Kies op maat

Inloggen Menu

Participatieve Gezondheidszorg

Als ‘gezonde’ mensen ziek worden en behandeling moeten ondergaan verandert hun leven. Dingen die voorheen van nature gingen kunnen nu niet meer en behandelingen hebben bijwerkingen of zijn moeilijk vol te houden. Patiënten moeten opeens hun leven opnieuw inrichten om de effecten van ziekte en behandeling in te passen in hun dagelijks leven. Hierdoor verkrijgen zij unieke kennis over het functioneren van de gezondheidszorg, hoe het voelt om ziek te worden en behandeld te worden en hoe je het nieuwe leven het beste aan kan pakken. Deze kennis blijft vaak onzichtbaar voor professionals terwijl zij een centrale rol zou kunnen spelen in het verbeteren van de zorg. De minor participatieve gezondheidszorg hoopt studenten een kijkje te geven in het leven van patiënten, hoe dat anders is dan de kliniek en hoe patiënten bij kunnen dragen aan het zorgsysteem. In deze minor krijgen zij zowel de theoretische onderbouwing van participatie als een praktijkopdracht waarbij patiënten betrokken worden bij het oplossen van een praktijkprobleem.

 

Het ontwerp van deze minor is gebaseerd op het principe van een learning community als zijnde een groep mensen die kritisch kijkt naar hun eigen (professionele) praktijk, daarvan willen leren en dit leren willen delen met andere studenten, docenten en professionals vanuit diverse zorgorganisaties. Het onderwerp van de learning community is patiëntenparticipatie. Het gaat hierbij vooral om de uitwisseling. Studenten zullen zelf actief vormgeven aan de learning communities.

 

Ook werken de studenten aan projecten voor externe opdrachtgevers waarin verschillende perspectieven centraal zullen staan.

 

 

Leerdoelen

Het overkoepelende doel van de minor is om studenten een nieuw perspectief aan te leren op de gezondheidszorg: namelijk één waarin de kennis en ervaring van patiënten centraal staat.. Hiertoe zijn de volgende doelen voor de cursus opgesteld:

  1. De student kan tenminste vier theoretische concepten, die aan de basis liggen van patiëntparticipatie, in eigen woorden beschrijven met behulp van (wetenschappelijke) bronnen.
  2. De student kan beargumenteren, aan de hand van een probleembeschrijving, casus of een patiëntervaringsverhaal, hoe patiënten betrokken kunnen worden om de kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren en maakt daarbij gebruik van ten minste twee theoretische concepten.
  3. De student kan een concreet projectvoorstel opstellen om patiënten te betrekken bij het oplossen van een probleem van een opdrachtgever met behulp van ten minste drie relevante (wetenschappelijke) bronnen.
  4. De student kan een projectvoorstel uitvoeren zodat het eindproduct (1) gebaseerd is op de ervaringen en kennis van patiënten en (2) bijdraagt aan het oplossen van het probleem van de opdrachtgever.
  5. De student gaat op constructieve wijze om met verschillende waarden en perspectieven van anderen (medestudenten, patiënten, opdrachtevers etc.), ook als deze significant verschillen van de eigen waarden en perspectieven.
  6. De student kan actief deelnemen aan een discussie over de participatieve gezondheidszorg waarbij hij/zij de mening onderbouwt met relevante (wetenschappelijke) bronnen.
  7. De student kan reflecteren op het eigen leerproces tijdens de minor door te beargumenteren, met ten minste twee concrete voorbeelden, hoe de minor heeft bijgedragen aan haar/zijn professionele ontwikkeling.

Ingangseisen

Geen.

Toetsing

Actieve participatie aan de Learning Community (V/O)

Projectvoorstel  (25%)

Eindproduct project (50%)

Individuele opdracht project (25%)

Alle onderdelen moeten voldoende worden afgesloten (V of 5.5) om te slagen voor de cursus. De opbouw van de toetsing is uitgewerkt in een Rubric die de studenten aan het begin van de cursus toegelicht krijgen.

Literatuur

Blackboard met daarin diverse leerhulpmiddelen en experts / ervaringsdeskundigen uit de praktijk.

Rooster

Learning community: de learning community is een werkvorm waarin de deelnemers door middel van gestructureerde discussies samen leren over het centrale onderwerp. Hierin wordt een koppeling gemaakt tussen de theorie en praktijkvoorbeelden.

Close reading: om de participatieve gezondheidszorg te begrijpen is het nodig een deel theorie te begrijpen die eraan ten grondslag ligt. In de close reading sessies bespreken de studenten met de docent theoretische teksten aan de hand van vooraf gemaakte quizvragen.

Project: in samenwerking met de praktijk zijn er projectopdrachten opgesteld waar de student in een projectgroep een voorstel voor schrijft en uitvoert. Vanuit de praktijk komt er ook een formele opdrachtgever die eisen stelt aan het eindproduct.

 

Het gaat om een minor van 15 studiepunten over 10 weken. Dat is een studielast van 42 uur per week die als volgt verdeeld is:

 

Contactmomenten 7 lesuur

-        2 uur close reading en theorie

-        2 uur learning community

-        3 uur projectsupervisie

Voorbereiding 10 uur

-        3 uur close reading

-        7 uur learning community

Projectwerk 23 uur