Kies op maat

Inloggen Menu

Werkcoach

WERKCOACH!

Over het begeleiden van mensen op de arbeidsmarkt

Hoe motiveer je werkzoekenden bij het (blijven) zoeken naar een baan? Wat zijn eigenlijk je rechten en plichten als je een Bijstandsuitkering ontvangt? Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit? Hoe coach je iemand die van baan wil wisselen? Als WERKCOACH sta je voor dit soort vragen en opgaves. Je moet daarbij rekening houden met de diverse belangen en de wettelijke voorschriften. Het begeleiden van mensen op de arbeidsmarkt is daarom verre van eenvoudig, maar wel heel veelzijdig.

Het begeleiden van mensen op de arbeidsmarkt vraagt om kennis en vaardigheden op het gebied van gedragsbeïnvloeding, wet- en regelgeving, de politiek en de arbeidsmarkt. Juist door de kennis uit deze domeinen te bundelen is de minor WERKCOACH verbredend én verdiepend van karakter ten opzichte van je eigen opleiding en rust de minor je goed uit om te voldoen aan de eisen van het werkveld.

Met de minor WERKCOACH op zak kun je later onder andere aan de slag* als werkcoach (adviseur Werk & Inkomen/ Klantmanager) bij de sociale dienst van een gemeente of Werkplein, jobcoach, loopbaanadviseur bij een (intern) mobiliteitsbureau, intercedent bij een uitzendbureau, recruiter, trainer (bv sollicitatietraining, netwerktraining).

* met aanvullende stage- en afstudeerervaring binnen je eigen opleiding. Binnen de minor staat de verbinding met de praktijk centraal, dus netwerkmogelijkheden te over om die stage en/of afstudeerplek ook meteen te bemachtigen!

Inhoud

In de minor WERKCOACH staan de praktijk en het werkveld centraal. We streven naar een minor die verder reikt dan de muren van de school en waarin je zoveel mogelijk samenwerkt met professionals uit het werkveld. Daarvoor ben je dus zoveel mogelijk IN het veld! Je kunt je dus voorbereiden op een onderwijsperiode waarin je actief aan de slag bent, samen met professionals die werkzaam zijn als werkcoach. Vanaf de eerste maand ga je aan de slag als beginnend werkcoach en word je aan een werkzoekende vanuit de gemeente gekoppeld die je gedurende de gehele minor gaat begeleiden. Daarnaast ga je, samen met je medestudenten, op onderzoek uit in het werkveld, aan de hand van een onderzoeksvraag vanuit één van onze betrokken opdrachtgevers. De opdrachtgevers komen allen uit het gebied van begeleiding van werkzoekenden op de arbeidsmarkt. De colleges wet- en regelgeving, de trainingen in het voeren van coachgesprekken met een werkzoekende, de intervisie, de hoorcolleges gedragsbeïnvloeding, de lessen arbeidsmarktanalyse en –bemiddeling en de colleges verzorgd door de vele gastsprekers voorzien je van input voor je werkzaamheden in de praktijk.

Een onderdeel van de minor is ook het schrijven van een position paper. Wat is jouw mening over een relevant thema uit de praktijk? Wat zijn je voor- en tegenargumenten? Aan het eind van de minor worden de beste drie papers gekozen en de nummer 1 ontvangt de felbegeerde paper award! De uitreiking vindt plaats tijdens het afsluitende symposium. De winnende paper krijgt een plek op de website van het lectoraat Arbeidsparticipatie van de Hanzehogeschool.

Leerdoelen

De minor WERKCOACH leidt op tot professionals die moeten opereren in een werkveld dat dynamisch en veranderlijk is. De professional werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving, moet zich houden aan de wet en moet tegelijkertijd responsief zijn en oog hebben voor noden en wensen van zowel werkgevers als werkzoekenden. Dit vraagt nogal wat van de professional. Het vereist kennis van en vaardigheden in het toepassen van sociale wetgeving, arbeidsmarktontwikkelingen, politieke verhoudingen, gesprekstechnieken en gedragsbeïnvloeding.

De werkcoach heeft dus nogal wat taken waarvoor hij/zij over een aantal competenties moet beschikken. In deze minor besteden we hier uiteraard aandacht aan. De competenties die centraal staan zijn: Communicatieve vaardigheden, Coachen, Flexibiliteit, Probleemanalyse, Doel- en resultaatgerichtheid, Plannen en organiseren, Netwerken en Creativiteit. De leeruitkomsten zijn afgeleid van deze competenties.

