Kies op maat

Inloggen Menu

Technisch Asset Management in de Gebouwde Omgeving

Algemene doelstelling

Het doel van deze minor is het duurzaam verbeteren van de vooroorlogse gebouwde omgeving ten behoeve van een robuuste stad. Een robuuste stad beweegt mee met veranderingen en maakt het mogelijk voor haar gebruikers om daar nu én in de toekomst gezond te kunnen leven.  De student krijgt in deze minor inzicht in methoden en technieken om de civieltechnische objecten (kunstwerken) en het vastgoed (bouwwerken) op duurzame en innovatieve wijze klaar te maken voor de toekomst. ‘Circulariteit in uitvoeringstechniek en materiaal-/grondstofgebruik’ staan hierin centraal.

Zie ook: www.youtube.com/watch?v=_ELHXobj2JE 

Korte weergave inhoud

Summary of contents In de beroepspraktijk wordt de term Asset Management gebruikt om renovatie- en onderhoudsprocessen te sturen en te implementeren. In deze minor leren studenten vanuit de principes van Asset Management hoe de bestaande (vooroorlogse) gebouwde omgeving technisch gezien onderhouden en gerenoveerd kan worden. De student gaat hierbij op zoek naar een innovatieve aanpak waarbij ‘Circulariteit in uitvoeringstechniek en materiaal-/grondstofgebruik’ centraal staat. De student werkt in een interdisciplinair team aan een onderhouds- en renovatieplan voor een vooroorlogs object in de stad. Dit kunnen bijvoorbeeld gebouwen, bruggen en kades zijn.  De student krijgt inzicht in bestaande en oude bouwtechnieken en leert hoe renovatietechnieken hierop toegepast kunnen worden. De student onderzoekt de huidige staat, de levensduur en eigenschappen van de materialen van het object en analyseert de aspecten die hier invloed op hebben. Deze inzichten

zijn voorwaardelijk voor de uitvoeringstechniek. Parallel hieraan onderzoekt de student hoe circulariteit in de uitvoeringstechniek en het materiaal-/grondstofgebruik gebracht kan worden en hoe dit economisch rendabel gemaakt kan worden. Op basis van deze inzichten kan besloten worden hoe het onderhoud en de renovatie uitgevoerd moet worden.

Leerdoelen

Specificeren: De student maakt een specificatie in verband met het formuleren van ambities, randvoorwaarden en haalbaarheden zodanig dat dit richting geeft aan het product; de student werkt een ontwerp nader uit passend bij de gestelde eisen. Deze eisen zijn specifiek voor de beroepsgroep en behelzen de kwaliteitseisen van het op te leveren product.

Beheren: De student maakt een beheer- en onderhoudsplan voor het behouden van de gerealiseerde kwaliteit, en handhaaft dit plan.

Monitoren: De student is in staat de opgeleverde resultaten objectief te bewaken en beoordelen. Aansluitend hierop kan hij/zij aanpassingen en verbetervoorstellen maken en deze inbrengen.

Onderzoeken: De student is in staat tot het analyseren van een vraagstuk en het identificeren van de vraag. Hij/zij kan praktijkgericht onderzoek opzetten, uitvoeren en beoordelen als een iteratief proces. Managen en innoveren:

De student geeft richting en sturing aan processen, teneinde de doelen te realiseren. De student is zelfsturend en reflectief op het eigen functioneren, is proactief, neemt initiatief en kan buiten kaders denken en werken.

Aanvullende informatie

Doelgroep

Wij richten ons op studenten van alle hogescholen in Nederland die geïnteresseerd zijn om zich te specialiseren in Asset Engineering, Renovatie en Onderhoud.  Het gaat daarbij om studenten van alle Built Environment opleidingen en Werktuigbouwkunde, Technische bedrijfskunde en Facility Management.  Je ontmoet veel nieuwe mensen uit het hele land: studenten van verschillende hogescholen en professionals uit het bedrijfsleven. Er wordt namelijk op verschillende locaties les gegeven, zowel bij partners uit het werkveld als op de drie hogescholen.

Werkvormen + verdeling van de studielast

De studielast bedraagt 15 ECTS. We geven studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid om in co-creatie (leerteams) de praktijkcase uit te werken in 2 deelopdrachten:

- Het onderhouds- en renovatieplan voor het vooroorlogse object;

- Een individuele verdieping door middel van een onderzoek naar “circulariteit in uitvoeringstechniek en materiaal-/grondstofgebruik”. De twee opdrachten lopen parallel aan elkaar. De inhoudelijke uitkomsten uit het individuele werk en het groepswerk hebben invloed op het inhoudelijke eindresultaat van beide onderdelen.

Ter ondersteuning worden lezingen, workshops, excursies en instructies gegeven door partners uit de beroepspraktijk en docenten van de Haagse Hogeschool.

Ter afsluiting van de minor wordt met de Hogeschool Utrecht, Saxion een gezamenlijk evenement georganiseerd waar de resultaten worden gedeeld en waarvoor alle partners uit de beroepspraktijk, studenten en docenten uitgenodigd zijn. 

