Kies op maat

Inloggen Menu

Living Labs

Algemene doelstelling

General objectives

Het realiseren van vakinhoudelijke leerdoelstellingen in het domein van de eigen opleiding in de context van een multidisciplinair engineering project. De ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden om te excelleren in het realiseren van de eigen inhoudelijke opdracht en samenwerken met teamleden en stakeholders. Inzicht in de positionering van projecten in maatschappelijke context.

Korte weergave inhoud

Summary of contents

Deze minor kan bij verschillende Living Labs worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij de volgende:

1)       “Formula Student (FOS)”, standplaats Delft

2)       “Urban Innovations”, standplaats Delft

3)       “Techniek voor Gezondheid (TVG)”, standplaats Delft / Den Haag

4)      Overige projecten

 

Formula Student In dit project wordt een elektrische raceauto gebouwd. Deze zal ingezet worden in de wedstrijden in het kader van de Formula Student competitie in Silverstone (Engeland) en in de toekomst ook Duitsland en/of Oostenrijk.

Urbinn

Dit is het lange-termijn-project van het Living Lab ‘Urban Innovations’ dat gericht is op het de markt zetten van een duurzaam, elektrisch aangedreven voertuig bestemd voor personen en/of vracht in de de stedelijke omgeving van Delft en Den Haag op basis van duurzame mobiliteitsconcepten. De 'last mile' problematiek staat centraal.

MoniBot-X

Voor een bedrijf in het Westland wordt een autonoom rijdend voertuig ontwikkeld dat geschikt is om in kassen als platform te dienen om verschillende monitoring devices te dragen.

Techniek en Gezondheid Dit project bestaat uit een portfolio van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten waarmee oplossingen in het domein van de gezondheid met behulp van techniek. De projecten zijn bij voorkeur multidisciplinair: er wordt zoveel mogelijk samengewerkt tussen studenten techniek, gezondheid, ict & media, sociale professies en sport en om tot sociale, organisatorische en technische oplossingen te komen die gedragen worden door de wijkbewoners en deelnemende instanties en bedrijven. Nadere toelichting op aanvraag.

Overige projecten

Er worden voortdurend nieuwe projecten geïnitieerd. De actuele stand van zaken kan bij de contactpersoon van deze minor opgevraagd worden.

Leerdoelen

Vaardigheid in toepassen generieke methoden: projectmatig werken, onderzoeken, ontwikkelen, reflecteren, systeemdenken, multidisciplinair denken.

Studenten ontwikkelen zelfgeformuleerde vakinhoudelijke en persoonlijke leerdoelen. De laatste zijn van te voren opgesteld en door de coördinator goedgekeurd. Naast de vakinhoudelijke leerdoelen staat het functioneren in een multidisciplinair projectteam en reflectie op eigen handelen centraal.

Aanvullende informatie

Doelgroep

Indication of target group

Studenten van alle opleidingen onder de voorwaarde dat er een match is tussen de opdracht en de opleiding, ervaring en leerbehoefte van de student.

 

Werkvormen + verdeling van de studielast

Teaching methods + studyload

Studielast bedraagt 15 sp.

Deze is onderverdeeld:

·  Workshops (4 u/wk x 10 wk = 40 uur = 1,5 sp)

·  Project, incl. theoretisch en praktisch werk (26 u/wk x 10 wk = 260 uur = 9,75 sp)

·  Intervisie of personal coaching (2 u/wk x 10 wk = 20 uur = 0,75 sp)

·  Netwerk­activiteiten & contacten met / bezoeken aan bedrijven of andere partners (4 u/wk x 10 wk = 40 uur = 1,5 sp)

·  Projectmatige taken (4 u/wk x 10 wk = 40 uur = 1,5).

 

Samenwerkingspartners

Partners

Bedrijfsleven, gemeente(n), technologiebedrijven , adviesbureaus.

 

Contacturen per week

Contact hours

Met team: full time (40 u/wk), waaronder minimaal 1 u/wk personal coaching.

 

Bijzonderheden

Miscellaneous

Deze minor wordt voor de projecten Formula Student en Urban Innovations in de uitvoering gecombineerd met de Minors International Project 1 & 2. Dit betekent dat rapportage altijd in het Engels geschiedt. De spreektaal is Engels, tenzij het geval zich voortdoet dat er alleen Nederlands sprekende studenten aan de projecten meedoen. Dit geldt mutatis mutandis ook voor projecten uit andere Learning Labs.

