Kies op maat

Inloggen Menu

Experience Design

In de minor Experience Design ontwerp je al onderzoekend een brand experience: een ervaring of een belevenis die waarde aan een merk toevoegt. Je gebruikt Design Thinking als middel om stapsgewijs tot prototypes van de ervaring te komen. De overige kennisthema’s waar de minor op focust zijn Branding, Projectmanagement, Waardecreatie en (Media)Context. Afhankelijk van de partners kunnen alle werkvelden aan bod komen; de nadruk ligt op vraagstukken uit de creatieve en culturele industrie. Je kunt eigen partners inbrengen, mits deze voldoen aan bepaalde criteria.

In deze minor draait alles om het onderzoeken en het ontwikkelen van kennis van en inzicht in het ontwerpen van belevenissen. Je doet onderzoek naar een belevingsvraagstuk ingebracht door een van de partners. Vanuit het vraagstuk ontwikkel je theoretische kennis en al onderzoekend verkrijg je inzicht in de bestaande, echte probleemsituatie. Die kennis wordt gedeeld met anderen door het wekelijks spelen van een spel. In het spel ontwikkel je vragen en beoordeel je elkaars antwoorden. De vragen worden gebruikt om te reflecteren op de eigen prototypes van de experience. Theorie wordt zo spelenderwijs aan praktijk gekoppeld. Daarnaast deel je kennis door een eigen seminar te verzorgen vanuit het eigen ontwerpproces. In het seminar ga je (individueel) in op een van de vijf theoretische kennisthema’s van de minor, zoals genoemd in de eerste alinea.

Leerdoelen

De student is in staat om:

1: in samenwerking met medestudenten, het werkveld en docenten relevante vragen te formuleren en kennis te ontwikkelen over de thema’s die behandeld worden;

2: in samenwerking met stakeholders een lerend proces te organiseren;

3: inspirerende ontwerp- en onderzoeksmethoden in te zetten en de keuzes hiervoor kritisch te beargumenteren;

4: een ontwerp te maken dat voortvloeit uit het onderzoeksproces en dat passend is voor de opdrachtgever(s) uit het werkveld;

5: de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen door te reflecteren op het eigen handelen en de rollen in het team.

Aanvullende informatie

Verplichte contacturen per week; 12 per week

Zelfstudie; 28 per week (in teams en individueel))

Ingangseisen

Om aan deze minor te kunnen deelnemen, moet je een propedeuse hebben behaald.

Toetsing

Mondeling (groepspresentatie), schriftelijk (groep: onderbouwing, individueel: reflectieverslag), 2 vormen van performatief (individueel).

Eindproduct: 1. Een onderbouwde experience of een concept daarvan. 2. Een georganiseerd en uitgevoerd seminar met experience-element.

Beoordelingscriteria;

Mate waarin stakeholders betrokken worden
Mate waarin netwerken begrepen worden
Kwaliteit onwerpgerichte onderzoeksmethodiek
Kwaliteit van het gerealiseerde ontwerptraject van vraag naar oplossing
Niveau van kritische reflectie op eigen professionaliteit en functioneren van het team

Beoordelingsnorm(en); Alle onderdelen dienen met een voldoende te worden afgerond.

Aantal tentamengelegenheden (per tentamen); 2 (d.w.z. 1 herkansing)

aantal deeltentamens (deeltoetsen); 5

Weging deeltentamens; Mondeling groep (20%), schriftelijk groep (20%), schriftelijk-individueel (20%), performatief I (16%), performatief II (24%)

Literatuur

Heath, D. & C. Heath. (2017) ‘The power of moments’ / Mulder, N. & J. Kolsteeg (2019) ‘Chaordisch Projectmanagement voor de Creatieve Industrie’