Kies op maat

Inloggen Menu

Moleculaire Biologie

De minor Moleculaire Biologie Research is een verdiepende minor die primair bedoeld is voor de studenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML). Binnen deze minor wordt de student voorbereid op hun latere betrokkenheid bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in een moleculaire biologisch (life science) research laboratorium. De focus ligt daarbij qua competenties op onderzoeken en experimenteren en qua inhoud op de biologie van het leven op moleculair niveau.

Verantwoording
Binnen het wetenschappelijk onderzoek op research laboratoria wordt nationaal en internationaal onderzoek gedaan aan levende organismen, weefsels of cellen. Het kan gaan om fundamenteel onderzoek naar het ontstaan van ziektes als kanker, Alzheimer of hart- en vaatziekten bij mens of dier. Daarnaast wordt onderzoek gedaan aan bacteriën, schimmels, gisten en/of planten, bijvoorbeeld op het gebied van gewasbescherming of gewasverbetering. Met de vele inzichten die wetenschappelijk onderzoek iedere dag oplevert neemt de vraag toe naar verdere ontwikkeling van moleculair biologische technieken met soms zeer specifieke toepassing, vaak in combinatie met de ontwikkeling van geavanceerde hoogwaardige apparatuur. Bij het ontwikkelen van experimenten en experimentele benodigdheden wordt veel gebruik gemaakt van (online) analyse- en ontwerpsoftware en ook de data(base)-analyse middels gespecialiseerde software speelt een steeds prominentere rol.
Binnen deze minor wordt de student voorbereid op de latere betrokkenheid bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in een moleculair biologisch (life science) research laboratorium. De focus ligt daarbij qua competenties op onderzoeken en experimenteren en qua inhoud op de biologie van het leven op moleculair niveau.

 

Inhoud en programma
Binnen dit minor programma werken studenten in kennis gestuurde cursussen aan het verkrijgen van gedegen kennis op het gebied van de moleculaire biologie. Daarnaast wordt in ongeveer de helft van de totale tijd binnen een project gestuurde cursus aan de eerder beschreven competenties gewerkt.

Programma
- Biochemie en Celregulatie: In deze cursus wordt kennis van en inzicht in biochemische processen verkregen die een rol spelen in een cel, bijvoorbeeld in signaaltransductie en celcyclus (regulatie). Er wordt geleerd hoe je diverse moleculair biologische, biochemische en celbiologische technieken kunt gebruiken bij het onderzoek van celfuncties.
- Alternatieve Celregulatie: Deze cursus beoogt inzicht te geven de moleculaire achtergronden van  ziektes en afwijkingen. Genetische en epigenetische veranderingen of variaties zijn hiervan vaak de bron. Laboratoriumonderzoek kan een rol spelen bij de diagnostiek, onderzoek naar fundamentele mechanismen en oplossingen of nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld therapie of nieuwe toepassingen.
- Moleculaire Lab Skills: In dit practicum komen zowel natte als droge laboratoriumvaardigheden aan bod. Klassieke moleculair biologische technieken (kloneren, nucleïnezuuranalyse etc.) en moderne varianten hiervan (Golden Gate, CRISPR/Cas9, next generation sequencing, data analyse) worden geoefend in de praktijk. Met deze cursus wordt kennis opgedaan van, en inzicht verkregen in, de diverse mogelijkheden die deze technieken bieden voor onderzoek en ontwikkeling.
- Project-praktijk Moleculaire Biologie: Tijdens deze cursus wordt door de student in een kleine groep aan een veelal multidisciplinair project gewerkt op een actuele vraagstuk uit de beroepspraktijk, die aansluit op de inhoud van de minor. Cursisten bekwamen zich verder in de competenties Experimenteren, Onderzoeken, Beheren, Functioneren in een Organisatie en Zelfsturing.

BMLBCR11      Biochemie en Celregulatie        4 stp Kennisgestuurd Schriftelijke toets
BMLACR11      Alternatieve Celregulatie           4 stp Kennisgestuurd Schriftelijke toets
BMLMLS11P   Moleculaire Labskills                  8 stp Schriftelijke toets, kan ook eventueel digitaal, Praktische oefening met verplichte aanwezigheid
BMLPROJ61    Project Moleculaire Biologie     14 stp Assessment

Werkvorm:
In het overzicht hierboven zijn ook de toetsvormen van de verschillende cursussen aangegeven.
Kennisgestuurde cursussen vinden plaats in theorielokalen, waarbij zoveel mogelijk wordt gekozen voor activerende werkvormen waarin de student aan zet is en verantwoordelijk is voor zijn eigen leertraject. Korte pitches van de docent worden afgewisseld met opdrachten waar studenten zelfstandig of in groepsverband aan werken. Van studenten wordt verwacht dat ze voorbereid naar de les komen. Daarnaast worden gastdocenten ingezet voor illustraties vanuit de praktijk.
De projectgestuurde cursus wordt uitgevoerd in het lab onder begeleiding van een instructeur. Buiten het lab vergaderen studenten wekelijks met hun begeleidend docent, alias opdrachtgever, om de voortgang van het project te bespreken.

