Kies op maat

Inloggen Menu

Biochemische Research

De minor Biochemie is een verdiepende minor die zowel voor studenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) als studenten Chemie is bedoeld. Binnen deze minor worden studenten voorbereid op hun latere betrokkenheid bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in een biochemisch research laboratorium. De focus ligt daarbij qua competenties op onderzoeken en experimenteren en qua inhoud op analytische biochemie en eiwitbiochemie.

Verantwoording
Wanneer je als onderzoeker de werking van het leven volledig wil begrijpen moet je biochemicus worden. Dan onderzoek je namelijk tot op het molecuul hoe levende organismen precies werken. De biochemie houdt zich namelijk bezig met het bestuderen van de chemische samenstelling van levende materie en met de chemische veranderingen die in levende materie plaatsvinden. Eiwitten en DNA nemen hierin een belangrijke rol in omdat ze tot de meest fundamentele moleculen voor levende wezens behoren. De minor Biochemie wordt zowel voor studenten van de opleiding BML als de opleiding Chemie aangeboden. Voor studenten van de opleiding Chemie zit de uitdaging vooral in het opdoen van meer kennis omtrent de biochemie van het leven en de praktische laboratoriumvaardigheden die hierbij komen kijken. Studenten BML zullen vooral hun chemie kennis versterken en vaardigheden opdoen met complexe apparatuur die wordt gebruikt om levensmoleculen te bestuderen zoals High Pressure Liquid Chromatography (HPLC), Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC) en  Massa Spectrometrie (MS). Studenten van beide opleidingen zullen hierbij worden voorbereid op hun latere betrokkenheid bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in een biochemisch 

Doelen
Naast het zich eigen maken van de voor het beroep noodzakelijke kennis en vaardigheden, werken studenten in beroepsauthentieke projecten, die zijn opgezet in nauwe samenwerking met universitaire onderzoeksgroepen en bedrijven aan hun competenties. Concreet wordt aan de volgende leerdoelen gewerkt:

• Je zet een gegeven biochemisch praktijkvraagstuk om in een onderzoekstrategie

• Je rapporteert hierover volgens de in het werkveld geldende standaarden

• Je zet biochemische experimenten op en voert deze zelfstandig uit

• Je gebruikt de beheersystemen van een biochemisch laboratorium correct en wanneer nodig

Naast deze context-specifieke leerdoelen wordt gewerkt aan leerdoelen gericht op functioneren in een organisatie en zelfsturing:

• Je verdiept je in de wensen van de opdrachtgever

• Je levert een evenredige bijdrage in het team

• Je geeft assistentie en richting aan medewerkers als daar om wordt gevraagd

• Je reflecteert op het eigen functioneren en ontwikkeling.

Inhoud en programma
Binnen dit minor programma werken studenten in kennis en praktijk gestuurde cursussen aan het verkrijgen van gedegen kennis en praktische vaardigheden op het gebied van biochemie.

Daarnaast wordt binnen een project gestuurde cursus aan de eerder beschreven competenties gewerkt.

Programma vanuit BML:

-       Biochemische Werkwijzen: Tijdens deze cursus worden de achtergronden, werkingsprincipes en toepassingen behandeld van belangrijke biochemische technieken zoals die ook grotendeels in het practicum zijn langsgekomen. De focus ligt hierbij op High Pressure Liquid Chromatography (HPLC), Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC), röntgen kristallografie en  Massa Spectrometrie (MS).

-       Biochemie Theorie 3: Met deze cursus wordt kennis van en inzicht verkregen in biochemische processen met betrekking tot de regulatie van de cellulaire steady state eiwitconcentratie en het belang van eiwitvouwing voor functie. Dit in het licht van diverse signaaltransductie routes en de regulatie ervan in een- en meercellige organismen.

-       Biochemie Praktijk 3: In dit practicum doen studenten kennis en praktische vaardigheden op m.b.t. complexe apparatuur die wordt gebruikt ter analyse van complexe biologische samples op molecuulniveau. De focus ligt hierbij op High Pressure Liquid Chromatography (HPLC), Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC) en  Massa Spectrometrie (MS). Studenten leren deze de ins en outs van deze apparatuur kennen door op deze apparatuur te werken aan actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk. 

-       Project Biochemie: Tijdens deze cursus wordt door de student in een kleine groep aan een veelal multidisciplinair project gewerkt op een actuele vraagstuk uit de beroepspraktijk, die aansluit op de inhoud van de minor. Cursisten bekwamen zich verder in de competenties Experimenteren, Onderzoeken, Beheren, Functioneren in een Organisatie en Zelfsturing.

BML programma:

BMLBWW11     Biochemische werkwijzen   4 stp   Kennisgestuurd, Schriftelijke toets         

BMLBCH31T    Biochemie Theorie 3            4 stp   Kennisgestuurd, Schriftelijke toets

BMLBCH31P    Biochemie Praktijk 3            8 stp   Kennisgestuurd, Schriftelijke toets, Praktische Oefening met verplichte aanwezigheid

BMLPROJ61     Project Biochemie             14 stp   Kennisgestuurd, Assessment, Praktische Oefening met verplichte aanwezigheid

Totaal                                                                30                                                           

 

Werkvorm:
In de tabel hierboven zijn ook de toetsvormen van de verschillende cursussen aangegeven.
Kennisgestuurde cursussen vinden plaats in theorielokalen, waarbij zoveel mogelijk wordt gekozen voor activerende werkvormen waarin de student aan zet is en verantwoordelijk is voor zijn eigen leertraject. Korte pitches van de docent worden afgewisseld met opdrachten waar studenten zelfstandig of in groepsverband aan werken. Van studenten wordt verwacht dat ze voorbereid naar de les komen. De praktijk- en projectgestuurde cursussen worden uitgevoerd in het lab onder begeleiding van een instructeur. Buiten het lab vergaderen studenten wekelijks (in het geval van het project) met hun begeleidend docent, alias opdrachtgever, om de voortgang van het project te bespreken of vinden voorbereiding- en uitwerkingslessen plaats (in het geval van het prakticum).

