Kies op maat

Inloggen Menu

Werken in het gedwongen kader

In deze minor leer je over agogisch handelen met gebruik van dwang en drang. Dat is nodig wanneer de rechter vindt dat gedrag van mensen schade toebrengt aan anderen. Er worden delicten gepleegd of kinderen en jongeren hebben bescherming nodig.

Ervaring van een student:

Uit diverse evaluaties “ Ik heb na mijn stage bij de reclassering begrepen waarom er gewerkt wordt zoals er wordt gewerkt…” “.. De docenten hadden allemaal veel vakkennis…” ..” Ik moest hard werken maar het was heel leerzaam..”

Leerdoelen

Wanneer je het onderwijs in deze minor hebt gevolgd, heb je kennis van het brede werkveld van het sociaal werk in het gedwongen kader en de cliënten die zich daar aandienen. Je weet wat het effect is van het gebruik van dwang en drang. Je kunt zelf dwang en drang gepast en effectief gebruiken in een hulpverleningscontext. Je kunt in het contact met cliënten het evenwicht vinden tussen motiveren en positioneren. Je kunt met gebruik van de nieuwste theoretisch wetenschappelijke inzichten deelnemen aan het maatschappelijk discours over de cliënten die van hulp in het gedwongen het kader gebruik maken.

Deze minor leert je veel over jeugdigen die in aanraking komen met het (straf-) recht. Met het juiste voortraject draagt het onderwijs bij aan het uitstroomprofiel “jeugdzorgwerker” (de SKJ-registratie). Op www.wigk.nl kun je het onderwijs inzien. En er is een competentie profiel voor de forensisch sociaal professional (zie: https://www.movisie.nl/artikel/7-competenties-forensisch-sociaal-professional). Aan het vergroten van deze competenties wordt nadrukkelijk gewerkt.

Er wordt gebruik gemaakt van gastdocenten uit de praktijk en onderzoekers komen vertellen over hun nieuwste bevindingen.

Je leert niet alleen over wat dwang betekent in cliëntcontact maar ook dat organisaties die dwang gebruiken door vergelijkbare dynamiek worden beïnvloed. Met die kennis ga je in een gesloten inrichting op onderzoek uit om op verzoek een afdeling te adviseren over verbeteringen.

Aanvullende informatie

Herkansingsmogelijkheden

Iedere toets kan 1x per studiejaar worden herkanst. Die herkansingen zijn in week 9 van  de periode volgend op de periode waarin het onderwijs plaatsvond. 

Ingangseisen

Deze voltijd minor geeft onderwijs op HBO eindniveau staat open voor studenten sociaal werk (MWD en SPH). Ook studenten Toegepaste Psychologie, SJD en Pedagogiek op eindniveau kunnen deelnemen, mits deze studenten stage ervaring hebben waar gebruik werd gemaakt van dwang. Een brief aan de minor coördinator met motivatie en CV waaruit dit blijkt is voorwaarde voor toelating vanuit TP, SJD en Pedagogiek. 

Ingangseisen

  • Basiskennis van (ontwikkelings-)psychopathologie is vereist en wordt niet gedoceerd/bijgespijkerd.
  • Basiskennis Normale ontwikkeling is vereist en wordt niet bijgespijkerd.

Basiskennis kindermishandeling en huislijk geweld.

Toetsing

Er wordt gevarieerd getoetst (opdrachten, assessements, schriftelijke toetsen).

Literatuur

Zie www.wigk.nl voor een overzicht van de literatuur van vorig studie jaar. De docenten zorgen altijd voor actueel studiemateriaal. Een aantal docenten schrijft ook zelf studiemateriaal. Voorbeelden:

Weijers: Stoppen of volharden

Actuele criminologie

Van der Helm et al : “Forensische sociotherapie’

Rooster

Aantal ingeroosterde uren (contacturen met en zonder docent): 12 uur per week.