Kies op maat

Inloggen Menu

Arbeidsrecht en Reorganisatie

Reorganisaties zijn in organisaties aan de orde van de dag! Bijvoorbeeld doordat de omzet is teruggevallen als gevolg van de coronacrisis. Of denk aan de situatie dat een organisatie minder en/of andere medewerkers nodig heeft om te kunnen blijven concurreren. Elke organisatie komt op enig moment in een fase waarbij verandering van structuur, cultuur en/of werkprocessen noodzakelijk is. 

 

Vaak komen dan deze vragen aan bod: moet en mag er personeel ontslagen worden? Welke werknemers komen in aanmerking voor ontslag? Hebben deze werknemers, eenmaal ontslagen, recht op een werkloosheidsuitkering? En wat als een werknemer ziek uit dienst gaat? Ook speelt de medezeggenschap bij zo’n reorganisatie een rol. Zijn vakbonden betrokken bij ontslag van meerdere werknemers? Hoe zit het eigenlijk met herplaatsing van werknemers naar andere passende functies binnen of buiten de organisatie? Kunnen en mogen functies of arbeidsvoorwaarden worden aangepast, en zo ja hoe dan? 

 

Daarnaast geldt dat reorganisaties geen kans van slagen hebben als er geen oog is voor de organisatiecultuur in brede zin. Na het regelen van de juridische kant, moet er worden geïnvesteerd in ‘verandermanagement’. Om een verandering te laten slagen, is het essentieel dat hiervoor begrip en draagvlak is onder het personeel. Hoe kan er binnen de organisatie op een begrijpelijke manier worden gecommuniceerd over de juridische (on)mogelijkheden? Wie is waarvoor verantwoordelijk bij de voorbereiding en uitvoering? En welke positie heeft de HR-medewerker hierin?  

 

Het moge duidelijk zijn: bij een reorganisatie moeten juristen en Hrm’ers nauw samenwerken. Een grondige kennis van de relevante regels op het gebied van ontslag, medezeggenschap en inkomensondersteuning is dan voor zowel de Hrm’er als de bedrijfsjurist essentieel! 

Leerdoelen

De student toont via een individueel schriftelijk tentamen aan dat hij in staat is om onderdelen van veranderstrategieën, stappen, rollen en theorie aangaande (collectief) ontslagrecht, socialezekerheidsrecht en HRM te benoemen, uit te leggen en toe te passen ten aanzien van het reorganisatieproces.    

 

Daarnaast stelt de student (in groepsverband) een advies voor een reorganisatie op waarbij de student is in staat om vanuit zowel de discipline arbeids- en socialezekerheidsrecht als HRM wetgeving toe te passen, rondom de gevolgen van een reorganisatie en deze wetgeving om te zetten naar een adviesrapport en adviseren over benodigde maatregelen en interventies.  

  

De leerdoelen voor de onderscheiden onderdelen van de minor tref je hieronder aan. 

 

Arbeidsrecht en medezeggenschap:  

  • De student is in staat om in een reorganisatie de nodige ontslagscenario's uit te werken en toe te passen en waar mogelijk de nodige rechtsmaatregelen van werknemers toe te passen, te benoemen en te ondervangen. 

 

Socialezekerheidsrecht: 

  • De student is in staat om bij een reorganisatie zowel de werkgever als de werknemer te adviseren over de gevolgen voor de regelingen voor werkloosheid, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en pensioen.  
  • De student is in staat om de maatregelen als gevolg van de coronacrisis ter financiering van werknemerslasten weer te geven, alsmede wat een sociaal plan is en wat daarvan de kernpunten zijn. 

 

HRM:  

  • De student is in staat op de stappen van het verandermanagement toe te kunnen toepassen en een advies te schrijven voor het management als onderdeel van het reorganisatieplan in combinatie met een communicatie- en mobiliteitsplan, waarbij hij de positie/rol als HR-adviseur kan bepalen ten opzichte van de verschillende (externe) stakeholders. Daarnaast is hij in staat om te onderhandelen met de verschillende (externe) stakeholders waarbij hij weet om te gaan met verschillende belangen. Ook kan de student het management en de medewerker adviseren over de geplande reorganisatie waarbij hij de positie tussen de bedrijfsjurist en HRM kent. Daarnaast kan de student het management en de medewerker adviseren over de geplande reorganisatie waarbij hij de positie tussen de bedrijfsjurist en HRM kent. 

Deze minor is zowel toegankelijk voor derde- en vierdejaars studenten van de studies: 

  • HRM 
  • HBO-Rechten 
  • SJD 

Toelatingseisen studenten faculteit M&B: propedeuse en 60 EC behaald in jaar 2.  

  

Toelatingseisen overige studenten: minimaal propedeuse, minimaal 30 EC uit de hoofdfase en verder staat de toelating tot de minor ter beoordeling van de examencommissie van de opleiding.  

Ingangseisen

Derde- en vierdejaars studenten van de voltijd opleidingen HRM/Recht/SJD 

 

Toelatingseisen overige studenten: minimaal propedeuse, minimaal 30 EC uit de hoofdfase en verder staat de toelating tot de minor ter beoordeling van de examencommissie van de opleiding 

Literatuur

Rorink, F., Öztürk, B., en Kleijn, H. (2020). Verandermanagement. Pearson Benelux B.V. 

Amsterdam: Pearson Benelux B.V. 

 

Hogeschool van Amsterdam (2018). Reorganiseren door de ogen van een HR-professional. Utrecht: Noordhoff Uitgevers bv Groeningen Boek-op-Maat 

 

 

Digitaal Abonnement SDU Opmaat (aan de hand van kortingscode SDU) 

Rooster

Per week 3 lessen van 2,5 uur gedurende 8 weken. In de andere twee weken volgen presentaties en mondelinge gesprekken. Daarnaast zelfstudie aan de hand van itslearning. 

Toetsing

Schriftelijke toets (40 procent) 

Portfolio & Assessment (60 procent)