Leerdoelen

Naast het zich eigen maken van de voor het beroep noodzakelijke kennis en vaardigheden, werken studenten in beroepsauthentieke projecten aan hun competenties. Concreet wordt aan de volgende leerdoelen gewerkt: 

  • Je zet een gegeven moleculair biologisch praktijkvraagstuk om in een onderzoekstrategie
  • Je rapporteert hierover volgens de in het werkveld geldende standaarden
  • Je zet een moleculair biologisch experiment op en voert deze zelfstandig uit
  • Je gebruikt de beheersystemen van een moleculair biologisch laboratorium correct en wanneer nodig
Naast deze context-specifieke leerdoelen wordt gewerkt aan leerdoelen gericht op functioneren in een organisatie en zelfsturing:
  • Je verdiept je in de wensen van de opdrachtgever
  • Je levert een evenredige bijdrage in het team
  • Je geeft assistentie en richting aan medewerkers als daar om wordt gevraagd
  • Je reflecteert op het eigen functioneren en ontwikkeling.

Aanvullende informatie

N.v.t.

Ingangseisen

Voor personen van andere opleidingen uit deze (of uit andere) domeinen kan door de coördinator, in overleg met de examencommissie van het opleidingsinstituut, worden vastgesteld of zij toelaatbaar zijn.

Toetsing

BMLBCR11      Biochemie en Celregulatie        4 stp Kennisgestuurd Schriftelijke toets
BMLACR11      Alternatieve Celregulatie           4 stp Kennisgestuurd Schriftelijke toets
BMLMLS11P   Moleculaire Labskills                  8 stp Schriftelijke toets, kan ook eventueel digitaal, Praktische oefening met verplichte aanwezigheid
BMLPROJ61    Project Moleculaire Biologie     14 stp Assessment

In de tabel hierboven zijn ook de toetsvormen van de verschillende cursussen aangegeven. In de cursuswijzer van iedere cursus staat een toetsmatrijs waarin de leerdoelen en de toetsing ervan helder wordt beschreven. Herkansingen worden geprogrammeerd op een tijdstip waarop geen concurrentie ontstaat met het reguliere onderwijs.

Het project kan gezien worden als een integrale toets omdat de kennis en vaardigheden van de andere cursussen nodig zijn om het project met succes te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden bij het project alle competenties op het vereiste niveau getoetst. De docent brengt hierbij gedurende het verloop van het project al zoveel mogelijk de getoonde competenties van de student in kaart zodat het assessment waarmee een project op basis van het verzamelde portfolio wordt getoetst eigenlijk vooral dient om te beoordelen of het vereiste competentieniveau door de student is behaald.

Vanaf studiejaar 2019-2020 is het programma aangepast, waarbij gewerkt wordt met per kwartaal maximaal twee te toetsen (grotere) onderwijseenheden (theorie en praktijk) tegelijk, waardoor het aantal toetsen wordt beperkt. Dit draagt bij aan een minimale concurrentie tussen studie-onderdelen, waardoor de student beter in staat is te relatie te leggen tussen theorie en praktijk.

Literatuur

BMLBCR11
- Cursuswijzer
- Biology, Campbell, N.A. et al., 11th edition, Pearson Education Limited, 2018.
- Lehninger Principles of Biochemistry, Nelson D.L. en Cox M.M, 6th edition, Worth publishers, New York, 2013.
- Molecular Cell Biology, Lodish H. et al, 7th ed.
- Aangereikte en zelf opgezochte literatuur (hoofdstukken uit boeken, wetenschappelijke artikelen). 

BMLACR11
- Cursuswijzer
- Biology, Campbell, N.A. et al., 11th edition, Pearson Education Limited, 2018.
- Lehninger Principles of Biochemistry, Nelson D.L. en Cox M.M, 6th edition, Worth publishers, New York, 2013.
- Molecular Cell Biology, Lodish H. et al, 7th ed.
- Aangereikte en zelf opgezochte literatuur (hoofdstukken uit boeken, wetenschappelijke artikelen)
Bijv.:
- Borovski, T et al, Cancer Stem Cell Niche: The place to be. Cancer Res. 71, 634-639, 2011.
- Chaffer, CL and Weinberg, RA., A perspective on Cancer Cell Metastasis, Science 331, 1559-1564, 2011.
- Hanahan, D and Weinberg, RA, Hallmarks of Cancer: The Next Generation, Cell 144, 646-674, 2011.
- Clarke, MF and Fuller, M., Stem Cells and Cancer: Two Faces of Eve, Cell, 1111-1115, 2006.

 BMLMLS11P
- Cursuswijzer
- Biology, Campbell, N.A. et al., 11th edition, Pearson Education Limited, 2018.
- Lehninger Principles of Biochemistry, Nelson D.L. en Cox M.M, 6th edition, Worth publishers, New York, 2013.
- Molecular Cell Biology, Lodish H. et al, 7th ed, Bedford Freeman & Worth 2012.
- Practical Skills in Biomolecular Sciences, Reed et al., 5th edition, Pearson 2016.
- Aangereikte en zelf opgezochte literatuur (hoofdstukken uit boeken, wetenschappelijke artikelen).

BMLPROJ61
- Cursuswijzer
- Formats voor Plan van Aanpak, wekelijkse werkschema's, projectverslag en procesverslag.
- Projectbeschrijvingen en eventueel extra aangeleverde achtergrondinformatie.
- Practical Skills in Biomolecular Sciences, Reed et al., 5th edition, Pearson 2016.
- Aangereikte en zelf opgezochte literatuur (hoofdstukken uit boeken, wetenschappelijke artikelen). De benodigde literatuur is sterk afhankelijk van het gekozen project, voortgang daarvan en eigen initiatieven.


Rooster

N.v.t.