorcolleges worden verdiepingen gegeven in de betreffende Bijbelse literatuur. De boeken worden in hun eigenheid besproken en er worden verbindingen gelegd. Gelegenheid wordt geboden om vragen te stellen die zijn opgekomen zijn bij de voorbereidingen van de te lezen gedeelten en de aangegeven literatuur. De colleges worden voorbereid door het bestuderen van de Bijbelboeken die de aandacht krijgen. De Bijbellezingen wordt gedaan vanuit de Studiebijbel in Perspectief (STiP2). De hoorcolleges worden afgewisseld door werkcolleges, didactische verwerking.

Leerdoelen

1a1 De structuur van het boek Genesis weergeven.

 

1a2 De verbond-sluitingen en de daarbij behorende beloften in Genesis beschrijven en nauwkeurig onderscheiden.

 

1b1 De kernmomenten van de geschiedenis van de uittocht en de betekenis van het Pascha

 

1c Verdiepen in de offerwetgeving en de verschillende offers duiden en onderscheiden

 

2 De historie uit de betreffende boeken plaatsen op een tijdslijn.

 

2a1 De rol van de leiders (Mozes-Aaron-Jozua) interpreteren en de gezagscrises uiteenzetten.

 

2c1 Verbanden leggen tussen de geschiedenissen die beschreven worden in Rechters-Ruth- 1 Samuel.

 

2c2 Het ontstaan van het koningschap in Israël verklaren (Deut 17) tegen de achtergrond van de rechters.

 

1/2 Didactiek:

De student weet de geschiedenis in de behandelde stof (Gen. – I Sam) te vertalen in lessen waarbij aandacht is voor :

1) Het narratieve/symbolisch rituele karakter van deze literatuur.

2) Verbindende elementen uit de verhalen van toen met het bestaan nu.

3) Een actieve onderzoekende houding van leerlingen om zelf met de tekst/verhaal bezig te zijn door daarop bv. te reflecteren.

 

3a1 De twee Messiassen typeren en de verschillen aangeven

3a2 De beloften aan het huis van David verklaren en de geschiedenis kennen van Davids koningschap (crisis) en troonopvolging

3b Het eigen karakter van de geschiedschrijving in het boek Koningen beschrijven

3b1 De koningen van Israel en Juda in chronologische volgorde kennen en iedere koning kunnen onderscheiden en typeren

3c1 Het eigen perspectief van de geschiedschrijving in het boek Kronieken beschrijven

3c2 De specifieke accenten in Kronieken van het koningschap van Salomo en David verklaren (Mozes & Jozus)

4a1 Het karakter van de Psalmen als poëtische literatuur benoemen

4a2 De verschillende Psalmen onderscheiden en in hun eigenheid (klaaglied, loflied, boetelied etc.) verwoorden

4a3 De boodschap van onderscheiden Psalmen weergeven

4b Het fenomeen Wijsheid in het OT benoemen en omschrijven wat de functie van een wijze is.

4b1 Beheerst de specifieke kenmerken van de Bijbelse wijsheid in onderscheid van praktische wijsheid van omliggende volken.

4b2 Is in staat verschillende typen van Spreuken te onderscheiden en te analyseren.

4c Kent het scenario van het boek Job (Job, satan, mevr. Job, de 4 vrienden van Job) en kan ieders inbreng samenvatten.

4c1 De problematiek van de lijdende rechtvaardige in het boek Job verwoorden.

4d De onderwerpen die Prediker aan de orde stelt te benoemen en kan hierop reflecteren.

4d1 De verschillen met de traditionele wijsheid benoemen en verklaren

4d1 De kernwoorden en kernzinnen van het boek Prediker en kan deze uitleggen.

3/4 Didactiek:

1) De student kent enkele manieren om psalmen van betekenis te laten zijn voor leerlingen van het tweede jaar van het VO (13/14-jarigen).

2) De student laat zien dat hij in staat is zijn lievelingspsalm zo te communiceren dat er sprake is van initiëring bij leerlingen.

5.1 Het verschijnsel profetie definiëren en de kenmerken ervan benoemen (Deut 18).

5.2 De profeten te plaatsen op een tijdlijn.

5.3 De specifieke boodschap van de profeet te verwoorden en hierop persoonlijk te reflecteren.

5.4 De profeten kennen in de historische en sociaal-economische context.

5.5 De grote en de kleine profeten van elkaar onderscheiden en karakteriseren.

5.6 De politieke omstandigheden waarin de profeet leeft en is in staat om analoge situatie te bedenken.

5.7 De boodschap van de profetie plaatsen tegen de achtergrond van de roeping (roepingsvisioen) van de profeet door God.

5.8 De verschillen tussen valse en ware profetie onderscheiden en voorbeelden geven.

6a/b1 De historische context kennen van de boeken Ezra en Nehemia

6a/b2 Profetische taxatie van Ezra en Nehemia vanuit Haggai en Maleachi

6c1 Het eigen karakter van het boek Ester benoemen en de structuur van het boek weergeven

6c2 De historische context van Ester kunnen beschrijven

5/6 Didactiek:

1) Studenten hebben inzicht in didactische mogelijkheden van de profetische literatuur.

2) Studenten kunnen een scene uit de Profetieën van Ezechiël in een les laten dialogiseren, dramatiseren of op een andere manier tot een onvergetelijk moment maken in een les.

Ingangseisen

Geen specifieke ingangseisen

Literatuur

Literatuur (verplicht)

Peels, H. G. L., & Houwelingen, P. H. R. van (Red.). (2009). Studiebijbel in perspectief. Heerenveen: Jongbloed (verkrijgbaar in herdruk 2013)

Arnold, B.T. & Beyer, B.E., In ontmoeting met het Oude Testament, een historisch en theologisch overzicht, Heerenveen: Jongbloed, 2008

 

Lectuur (facultatief)

 

Lalleman-te Winkel, H. Van levensbelang, Zoetermeer: Boekencentrum, 1999

Lalleman- te Winkel, H. Is dit onze Vader?, Waarom ik van de God van het Oude Testament houd, Amsterdam: Ark Media, 2015

Lalleman, P.J., Van blijvend belang. Het Oude Testament, Amsterdam: Ark Media, 2016

Fee, G.D., & Stuart D. (2014) How to read the Bible Book by Book (4th ed.). Grand Rapids: Zondervan, 2014

Rooster

De minor bestaat uit 7 verplichte blokuren en verplichte leerteambijeenkomsten.

Toetsing

toets met open vragen + opdracht/presentatie

Aanvullende informatie

geen