Kies op maat

Inloggen Menu

Cost Engineering

De minor in het kort

De minor Cost Engineering is een verdiepende opleidingsminor voor vierdejaarsstudenten van de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. De minor geeft je inzicht in de kostenaspecten (kosten & opbrengsten) gedurende de projectfasen. In de minor word je meegenomen door het bedrijfsleven met casussen door alle projectfasen heen. Het onderwijs word georganiseerd door Bouwend Nederland en verzorgd door onder andere Rijkswaterstaat, Era Contour, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Bouw5D, RisolV, Hopman en Schreuder Bedrijfshuisvesting en Versluys Groep. Tijdens de minor werk je tijdens de projectfase aan praktijkopdrachten bij bedrijven en vergroot je ongemerkt je netwerk. Je gaat ook op excursie naar projectlocaties.

Onze studenten waarderen de minor Cost Engineering gemiddeld met een 8.

Doelstelling:

 • Student heeft kennis van en inzicht in de verschillende contracten en risico’s en de daarbij behorende rekenmethodieken over de verschillende fasen heen.
 • Student heeft kennis van en  inzicht in de verschillende contracten en risico’s en het daarbij behorende kostenmanagement over de verschillende fasen heen. En kunnen voor het specifieke gedeelte, een gefundeerd financieel ontwerp, voorzien van juridische randvoorwaarden, presenteren/ontwikkelen. Voor een matig eenvoudige opgave.
 • Student is in staat om binnen de aangegeven kaders van de specifieke opdracht een heldere financiële afweging te maken, met in achtneming van de integrale context van de opgave.
 • Student is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten.
 • Student is in  staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten.
 • Student bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan.

De zes bouwfasen:

Het betreft een verdiepende opleidingsminor, welke de student inzicht geeft in de kostenaspecten conform de bouwfasen.

Aan de hand van een door marktpartijen ingebrachte case m.b.t. integrale gebiedsontwikkeling zullen onderstaande zes fasen de revue passeren:

1. Verkennende fase

2. Planstudie fase

3. Contractvoorbereidende fase

4. Transactiefase

5. Realisatiefase

6. Exploitatiefase

Deze zes fasen vormen vervolgens de basis van de cost engineering piramide waarin de bijbehorende vier beroepsrollen staan gepositioneerd. De ingebrachte case is voornamelijk in de fasen: 1, 2, 3 en 6 integraal vormgegeven waarbij de rol van kostenadviseur en kostendeskundige wordt benadrukt. Fasen 4 en 5 zijn specifiek, waarbij de nadruk ligt op het civiele of bouwkundige deel.

Leerdoelen

Leerdoelen

De student:

 • stelt een programma van eisen op, op basis van de omschreven situatie van de opdrachtgever, en werkt het uit tot een projectplan. 
 • analyseert het PvE en stelt alternatieven op, ontwikkelt vervolgens varianten en beoordeelt deze op basis van het PvE en maakt keuzes, en werkt tot slot deze keuzes uit. 
 • stelt de gewenste financiële berekeningen en bijbehorende onderbouwing. 

Ingangseisen

Ingangseisen

Alleen studenten die het onderstaande kunnen aantonen worden binnen de minor toegelaten: 

 1. de student volgt een bachelor/masteropleiding Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling en heeft 180 ECTS behaald in het 1e t/m 3e studiejaar

Mocht je dit aantal punten nog niet behaald hebben en de minor toch graag willen doen, neem dan even contact op via tis-minoren@hhs.nl.

Literatuur

Literatuur

Onderstaande middelen worden door De Haagse Hogeschool beschikbaar gesteld. 

BK= voor studenten Bouwkunde; CT= voor civiele studenten 

 1. Software BouwCalc (BK) 
 1. Archidat Kostenbestanden (BK) 
 1. Software Bakker en Space(CT) 
 1. Archidat GWW Kostenbestanden (CT) 

Rooster

Rooster

Het rooster wordt uiterlijk een week voor aanvang van de minor bekendgemaakt. Neem contact op met tis-minoren@hhs.nl als je tegen die tijd nog niets hebt gehoord.

