Kies op maat

Inloggen Menu

Diagnostiek

Binnen deze verdiepende minor word je opgeleid voor het opzetten en uitvoeren van analyses in een diagnostisch laboratorium. De focus ligt daarbij qua competenties op experimenteren, onderzoeken en functioneren in een organisatie en qua inhoud op de vakgebieden klinische chemie, medische microbiologie en moleculaire diagnostiek.

Verantwoording:
Dankzij een enorme toename aan nieuwe technieken is het vakgebied Diagnostiek (waaronder de specialisaties Klinische Chemie en Medische Microbiologie) de laatste jaren sterk veranderd. Er is vanuit het werkveld behoefte aan kritisch denkende laboratoriummedewerkers met een onderzoekende houding, niet alleen voor het uitvoeren van diagnostische analyses maar zeker ook voor het opzetten, optimaliseren, valideren en implementeren van nieuwe technieken en analyses.

Binnen deze minor wordt toegepast onderzoek gedaan ten behoeve van het onderwijs. Studenten werken op school en/of op een diagnostisch laboratorium in multidisciplinaire projectopdrachten aan relevante onderzoeksvraagstellingen vanuit het werkveld. Recente voorbeelden daarvan zijn:

- Opzetten van een moleculair diagnostische test voor de diagnostiek van lactose intolerantie (Goffin Molecular Technologies, Franciscus-Vlietland, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam).
- Data-analyse van databases geleverd door het Erasmus MC en STAR-SHL, t.b.v. diagnostiek Vitamine B12 deficiëntie (afdeling Klinische Chemie Erasmus MC, STAR-SHL, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam).
- Validatie/evaluatie van het Sphere Flash® systeem als automatische kolonieteller (LA Biosystems).

De minor sluit hiermee aan bij het kenniscentrum Zorginnovatie, in het bijzonder bij de onderzoekslijn 'Zorginnovatie met Technologie' en het lectoraat 'Labinnovatie en Point-of-Care Testing'.

Inhoud en programma
In de kennisgestuurde cursussen BMLCAD11 en BMLCAD21 werken de studenten m.b.v. voorbeelden, casussen aan basiskennis op het gebied van (medische) microbiologie, moleculaire biologie, biochemie, anatomie, fysiologie en pathologie, nodig om de resultaten van diagnostische analyses te kunnen begrijpen. Ook komt de achtergrond van de meest gebruikelijke testen in de medische microbiologie, in de klinische chemie en in de moleculaire diagnostiek aan bod, zodat kennis van de achtergronden kan worden toegepast bij het interpreteren van de resultaten van der bepalingen.

BMLCAD11: Casuïstiek Diagnostiek deel 1                     8 ect Kennisgestuurd
BMLCAD21: Casuïstiek Diagnostiek deel 2                     8 ect Kennisgestuurd
BMLPRD14: Project Diagnostiek                                    14 ect Praktijkgestuurd

Werkvorm:     
BMLCAD11:     Theorie
BMLCAD21:     Theorie
BMLPRD14:     Project

Kennis gestuurde cursussen vinden plaats in theorielokalen, waarbij zoveel mogelijk wordt gekozen voor activerende werkvormen waarin de student aan zet is en verantwoordelijk is voor zijn eigen leertraject. Korte pitches van de docent worden afgewisseld met opdrachten waar studenten zelfstandig of in groepsverband aan werken. Van studenten wordt verwacht dat ze voorbereid naar de les komen. Daarnaast worden gastdocenten ingezet voor illustraties vanuit de praktijk. Tijdens de praktijkopdracht en het project werken studenten aan werkelijke en actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk, indien mogelijk in een diagnostisch lab van een opdrachtgever en als dit niet mogelijk is in de labs van BML.

Leerdoelen

Naast het zich eigen maken van de voor het beroep noodzakelijke kennis en vaardigheden in flankerend onderwijs, werken studenten in multidisciplinaire projecten aan de voor het werkveld essentiële competenties Experimenteren, Onderzoeken, Beheren, Functioneren in een organisatie en Zelfsturing. Dit betekent in het geval van een diagnostisch laboratoriummedewerker dat de student:
-  met begeleiding experimenten opzet en deze zelfstandig en systematisch uitvoert.
-  de student een aangereikt probleem vertaalt in concrete vraagstellingen, onder begeleiding een onderzoeksstrategie kiest en het onderzoek uitvoert in een laboratorium.
-  de student reflecteert op eigen functioneren en ontwikkeling.
-  de student werkt met en/of een bijdrage levert aan één of meer beheersystemen binnen de organisatie.
-  de student rekening houdt met de opdrachtgever en collega’s vragen stelt, afstemt, collega’s en opdrachtgever informeert over zijn werkzaamheden en adviseert op basis van resultaten.

Aanvullende informatie

n.v.t. 

Ingangseisen

Voor personen van andere opleidingen uit deze (of uit andere) domeinen kan door de coördinator, in overleg met de examencommissie, van het opleidingsinstituut worden vastgesteld of zij toelaatbaar zijn.

Toetsing

Toetsvorm:
BMLCAD11: Schriftelijk Kennis gestuurd
BMLCAD21: Schriftelijk Kennis gestuurd
BMLPRD14: Portfolio, Assessment Praktijk gestuurd

In de cursuswijzers staan toetsmatrijzen waarin de leerdoelen en de toetsing helder worden omschreven. Het project kan gezien worden als toets waarbij alle competenties op het vereiste niveau door middel van een assessment worden getoetst.

Literatuur

BMLCAD11 en BMLCAD21: Kennis gestuurd. Lesstof:
- Ten Boekel / De Boer, Klinische Chemie en Hematologie voor Analisten, deel 1, Heron Reeks, Syntax Media, 2e druk 2015; 300 pags
- Ten Boekel / De Boer, Klinische Chemie en Hematologie voor Analisten, deel 2, Heron Reeks, Syntax Media, 2e druk 2015; 300 pags
- Nester, Microbiology: a human perspective. 8th edition, Mc Graw-HillHigher Education, 2016; 140 pags
BMLPRD14:
Project, praktijkgestuurd, de student gaat zelf op zoek naar voor het project relevante literatuur.

Rooster

Start in februari.