Kies op maat

Inloggen Menu

Een andere kijk op gezondheid en ziekte 15 EC

Bekijk hier het filmpje over deze minor!

Is positieve gezondheid voor jou van belang? Vind je preventie en leefstijl belangrijk? Wil je effectief werken aan gezondheid vanuit aandacht voor de gehele mens?   

Dan is deze minor iets voor jou! Je maakt kennis met een andere kijk op gezondheid en ziekte, namelijk vanuit de antroposofische visie. Deze visie is aanvullend op wat je tot nu toe geleerd hebt. Je maakt kennis met deze andere kijk door de ontmoeting met bevlogen experts, uit verschillende werkvelden met veel praktijkervaring. Er zijn uiteenlopende werkvormen: colleges, workshops, excursies, een korte stage en creatieve werkvormen met beeldende kunst, muziek en beweging. En dat alles vindt plaats in een interdisciplinaire setting met studenten van verschillende opleidingen. Dat verbreedt je horizon en vergroot je mogelijkheid tot samenwerken.  

Het volgen van deze minor vraagt van jou openheid (zeker als je niet bekend bent met holistische werkwijzen) met actief behoud van je kritisch vermogen. De lesstof sluit aan bij jouw eigen waarnemingen en ervaringen. Deze minor daagt je uit je oordeelsvermogen verder te ontwikkelen en te onderzoeken wat de antroposofische holistische visie kan betekenen voor je eigen werkveld. Er is daarom veel ruimte in de opzet van de toetsen om je eigen interesses te volgen.   

Opmerkingen van studenten van vorige jaren: veel afwisseling, roept enthousiasme op, wijze sprekers, creatieve werkvormen, vergroot mijn zelfkennis. 

De minor kan uitgebreid worden tot de variant van 30 EC middels het doen van onderzoek op het gebied van de antroposofische gezondheidszorg in samenwerking met het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg. 

Kom voor meer informatie over deze minor naar onze Minorenmarkt op 12 maart 2020!

Leerdoelen

 • Verruiming blikveld door kennismaking met een vorm van integratieve gezondheidszorg, in dit geval de antroposofische gezondheidszorg. 
 • Kennen van de basis van antroposofische visie op gezondheid en ziekte en de verschillende therapievormen in de antroposofische gezondheidszorg. 
 • Vergroten van het eigen oordeelsvermogen. 
 • Versterken van de samenwerking met andere disciplines. 
 • Vergroten van zelfkennis, mede door kunstzinnige werkvormen en biografisch perspectief. 
 • Uitbreiding van het diagnostisch en therapeutisch instrumentarium. 
 • Indien van toepassing voor deel II (de 30 EC variant):het opzetten en uitvoeren van een onderzoek in samenwerking met het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg. 

Ingangseisen

Opleiding(en): 

Opleidingen in gezondheidszorg- en agogische beroepen, onderwijs, zoals verpleegkunde, diëtetiek, fysiotherapie, oefentherapie Caesar en mensendieck, maatschappelijk werk, sociaal pedagogische hulpverlening, logopedie, vaktherapeutische beroepen (zoals Creatieve Therapie, beeldende therapie, Muziektherapie, Dramatherapie, Danstherapie, Psychomotorische Therapie), toegepaste psychologie, huidtherapie, PABO. 

De minor is toegankelijk voor studenten die deeltijd, voltijd of duaal studeren. 

Toelatingseisen:  

minimaal 3e jaars student, propedeuse behaald.  

Indien de minor uitgebreid wordt tot de 30 EC variant, dient student ten minste 1 onderwijseenheid Onderzoeksvaardigheden op HBO-niveau met een voldoende te hebben behaald. Tevens dient het eerste gedeelte van de minor bij aanvang van periode II met een voldoende afgerond te zijn. 

Is de inschrijfdatum al gesloten, maar wil je toch nog meedoen? Neem dan contact op met Barbara van de Loo, loo.vd.b@hsleiden.nl, 06-48133750. 

Toetsing

Deel I  

5 schriftelijke toetsen en een presentatie 
80 % aanwezigheid bij colleges en andere werkvormen

Deel II: schriftelijk verslag van onderzoek 

Student heeft twee toetskansen per studiejaar. Indien een toets daarbinnen niet behaald is, dient student zich opnieuw in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. De herkansing zal dan in september van het nieuwe studiejaar plaats vinden. In uitzonderlijke gevallen kan een extra toetskans worden aangevraagd bij de examencommissie van de opleiding Vaktherapie. 

Literatuur

 • Modulehandleiding minor Hogeschool Leiden (via intranet) 
 • Overige artikelen en stukken die op DLO geplaatst zijn 
 • Salman, H. (2003). Antroposofie, een moderne vorm van spiritualiteit. Nearchus. 
 • Uit serie Gezichtspunten antroposofische gezondheidszorg te bestellen via www.gezichtspunten.nl de titels: Antroposofische geneeskunst, Biografie en ziekte, Salutogenese en Karma, Gezondheid en ziekte 
 • Lievegoed, B.C.J. (2003). ‘Ontwikkelingsfasen van het kind’. Zeist: Christofoor, 11e geheel herziene druk, ISBN 90 6038 492 X, de hoofdstukken 1 t/m 4 
 • R. Steiner, ‘De opvoeding van het kind’ Pentagon 2000, 9789072052483 
 • B. Witsenburg ‘Gezondheid, ziekte en therapie’, hoofdstukken 1 t/m 5 ( staan op intranet) 
 • Niemeijer e.a. Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen hoofdstuk 1 t/m 4 
 • Schoorel, E.P.S., De eerste zeven jaar, kinderfysiologie, Zeist, Christofoor geheel herziene druk 2014 

 • Keuze uit (voor opdracht III): 
 • Wais, M., “Het leven in de hand nemen” uitgeverij      Christofoor; ISBN 90 6238-584-2  
 • Welman, A.J., De menselijke levensloop, een psychotherapeutische benadering met behulp van sprookjesbeelden. Christofoor ISBN 9789060382714  
 • Burkhard, G., Je leven in de hand nemen, Zeist Vrij Geestesleven ISBN: 9789060383438  
 • Gezichtspunten: Biografie zie www.gezichtspunten.nl  
 • Lievegoed, B.C.J., De levensloop van de mens, Rotterdam, Lemniscaat ISBN 9789060693001 
 • Niemeijer M.H., (red.). Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Van Gorcum 3e geheel herziene druk 2004 ISBN 90 232 4012 X;   
 • Baars. E., ( eindred.), Handboek Goede zorg, ethische en methodische aspecten, Zeist: Christofoor ( 2005) ISBN 90 6238 790 
 • Keuze uit: boek of voordrachtenreeks van Steiner, R. ( zie aanbevolen literatuur) 
 • Rümke, A., Verkenningen in de psychiatrie, een holistische benadering. Zeist: Christofoor (2004).  
 • Uitgaven Lectoraat Hogeschool Leiden: Praktijkonderzoek in de Antroposofische gezondheidszorg 2009, 2010, 2011 en 2012. 
 • Voor deel II van de minor 
 • Donk, C. van der en Lanen, B. van (2011). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho 
 • Baars, E.W. en van der Bie, G.H. (2011). Health promotion: preventief en curatief, naar een duurzame gezondheidszorg. Amsterdam: Uitgeverij SWP  
 • Afhankelijk van de beroepsrichting keuze: Bolk’s companion te downloaden van website www.louisbolk.nl of via Kingfisherfoundation 

Rooster

Deel I: 8 uren per week + 6 dagdelen stage/excursies in periode 1. 

Deel II: 5 uren per week.