Kies op maat

Inloggen Menu

Sociaal Recht

Bekijk hier het filmpje over deze minor!

In deze minor leer je hoe binnen de Nederlandse welvaartstaat via het sociaal recht invulling wordt gegeven aan de “sociale bescherming” van burgers die te maken hebben met ziektekosten en zorg (WMO), ziekte en arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid, ouderdom en (aanvullende) pensioenen. Hoe worden burgers anno 2018 op deze terreinen (juridisch) beschermd via het “sociaal recht” (arbeid en sociale zekerheid)?

We gaan ook in op de actuele veranderingen in het sociaal recht. Kernvraag hierbij is wie verantwoordelijk is voor het waarborgen van sociale zekerheid: de burger, werkgevers en werknemers en/of de overheid? Hoe ver reikt de solidariteit tussen werkenden en niet werkenden, en tussen jongeren en ouderen? En wat zijn de wijzigingen in de (juridische) praktijk door het nieuwe ontslagrecht (en wordt het weer verder aangepast!)? Tevens gaan we in op de situatie van ZZP’ers.

We maken daarnaast een vergelijking met andere welvaartstaten, en de politieke keuzes die daar worden gemaakt. Wat zijn de achtergronden en dilemma’s bij deze keuzes?

In schriftelijke opdrachten moet je laten zien dat je de problematiek kunt verwerken in een helder betoog en/of een annotatie, waarbij je een link kunt leggen met actuele jurisprudentie en onderzoek. In een debat kun je op overtuigende manier een standpunt onderbouwen en verdedigen over een vraagstuk uit het sociaal recht (de actualiteit!). In het mondelinge tentamen kun je jouw kennis, inzicht en visie laten zien.

Hieronder reacties van studenten van de opleidingen SJD, HBO-Rechten en SJD:

Fabian Reins (SJD):

Wat mij aansprak aan de minor 'sociaal recht' is dat het rechtsgebied gericht is op de mens en de individuele behoeften, maar dat dit in context geplaatst wordt van enkele maatschappelijke vraagstukken, waarbij meerdere belangen belicht worden. Zodoende heb je aan het eind van de minor niet alleen kennis van de wetgeving en jurisprudentie omtrent het sociaal zekerheidsrecht en het arbeidsrecht, maar heb je ook een beeld van wat er in onze samenleving speelt.

Kelsey Honders (HBO-rechten):

Tijdens mijn laatste jaar heb ik de minor Sociaal Recht gevolgd. Persoonlijk heb ik deze minor ervaren als leerzaam. De minor Sociaal Recht is om te beginnen heel divers. Zowel de gevolgen van een ontslag, de regelingen omtrent het pensioen en bijvoorbeeld de WMO komen aan bod. Deze verschillende onderwerpen staan dicht bij de samenleving, waardoor iedereen er op verschillende manieren mee te maken krijgt. Tevens ben ik van mening dat deze minor gedeeltelijk een goede informatiebron is voor het arbeidsrecht, aangezien het ontslag, alsmede re-integratie belangrijke aspecten zijn van dit rechtsgebied. Hierdoor is deze minor ook voor HBO-Rechten studenten van waarde.

Ben jij geïnteresseerd in het arbeidsrecht, je toekomstige pensioen of de mogelijkheden voor hulp bij ziekte, dan is deze minor zeker iets voor jou!

Rianne Rapmund (HRM):

Ik vond de minor Sociaal Recht ontzettend relevant en leerzaam omdat je praktisch met de stof bezig bent en er veel praktijkvoorbeelden worden gegeven. De colleges zijn erg interessant en je gaat dieper in op de onderwerpen die daadwerkelijk van belang zijn voor je verdere loopbaan als HRM’er, zoals wet verbetering poortwachter, werkeloosheidswet en pensioenen. Na het volgen van deze minor heb je, naast veel parate kennis over sociaal recht, ook geleerd hoe je juridische vraagstukken kunt beantwoorden! 

Erik Breedijk (SJD):

Ik heb de minor sociaal recht gevolgd en raad mensen zeker aan om ook deze minor te gaan volgen.

Naast de leuke docenten die het vak echt kleur geven is ook de stof erg interessant. Zaken als pensioen, ontslagrecht en ziekte zijn niet alleen relevant voor je latere loopbaan maar ook erg belangrijk om hier zelf meer van af te weten. Mijn vader gaat bijvoorbeeld bijna met pensioen en voor hem waren veel dingen nog erg

onduidelijk. Na deze minor kon ik zonder moeite zijn vragen beantwoorden.

De minor was zo ingedeeld dat je genoeg ‘’vrije tijd” kreeg om thuis je in te lezen en de opdrachten voor te bereiden. Ik werk naast school nog 2 dagen in de week en dit was goed te combineren.

Leerdoelen

Als student ben je in staat om:

  • binnen de onderwerpen van deze minor (sociale zekerheid en ontslagrecht) casussen op te lossen, en hiermee de relevante wet- en regelgeving toe te passen in concrete situaties;
  • uitleg te geven over de actuele jurisprudentie en hierover een annotatie / betoog te schrijven;
  • uit te kunnen leggen welke juridische stappen een burger moet zetten als hij het niet eens is met een beslissing (procedures);
  • wat is de betekenis van het Europese sociale zekerheidsrecht voor het nationale recht;

een met argumenten onderbouwd standpunt te bepalen m.b.t. (politieke) keuzes die worden gemaakt binnen de welvaartstaat (ontslagbescherming en waarborging van sociale zekerheid, participatiemaatschappij)

Ingangseisen

Studenten met interesse voor arbeidsrecht en sociale zekerheid. Hierbij wordt in praktijksituaties gekeken naar de genoemde vraagstukken van ontslag, werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, pensioenen, ziektekosten en zorg. De actualiteit m.b.t. nieuwe wetgeving en jurisprudentie geeft de extra verdieping.

Studenten SJD, HBO-Rechten, HRM.

Er wordt verwacht dat studenten basiskennis hebben van het arbeidsrecht en basis juridische vaardigheden.

Toetsing

  • Schriftelijke opdrachten (betoog, annotatie) en een mondelinge opdracht (een debat). Beoordeling: V/O. Deze opdrachten moeten zijn afgerond met een V voordat kan worden deelgenomen aan het mondelinge tentamen.
  • Mondeling tentamen. Beoordeling: cijfer.

Literatuur

Klosse/Vonk, Sociale zekerheidsrecht, Kluwer / Deventer

Loonstra, Hoofdstukken Sociaal recht 2018, Noordhoff Uitgevers

Fluit, Sociale zekerheidswetgeving 2018, Wolters Kluwer Uitgevers

Jurisprudentie uit het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht (wordt tijdens de minor bekend gemaakt).

Rooster

Aantal ingeroosterd uren (contacturen met en zonder docent): per week gemiddeld 4 uur werkcollege.