Kies op maat

Login Menu

Living Labs

Algemene doelstelling

General objectives

Het realiseren van vakinhoudelijke leerdoelstellingen in het domein van de eigen opleiding in de context van een multidisciplinair engineering project. De ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden om te excelleren in het realiseren van de eigen inhoudelijke opdracht en samenwerken met teamleden en stakeholders. Inzicht in de positionering van projecten in maatschappelijke context.

Korte weergave inhoud

Summary of contents

Deze minor kan bij verschillende Living Labs worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij de volgende:

1)       “Formula Student (FOS)”, standplaats Delft

2)       “Urban Innovations”, standplaats Delft

3)       “Techniek voor Gezondheid (TVG)”, standplaats Delft / Den Haag

4)      Overige projecten

 

Formula Student In dit project wordt een elektrische raceauto gebouwd. Deze zal ingezet worden in de wedstrijden in het kader van de Formula Student competitie in Silverstone (Engeland) en in de toekomst ook Duitsland en/of Oostenrijk.

Urban Innovations

Dit is het lange termijn project van het Living Lab ‘Sustainable Mobility’ dat gericht is op het de markt zetten van een duurzaam (elektrisch aangedreven) voertuig bestemd voor personen en/of vracht in de de stedelijke omgeving van Delft en Den Haag op basis van duurzame mobiliteitsconcepten.

MoniBot-X

Voor een bedrijf in het Westland wordt een autonoom rijdend voertuig ontwikkeld dat geschikt is om in kassen als platform te dienen om verschillende monitoring devices te dragen.

Techniek en Gezondheid Dit project bestaat uit een portfolio van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten waarmee oplossingen in het domein van de gezondheid met behulp van techniek. De projecten zijn bij voorkeur multidisciplinair: er wordt zoveel mogelijk samengewerkt tussen studenten techniek, gezondheid, ict & media, sociale professies en sport en om tot sociale, organisatorische en technische oplossingen te komen die gedragen worden door de wijkbewoners en deelnemende instanties en bedrijven.

Nieuw Delft

Het centrum van Delft rond de spoorzone wordt hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van de stad. Bedrijven en onderwijs steken de handen uit de mouwen om op verschillende terreinen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit te voeren.

Overige projecten

Er worden voortdurend nieuwe projecten geïnitieerd. De actuele stand van zaken kan bij de contactpersoon van deze minor opgevraagd worden.

Leerdoelen

Vaardigheid in toepassen generieke methoden: projectmatig werken, onderzoeken, ontwikkelen, reflecteren, systeemdenken, multidisciplinair denken.

Studenten ontwikkelen zelfgeformuleerde vakinhoudelijke en persoonlijke leerdoelen. De laatste zijn van te voren opgesteld en goedgekeurd in samenwerking met de eindeverantwoordelijke docent en de slb-er van de student. Naast de vakinhoudelijke leerdoelen, staat het functioneren in een multidisciplinair projectteam centraal.

Aanvullende informatie

Doelgroep

Indication of target group

Studenten van alle opleidingen onder de voorwaarde dat er een match is tussen de opdracht en de opleiding, ervaring en leerbehoefte van de student.

 

Werkvormen + verdeling van de studielast

Teaching methods + studyload

Studielast bedraagt 15 sp.

Deze is onderverdeeld:

·  Workshops (4 u/wk x 10 wk = 40 uur = 1,5 sp)

·  Project, incl. theoretisch en praktisch werk (26 u/wk x 10 wk = 260 uur = 9,75 sp)

·  Intervisie of personal coaching (2 u/wk x 10 wk = 20 uur = 0,75 sp)

·  Netwerk­activiteiten & contacten met / bezoeken aan bedrijven of andere partners (4 u/wk x 10 wk = 40 uur = 1,5 sp)

·  Projectmatige taken (4 u/wk x 10 wk = 40 uur = 1,5).

 

Samenwerkingspartners

Partners

Bedrijfsleven, gemeente(n), technologiebedrijven , adviesbureaus.

 

Contacturen per week

Contact hours

Met team: full time (40 u/wk), waaronder minimaal 1 u/wk personal coaching.

 

Bijzonderheden

Miscellaneous

Deze minor wordt voor de projecten Formula Student en Sustainable Urban Vehicle in de uitvoering gecombineerd met de Minors International Project 1 respectievelijk 2. Dit betekent dat rapportage in het Engels geschiedt, tenzij de student hier andere afspraken over maakt. De voertaal is Nederlands, tenzij het geval zich voortdoet dat niet-Nederlands sprekende studenten aan de projecten meedoen. Dan is Engels de voertaal.

Voor de andere projecten is de voertaal Nederlands.

Ingangseisen

  • De studenten hebben hun propedeuse-examen gehaald.
  • Zowel de vakinhoudelijke als de persoonlijke leerdoelen van de student zijn in lijn met de doelstellingen van het project en kunnen in de context van het project gerealiseerd worden.
  • Motivatiebrief*.
  • Een sollicitatieprocedure met de projectleider is onderdeel van de toelating.

* Studenten die zich inschrijven via Kies op Maat (KOM) dienen de motivatiebrief mee te sturen met de leerovereenkomst.

* Studenten van De Haagse Hogeschool dienen direct na inschrijving de motivatiebrief te sturen naar p.menger@hhs.nl.

Toetsing

De toetsing geschiedt door middel van de volgende opbrengsten van de persoonlijke opdracht, n.l.

  1. Inhoudelijk verslag en/of product.
  2. Reflectie­gesprek aan de hand van a) procesverslag over onderlinge samenwerking en eigen denken en handelen en b) observaties van de begeleidende docent.

Minimumeisen voor voldoende

1) De begeleidende docent geeft een bedrijfsbeoordeling op basis van a) inhoudelijk verslag in leesbaar Nederlands of Engels[1], voldoend aan de eisen van methodiek en kennis die de betreffende opleiding stelt aan een stageverslag of anders een algemeen geaccepteerde redenering van probleemanalyse, kwantitatief of kwalitatief onderzoek en ontwikkeling tot en met conclusie en aanbevelingen of anders reflectie vanuit een vooraf gekozen professioneel perspectief op een of meerdere processen binnen het project en b) projectmatige samenwerking met de teamleden en stakeholders. Beoordeling wordt uitgedrukt in het deelcijfer C1.

2) Afhankelijk van het project beoordeling van aanvullend onderwijs op het gebied van project management en/of systems engineering en/of cultural differences en/of Engelse taal. Hieruit volgt een gemiddelde beoordeling uitgedrukt in deelcijfer C2.

3) Procesverslag in leesbaar Nederlands of Engels met tenminste vijf volledig uitgewerkte incidenten. Beoordeling wordt uitgedrukt in voldoende of onvoldoende.

De totale beoordeling wordt uitgedrukt in het eindcijfer dat een gewogen gemiddelde is van de bovenstaande cijfers. Eindcijfer C= 0,7 x C1 + 0,3 x C2. De boordeling wordt toegekend, d.w.z. in Osiris ingevoerd, indien het procesverslag met een voldoende beoordeeld is.

 

[1] Rapportagetaal afhankelijk van het project en/of persoonlijke situatie.

Literatuur

Hand-outs, readers, projectarchief. Boeken gerelateerd aan eigen inhoudelijke opdracht en persoonlijke leerdoelen. Studenten worden gestimuleerd om universiteitsbibliotheken te raadplegen en relevante symposia/conferenties/beurzen te bezoeken.