 

Minorkrant De Haagse Hogeschool

Benieuwd naar de andere minoren van De Haagse? Bekijk ons hele aanbod in de KOM-minorkrant.

Toetsing

WERKVORMEN/BEOORDELING & TOETSVORM/EVALUATIE 

De minor is vormgegeven aan de hand van een verscheidenheid aan werkvormen: 

 • vakinhoudelijke kennisoverdracht d.m.v. hoor- en werkcolleges en gastsprekers; 
 • een excursie naar een voorbeeldproject met als doel te inspireren; 
 • binnen (multidisciplinair) projectteamverband het integraal financieel uitwerken van een plangebied; 
 • projectteam overleg t.b.v. procesbewaking en ondersteuning deskundigen; 

De minor zal worden beoordeeld a.d.h.v. tussentijdse deelproducten en een eindcase. Die door de verschillende specialisten (marktpartijen) worden geïnitieerd. 

 

De eindbeoordeling zal a.d.h.v. beoordelingsformulieren plaatsvinden. 

Wanneer een assessment met een onvoldoende wordt afgesloten kan men dit nog eenmaal binnen de aangeboden periode in hetzelfde blok herkansen. 

Aangezien de minor door kostbare externe deskundigen wordt aangeboden gelden er zekere fatsoensregels: professioneel en representatief gedrag en op tijd komen zowel intern als extern (dit wordt bijgehouden middels een presentielijst). 

 

Evaluatie; 

De minor wordt wekelijks en na afloop geëvalueerd. 
De verkregen opmerkingen worden gehanteerd om het niveau van de minor telkens te verbeteren. 

Klachten m.b.t. deze minor kunnen in eerste instantie kenbaar worden gemaakt aan de begeleidende docenten

Aanvullende informatie

Doelgroep

Vierdejaarsstudenten Bouwkunde / Civiele Techniek / Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Werkvormen + verdeling van de studielast

Hoorcolleges (70 uur)

Werkcolleges (24 uur)

Excursie (4 uur)

Zelfstudie/Opdrachten (222uur)

Assessments (36uur)

Intern bij een bedrijf (64 uren)

 

Samenwerkingspartners

Bouwend Nederland (Bouw & Civiel)

Bijdrage: intermediair onderwijs & bedrijfsleven.

De vraag van het onderwijs afstemmen met het bedrijfsleven.

Mevr. M. Brinkman

Rijkswaterstaat (Civiel)

Bijdrage: onderwijs verkennende- en planstudiefase.

Dhr. T. de Vries / Dhr. J. v.d. Meer

BAM Infra (Civiel)

Bijdrage: onderwijs transactiefase en realisatiefase.

Dhr. P. de Vos

BAM Woningbouw Den Haag (Bouwkunde)

Bijdrage: onderwijs transactiefase.

Dhr. R. Groenewegen

Dura Vermeer (Civiel & Bouw)

Bijdrage: onderwijs transactiefase en realisatiefase.

Dhr. E. Angenent

Weboma (Bouw)

Bijdrage: onderwijs transactiefase, realisatiefase en exploitatiefase.

Dhr. A. v.d. Zwan

Baas Smits (Bouw)

Bijdrage: onderwijs transactiefase, realisatiefase en exploitatiefase.

Dhr. H. Schotman Dhr. H. Zwiep

Van Wijnen

Bijdrage: onderwijs contractvoorbereidende fase.

Mw. F. Vandehoek

Risolv

Bijdrage: onderwijs GREX, fasering, risico-analyse

Mevr. C. van Straaten-de Vries

NVGM

Bijdrage: onderwijs LCA en contante waarde

Dhr. J. Dijkmans

 

Minimum- en maximumdeelname

Minimaal 15 en maximaal 24.