Kies op maat

Inloggen Menu

Op weg naar een duurzame en rechtvaardige economie met CSRD en Integrated Reporting

Duurzaamheid en rechtvaardigheid staan hoog op de politieke agenda. Onlangs is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) formeel geadopteerd door het Europees Parlement. Van grote ondernemingen wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de impact op mens, milieu en samenleving. Vanaf 2024/2025 moeten zij jaarlijks integraal rapporteren over duurzaamheidsbeleid en -resultaten. Dit alles gaat voor een ‘game changer’ in verslaggevingsland zorgen en hopelijk ook in onze echte (leef)wereld.

Deze minor gaat in op zowel de rol van de overheid als de rol van de bedrijven in deze transitie en is bedoeld voor alle studenten van business gerelateerde opleidingen. Je gaat in co-creatie met gastorganisaties uit het werkveld en docent-begeleiders daadwerkelijk impact maken. Want het is de bedoeling om de wereld ook echt een stukje duurzamer en rechtvaardiger te maken met behulp van CSRD & Integrated Reporting. Daarnaast ga je ook op zoek naar hoe jij jezelf verhoudt tot een duurzame en rechtvaardige economie. (integrated being & thinking verbinden met integrated doing & reporting)

 

Inhoud

Deze minor ‘Op weg naar een duurzame en rechtvaardige economie met CSRD & Integrated Reporting’ bestaat uit drie delen. De minor beoogd om ‘integrated thinking’ te verbinden met ‘integrated reporting & CSRD.  

In het eerste deel wordt in gegaan op vier + 1 economische stromingen in de (algemene) economie; 

 • Adam Smith, Klassiek Liberalisme 

 • John Maynard Keynes, Modern Liberalisme 

 • Milton Friedman, Monetarisme 

 • Friedrich Hayek, Neoliberalisme 

 • Kate Raworth, Donuteconomie  

 • Triple bottom line (Planet, People, Profit)  

Tevens wordt hier stilgestaan bij de verschillende mensbeelden welke achter deze economische stromingen ‘schuil’ gaan. (Homo economicus en Homo Florens). 

In het tweede deel wordt eerst ingegaan op de manier waarop ons binnenlandse bestuur is georganiseerd en in relatie staat met de Europese Unie. Daarbij wordt ook specifiek in gegaan op het gemeentebestuur. Tevens is een bezoek gepland aan de Tweede Kamer, het Centraal Plan Bureau (CPB), en/of de gemeente Den Haag.  

De studenten worden vervolgens uitgenodigd tot kritisch denken over de rol van de overheid versus het marktdenken in het kader van een duurzame en rechtvaardige economie. Hierbij wordt ook speciaal aandacht geschonken aan de conclusie van het onderzoek naar het Neoliberalisme ‘Een Holle Staat’. Tevens komen de volgende 9 belangrijke publieke thema’s aan de orde;  

 1. Onderwijs (en kansengelijkheid) 

 2. Arbeidsmarkt/Sociale zekerheid 

 3. Woningmarkt 

 4. Energiemarkt 

 5. Gezondheid/zorgmarkt 

 6. Pensioen 

 7. Inkomensverdeling (belastingstelsel) 

 8. Klimaat 

 9. Optioneel – geldmarkt/ geldstelsel 

 

Het zwaartepunt van deze minor ligt in het derde deel. 

Na het reflecteren op de rol van bedrijven ten aanzien van een duurzame en rechtvaardige economie gaan de studenten in de werkpraktijk van een gastorganisatie aan de slag met het implementeren van de nieuwste EU-richtlijn, de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). Tevens stellen de studenten in samenwerking met de gastorganisatie een Integrated Report op.

Ingangseisen

Geen, behalve de veronderstelde basiskennis voor Hogescholen en kritisch denken 

Literatuur

Aanbevolen literatuur:  

(deel1) Donuteconomie; Kate Raworth,

(deel 2) Overheidsfinanciën; Flip de Kam, Wimar Bolhuis, Jasper Lukkezen

(deel 3) Er is leven na de groei; Paul Schenderling. 

 

Blended Learning;  

Tijdens deze minor zal gebruikt worden gemaakt van een syllabus/reader waarin diverse artikelen en publicaties zijn opgenomen. Tevens verwijst de syllabus/reader naar diverse Websites, TV-afleveringen en documentaires. Oa Sander en de Kloof, Scheefgroei, Tegenlicht, Follow The Money, TED talks en YouTube fragmenten aan de orde. 