Aanvullende informatie

Voor vragen en meer informatie kun je een mail sturen naar: minor-tp@org.hanze.nl

Ingangseisen

Studenten van onderstaande opleidingen, die in het derde jaar (en verder) van hun hoofdopleiding zitten, kunnen deelnemen aan deze minor: 

 • Human Resource Management (HRM)                                         
 • Toegepaste Psychologie
 • Social Work (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening / Sociaal Pedagogische Hulpverlening)
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)
 • Bedrijfskunde
 • HBO Rechten

Toetsing

Project Integrale Opdracht

 • Projectopdracht (adviesrapport)
 • Opdracht (paper)

Begeleidingstraject

 • Opdracht (plan van aanpak)
 • Opdracht (buddytraject en eindpresentatie)

Wet- en Regelgeving

 • Schriftelijk tentamen

Arbeidsmarkt en arbeidsbemiddeling

 • Opdracht (groepsopdracht, arbeidsmarktanalyse)
 • Opdracht (individuele arbeidsmarktanalyse obv kandidaat buddytraject)

Klik voor inhoudelijke informatie over de cursussen hier.

Literatuur

De literatuurlijst wordt je na aanmelding, voorafgaand aan de minor toegestuurd. Daarnaast wordt voor verschillende cursussen de literatuur op BlackBoard geplaatst.

Rooster

Aan het begin van het studiejaar krijg je inzicht in je lesrooster. Het betreft een voltijd minor, waarbij we uitgaan van jouw volledige beschikbaarheid gedurende alle werkdagen. We proberen de lessen zoveel mogelijk op drie werkdagen te plannen, maar of dit lukt is afwachten. Daarnaast plan je zelf je afspraken met je externe opdrachtgever en de werkzoekenden die je begeleidt in het kader van het buddytraject. Houd dus ook rekening met de nodige reistijd van en naar de opleiding en naar je externe afspraken.

Kosten:

Houd rekening met reiskosten wanneer je niet beschikt over een week-OV.

Voor het buddytraject vraagt de gemeente Groningen een verklaring omtrent gedrag (VOG). De kosten voor deze aanvraag schiet je zelf voor, maar kan je declareren bij de gemeente.

Overzicht van de cursussen:

Project Integrale opdracht (p1 en p2)
Samen met professionals en mede-studenten vorm je een team dat op zoek gaat naar een oplossing voor een concreet vraagstuk (Integrale opdracht) in de praktijk.

Parallel aan de integrale opdracht volg je trainingen in gedragsbeïnvloeding en colleges over wet- en regelgeving en arbeidsmarktbeleid.

Begeleidingstraject (p1 en p2)
De werkcoach heeft te maken met het ondersteunen, coachen en motiveren van mensen. Kennis over het gedrag van mensen en belangrijke factoren als stress en gezondheid zijn daarbij onmisbaar. Daarnaast moet je weten hoe je mensen benadert, het gesprek aangaat en anderen beweegt en motiveert. Binnen de trainingen worden deze vaardigheden uitgebreid geoefend. Ook staan we stil bij een goede intake en diagnose en het op de juiste manier inzetten en hanteren van re-integratie-instrumenten. 
Daarnaast word je gekoppeld aan een werkzoekende vanuit de gemeente. Met hem/haar ga je het buddytraject aan: gedurende de gehele minor begeleid je deze werkzoekende in zijn/haar zoektocht naar werk. Je past het geleerde uit de verschillende cursussen in de minor toe in dit traject en een werkcoach vanuit de gemeente is je vraagbaak. Je stapt dus direct als junior werkcoach in de praktijk!

Arbeidsmarktbeleid en arbeidsbemiddeling (p1 en p2)
In de colleges over arbeidsmarktbeleid maak je kennis met de ontwikkelingen die zich voordoen op de arbeidsmarkt. Voor dit onderdeel maak je bijvoorbeeld een arbeidsmarktanalyse. Ook wordt stilgestaan bij de aspecten die van invloed zijn op de levensloop en keuzes die mensen maken.
Daarnaast richt je je in de lessen arbeidsbemiddeling op de verschillende methoden van bemiddelen van mensen naar werk. Aan de hand van casuïstiek pas je de theorie toe.

Wet- en Regelgeving (p1 en p2)
Kennis van sociale wetgeving, socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht is onontbeerlijk voor de werkcoach. Je dient op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op (sociaal) juridisch gebied en zal op basis van deze kennis moeten handelen, keuzes moeten maken en advies moeten kunnen geven aan collega’s, meerderen en cliënten. Te denken valt bijvoorbeeld aan de juridische afhandeling van een CAO, arbeidscontract of afhandeling van een uitkeringsaanvraag. In de werkcolleges wordt hier uitgebreid op ingegaan.