 

Samenwerkingspartners

Deze minor wordt op verschillende hogescholen tegelijk aangeboden als vervolg op het gezamenlijk georganiseerde eerste deel in blok 1 (Strategisch Asset Management - B-HMVT16-SAM). Je kunt alleen aan deze minor deelnemen wanneer je het eerste deel ook gevolgd hebt. In dit tweede deel heeft elke hogeschool haar eigen focus en insteek in het duurzaam verbeteren

van de gebouwde omgeving.Gedurende dit tweede deel zullen ook samen met de andere hogescholen excursies en gastlezingen georganiseerd worden rondom de thematiek van de minor. De minor wordt afgesloten met een gezamenlijk evenement waarbij partners uit de beroepspraktijk en studenten en docenten van de Hogeschool Utrecht, Saxion en de Haagse Hogeschool aanwezig zijn. Deze minor wordt inhoudelijk en organisatorisch gedragen door het Built Environment cluster van de Haagse Hogeschool. De Haagse insteek is: ‘Circulariteit in uitvoeringstechniek en materiaal-/grondstofgebruik’ en wij richten ons op de technische kant van Asset Management. Wij hebben diverse mogelijkheden en contacten met het beroepenveld (Gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat, Burgy, Jurriens, de Coen Hagedoorn Bouwgroep, Gemeente Delft, Stadsherstel Den Haag en IMD Raadgevende Ingenieurs) en zullen deze dus ook nauw betrekken bij deze minor.  De ontwikkeling van de minor wordt ondersteund door de bijzonder lector Vernieuwend Vastgoedbeheer, het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad en de achterban van dit lectoraat (van de Hogeschool Utrecht). 

 

Minimum- en maximumdeelname

Minimaal 16

Maximaal nader te bepalen in overleg met partners.

 

Contacturen per week

Gemiddeld 4-8 contacturen per week.

 

Bijzonderheden

Wanneer de student deze minor wilt volgen is het nodig om om voorafgaand aan deze minor de minor Strategisch Asset Management (B-HMVT16-SAM) te volgen. In deze minor wordt de basis gelegd voor Strategisch Asset Management. De student krijgt inzicht in methoden en technieken om steden weerbaarder te maken en dit op duurzame en innovatieve wijze te managen. De onderwerpen die hierin aan bod komen zijn: Onderhoud-, renovatietechniek, Waardebepaling en opname, Supply Chain Management, Strategisch Asset Management en Planning en budgettering. De minor Strategisch Asset Management wordt net als de minor Technisch Asset Management aangeboden in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, en Saxion. Hogescholen besteden in hun opleidingen op het terrein van de gebouwde omgeving al veel aandacht aan nieuwbouw en transformatie. Renovatie en onderhoud, waarbij functiebehoud centraal staat, krijgen echter nog maar weinig aandacht.  Er ligt een grote opgave voor onderhoud en renovatie in de gebouwde omgeving. Tegelijkertijd vinden er in de praktijk zeer veel proces- en

productinnovaties plaats op dit terrein. Bedrijven in de renovatie- en onderhoudskolom hebben grote behoefte aan HBO professionals om deze innovaties te adopteren en door te ontwikkelen.  De hogescholen hebben op zichzelf beperkte competenties en docenten in huis op het terrein van asset management in de gebouwde omgeving. Door samenwerking kunnen zij evenwel een volwaardige minor op dit terrein aanbieden en tegemoet komen aan de vraag van het afnemend veld. De samenwerkende hogescholen kunnen zich hierbij profileren als lid van de Premier League van Renovatiehogescholen en hierbij bijzondere (h)erkenning krijgen in het afnemend veld. De hogescholen kunnen hiermee tevens invulling geven aan het de BBE kerncompetentie ‘beheer’.

Ingangseisen

De minor is voor derde- en vierdejaars studenten van de Built Environment (opleidingen Archeologie, Bouwkunde, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ontwikkeling, Watermanagement, Built Environment) én de opleidingen Werktuigbouwkunde, Technische bedrijfskunde en Facility Management. Enige bouw-/civieltechnische kennis is aanbevolen.

Om aan deze minor deel te nemen moet je de minor Strategisch Asset Management (B-HMVT16-SAM) in blok 1 gevolgd hebben.

Toetsing

De minor wordt individueel afgesloten. Toetsing vindt plaats op basis van de uitwerking van de praktijkcase in drie onderdelen waarmee in totaal 15 ECTS behaald kunnen worden:

- Groepsproduct: Onderhouds- en renovatieplan 

- Individueel product: Onderzoek binnen het thema “circulariteit in uitvoeringstechniek en materiaal-/grondstofgebruik” Eindpresentatie van de onderzoeken en het plan 

De mate van de integratie van de deelonderzoeken in het onderhoudsplan en de kwaliteit van het beide onderdelen zijn bepalend voor de hoogte van het cijfer. (B-HMVT16-TAM)

Aanwezigheid is verplicht bij de excursies, werkcolleges en begeleidingssessies. De student heeft de minor voldoende afgerond als het totaalcijfer hoger is dan 5,5. 

Literatuur

Nader te bepalen i.s.m. partners uit de beroepspraktijk.