Kies op maat

Inloggen Menu

Milieuchemie

Deze minor start met een serie colleges waarin (eco) toxicologische effecten van stoffen worden besproken als deze vrijkomen in het milieu. Vervolgens wordt de invloed van niet-natuurlijke verbindingen op de natuurlijke processen en kringlopen besproken. Specifieke onderwerpen die aan bod komen zijn emissie van stoffen, verspreiding van stoffen in het milieu (inclusief lotgevalmodellen), effecten van stoffen (milieu en eco)toxicologie, stoffenbeleid (REACH) en milieutechnologie. Tijdens een project voert de student een milieuchemisch onderzoek uit in het laboratorium. De minor bevat ook uit een stagedeel van 15 EC in de vierde periode.

Leerdoelen

  • De student kent de cycli van een aantal elementen en stoffen in het milieu.
  • De student kan aan de hand van een aantal voorbeelden uitleggen hoe niet-natuurlijke stoffen de natuurlijke cycli kunnen verstoren en vervolgens ongewenste effecten kunnen veroorzaken.
  • De student kan met een eenvoudig lotgevalmodel een inschatting maken van de verspreiding van een stof in het milieu.
  • De student heeft enig inzicht in de mogelijke effecten van natuurlijke en niet natuurlijke stoffen op organismen, populaties en ecosystemen.
  • De student is op de hoogte van het recente stoffenbeleid.
  • De student kan een klein milieuchemisch onderzoek opzetten, uitvoeren, uitwerken en vervolgens verwerken in een wetenschappelijk rapport.

Aanvullende informatie

Herkansingsmogelijkheden:

Herkansingen worden in periode 4 gegeven

Ingangseisen

Doelgroep:

Studenten van de opleiding Chemie

Ingangseisen:

Hoofdfase jaar 3 en 4. Om aan een minor binnen de opleiding Chemie te kunnen deelnemen geldt dat de student op het moment van inschrijving voor de minor in het bezit moet zijn van een propedeusegetuigschrift Chemie en aantoonbaar in totaal minimaal 100 EC moet hebben behaald.

Externe (KOM) studenten dienen een gewaarmerkte cijferlijst met hun leerovereenkomst mee te sturen waaruit blijkt dat ze aan de toelatingseisen voldoen.

Toetsing

Tentamens, opdrachten, verslagen en een presentatie.

Rooster

Aantal ingeroosterde uren (contacturen met en zonder docent): circa 200 uur.