Ingangseisen

  • De studenten hebben hun propedeuse-examen gehaald.
  • Zowel de vakinhoudelijke als de persoonlijke leerdoelen van de student zijn in lijn met de doelstellingen van het project en kunnen in de context van het project gerealiseerd worden.
  • Sollicitatiebrief met motivatie inclusief curriculum vitae, gericht aan de contactpersoon. (*)
  • Een intakegesprek met de projectleider het betreffende project is onderdeel van de toelating. Na ontvangst van de sollicitatiebrief wordt de student voor een intakegesprek uitgenodigd.

* Studenten die zich inschrijven via Kies op Maat (KOM) dienen de motivatiebrief inclusief CV mee te sturen met de leerovereenkomst.

* Studenten van De Haagse Hogeschool dienen direct na inschrijving de motivatiebrief te sturen naar e.f.kapteijn-kruijswijk@hhs.nl

Toetsing

De toetsing geschiedt aan de hand van de volgende opbrengsten van de persoonlijke opdracht, namelijk: 

  1. Inhoudelijke rapporten, verslagen, notities en producten (hardware, software). 
  1. Documenten aangemaakt in het kader van projectmatig samenwerken. Voorbeelden hiervan zijn agenda’s & notulen van vergaderingen, werkoverleg, beleidsdocumenten, procedures, reviews, evaluaties van processen en rapportages in het kader van issue management. 
  1. Documenten opgesteld in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Dit zijn onder andere persoonlijke dagboeken, journaals, gespreksnotities, ontvangen en gegeven feedback, reflectieverslagen en beoordelingen.  
     

Minimumeisen voor voldoende 

De begeleidende docent geeft een beoordeling C1 op basis van inhoudelijke rapportages in leesbaar Engels, voldoend aan de eisen van methodiek en kennis die de betreffende opleiding stelt aan rapporteren of anders beschrijving van een algemeen geaccepteerde redenering van probleemanalyse, kwantitatief of kwalitatief onderzoek en ontwikkeling tot en met conclusie en aanbevelingen of anders reflectie vanuit een vooraf gekozen professioneel perspectief op een of meerdere processen binnen het project. 
Er wordt een beoordeling C2 gegeven voor het projectmatig samenwerken met de eigen teamleden en de stakeholders. 
Er wordt een beoordeling C3 gegeven voor reflectie op eigen handelen en bijbehorende persoonlijke ontwikkeling. 

Deelname aan alle workshops Cultural Differences / English Course, Strengthsfinder, project management & system engineering zijn verplicht. De aanwezigheid wordt geregistreerd, huiswerk gecontroleerd en ‘beoordeeld’ met ‘Pass’. Indien niet aanwezig wordt dit ‘beoordeeld’ met ‘Fail’. Voor dit flankerend onderwijs wordt een ‘Pass’ gegeven als alle onderdelen met ‘Pass’ beoordeeld zijn, anders een ‘Fail’. 

Verder zijn er algemene taken in het kader van public relations. Deze worden niet beoordeeld, maar gelet op het belang van deze taken voor de continuïteit van de projecten, dient iedere student daaraan een bijdrage geleverd te hebben. Is dat het geval dan worden de PR-taken ‘beoordeeld’ met ‘Pass’, anders met ‘Fail’. 

De totale beoordeling wordt uitgedrukt in het eindcijfer dat een gewogen gemiddelde is van de bovenstaande cijfers.  Eindcijfer C = (1/3) * C1 + (1/3) * C2 + (1/3) * C3.  

Het eindcijfer C wordt pas toegekend, d.w.z. in Osiris ingevoerd, indien zowel het flankerend onderwijs als de PR-taken met ‘Pass’ zijn beoordeeld. 

Literatuur

Hand-outs, readers, projectarchief. Boeken gerelateerd aan eigen inhoudelijke opdracht en persoonlijke leerdoelen. Studenten worden gestimuleerd om universiteitsbibliotheken te raadplegen en relevante symposia/conferenties/beurzen te bezoeken.

Rooster

Informatie over het rooster zal toe worden gestuurd 10 dagen voor de aanvang van de minor