 

Rooster

De werkvormen bestaan uit feitelijke contacturen, zijnde werkcolleges, en gastcolleges. Tevens blended learning, zelfstudie en voorbereiding lessen. Daarnaast huiswerkopdrachten, groep(advies)opdracht en opdracht in de werkpraktijk bij gast-organisatie: 

 

De studielast is als volgt ingeschat en verdeeld; 

-Feitelijke contacturen (120 uren) en zgn ‘omliggende uren’ (60 uren):  

totaal 180 uren / 6,4 studiepunten 

 

-Uren blended learning, voorbereiding lessen, zelfstudie, literatuur en reader/syllabus: 

Totaal 176 uren / 6,3 studiepunten 

 

-Uren (individuele) huiswerkopdrachten en groeps(advies)opdracht: 

Totaal 92 uren / 3,3 studiepunten  

 

-Uren groep/praktijkopdracht bij gast-organisatie 

Totaal 252 uren / 9 studiepunten 

 

-Uren verwerken ‘overall’ portfolio (learnings, moments of truths) met CGI: 

Totaal 140 uren / 5,0 studiepunten 

 

Totaal 840 uren / 30 studiepunten 

NB: De verdeling voor de studielast en studiepunten is als volgt per deel ingeschat; 

Deel 1/ Vier + 1 economische stromingen:   195 uren / 7 studiepunten 

Deel 2/ De rol van de overheid:   227 uren/ 8,1 studiepunten 

Deel 3/ De rol van bedrijven:  418 uren/ 14,9 studiepunten 

Toetsing

De toetsing van de minor bestaat uit het maken van een (individueel) ‘overall’ portfolio welke bestaat uit het uitwerken van de zgn. ‘learnings’ en ‘moments of truths’ (** zie afbeelding1) van de diverse werk/gastcolleges en blended learning. Daarnaast dienen ook een drietal (individuele) huiswerkopdrachten gemaakt te worden welke tevens in het ‘overall’ portfolio opgenomen dienen te worden.  

Tevens dient een groepsopdracht over een specifiek gekozen publiek thema te worden gemaakt. In deze groepsopdracht (=adviesrapport) dienen oplossingsrichting(en) te worden gegeven over de rol van de overheid tav het publieke thema in de transitie naar een duurzame en rechtvaardige economie. Ook deze groepsopdracht maakt onderdeel uit van het ‘overall’ portfolio. 

Het zwaartepunt van deze minor ligt bij de afsluitende groeps/praktijkopdracht waarin de studenten met hun docent-begeleiders  daadwerkelijk in de werkpraktijk van een gastorganisatie aan de slag gaan met het implementeren van de CSRD en het opstellen van een Integrated Report. Ook hier dient de student de zgn. ‘learnings’ en ‘moments of truths’ te verwerken in het ‘overall’ portfolio. 

De minor wordt afgesloten met een mondeling assessment (criterium gericht interview) over het gehele portfolio met daarin alle opdrachten. (Is het integrated thinking verbonden aan CSRD & integrated reporting?  

Alle toetsonderdelen dienen minimaal voldoende te zijn en conform de betreffende opdracht en het eventuele vaststaande format te zijn gemaakt. Tevens dient het ‘overall’ portfolio met het CGI voldoende te zijn.  

Voor alle toetsonderdelen wordt 1 herkansingsmogelijkheid geboden. 

Hieronder wordt verder een overzicht en een korte beschrijving gegeven van alle opdrachten; 

Deel 1 Vier + 1 economische stromingen; 

 • Een individuele (huiswerk)opdracht (nr1) over de beoogde systeemverandering van de huidige algemene economie op weg naar een duurzame en rechtvaardige economie. (obv artikel Triple Bottom Line, Elkinton + uitbreiden tekening kringloopdiagram + mensbeeld homo florens). (V/O en in portfolio). 

 

Deel 2: De rol van de overheid tav een duurzame en rechtvaardige economie:

 • Een individuele (huiswerk)opdracht (nr2) over de rol van de overheid versus marktdenken in het kader van een duurzame en rechtvaardige economie. (obv conclusie ‘Een Holle Staat’, vanuit onderzoek Neoliberalisme, Bram Mellink en Merijn Oudenampsen).(V/O en in portfolio). 

 • Een groepsopdracht welke in gaat op een specifiek gekozen publiek thema, waarin, middels een adviesrapport, oplossingsrichting(en) worden gegeven over de rol van de overheid in de transitie. (obv vaststaand format/adviesrapport) (V/O en in portfolio). 

Deel 3: De rol van bedrijven tav een nieuwe, duurzame en rechtvaardige economie:

 • Een individuele (huiswerk)opdracht (nr3) over de rol van bedrijven in deze transitie, incl. growth vs degrowth. (oa obv artikel Financieel Dagblad ‘Bedrijven zijn niet op Aarde om het goede te doen’) (V/O en in portfolio) 

 • Een groeps/praktijkopdracht waarin de nieuwe richtlijn van de Europese Commissie, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bij een gastorganisatie wordt geïmplementeerd en een Integrated Report wordt opgesteld. (V/O en in portfolio). 

Beoogd resultaat van de groep/praktijkopdracht:

Met de groeps/praktijkopdracht wordt een concreet overzicht gegeven van de essentiële duurzaamheidsthema’s die er werkelijk toedoen en waaraan de gastorganisatie in haar handelen prioriteit geeft of moet gaan geven (= impact).  

Daarnaast is de gastorganisatie, na de uitwerking van de praktijk/groepsopdracht, tevens in staat om zijn/haar duurzaamheids-verslaglegging conform de CRSD-richtlijnen op te stellen en te publiceren. 

Tenslotte geldt voor deze minor een participatieplicht. Met geldige reden mag men tweemaal afwezig zijn van de lessen. Indien meer lessen afwezig dan zal de student een extra opdracht moeten maken over de gemiste lesstof. Deze extra opdracht dient ook voldoende te zijn.