 

Aanvullende informatie

Deze minor is een gewijzigde versie van de huidige minor Biochemie, die verspreid over jaar 3 en 4 werd aangeboden. Vanaf 2018-2019 wordt deze minor in semester 6 aangeboden. Dit is vergelijkbaar met andere BML-opleidingen, waardoor de mogelijkheid ontstaat om ook studenten van andere BML-opleidingen deel te laten nemen.

Ingangseisen

Voor personen van andere opleidingen uit deze (of uit andere) domeinen kan door de coördinator, in overleg met de examencommissie van het opleidingsinstituut, worden vastgesteld of zij toelaatbaar zijn.

Toetsing

Toetsvorm
In de tabel hierboven zijn ook de toetsvormen van de verschillende cursussen aangegeven. In de cursuswijzer van iedere cursus staat een toetsmatrijs waarin de leerdoelen en de toetsing ervan helder wordt beschreven. Herkansingen worden geprogrammeerd op een tijdstip waarop geen concurrentie ontstaat met het reguliere onderwijs.

Het project kan gezien worden als een integrale toets omdat de kennis en vaardigheden van de andere cursussen nodig zijn om het project met succes te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden bij het project alle competenties op het vereiste niveau getoetst. De docent brengt hierbij gedurende het verloop van het project al zoveel mogelijk de getoonde competenties van de student in kaart zodat het assessment waarmee een project op basis van het verzamelde portfolio wordt getoetst eigenlijk vooral dient om te beoordelen of het vereiste competentieniveau door de student is behaald.

Vanaf studiejaar 2019-2020 is het programma aangepast, waarbij gewerkt wordt met per kwartaal maximaal twee te toetsen (grotere) onderwijseenheden (theorie en praktijk) tegelijk, waardoor het aantal toetsen wordt beperkt. Dit draagt bij aan een minimale concurrentie tussen studie-onderdelen, waardoor de student beter in staat is te relatie te leggen tussen theorie en praktijk.

De minor Biochemie is een verdiepende minor die zowel voor studenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) als studenten Chemie is bedoeld. Binnen deze minor worden studenten voorbereid op hun latere betrokkenheid bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in een biochemisch research laboratorium. De focus ligt daarbij qua competenties op onderzoeken en experimenteren en qua inhoud op analytische biochemie en eiwitbiochemie.

Literatuur

Vanuit BML
BMLBWW11

- Cursuswijzer
- Biology, Campbell, N.A. et al., 11th edition, Pearson Education Limited, 2018.
- Lehninger Principles of Biochemistry, Nelson D.L. en Cox M.M, 6th edition, Worth publishers, New York, 2013.
- Quantitative Chemical Analysis, Harris D.C., 9th edition, W.H. Freeman and Company, 2016.
- Practical Skills in Biomolecular Sciences, Reed R. et al., 5th edition, Pearson, 2016.
- Chemistry, McMurry J.E., Fay R.C., 7th edition, Pearson, 2015.

BMLBCH31T
- Cursuswijzer
- Lehninger Principles of Biochemistry, Nelson D.L. en Cox M.M, 6th edition, Worth publishers, New York, 2013.

BMLBCH31P
- Cursuswijzer
- Quantitative Chemical Analysis, Harris D.C., 9th edition, W.H. Freeman and Company, 2016.
- Lehninger Principles of Biochemistry, Nelson D.L. en Cox M.M, 6th edition, Worth publishers, New York, 2013.
- Practical Skills in Biomolecular Sciences, Reed et al., 5th edition, Pearson 2016.
- Chemistry, McMurry J.E., Fay R.C., 7th edition, Pearson, 2015.
- Door de docent beschikbaar gestelde bijlagen.

 BMLPROJ61
- Cursuswijzer
- Formats voor Plan van Aanpak, wekelijkse werkschema's, projectverslag en procesverslag.
- Projectbeschrijvingen en eventueel extra aangeleverde achtergrondinformatie.
- Practical Skills in Biomolecular Sciences, Reed et al., 5th edition, Pearson 2016.
- Aangereikte en zelf opgezochte literatuur (hoofdstukken uit boeken, wetenschappelijke artikelen). De benodigde literatuur is sterk afhankelijk van het gekozen project, voortgang daarvan en eigen initiatieven.

Vanuit Chemie
CHMBCH21
- Cursuswijzer
- Lehninger Principles of Biochemistry, Nelson D.L. en Cox M.M, 7th edition, Macmillan Higher Education, England, 2017.

 

CHMPBIF1
- Cursuswijzer en opdrachtenhandleiding
- Literatuur op internet bij diverse gebruikte websites en software zoals NCBI, PyMol, Expasy, etc.

 

 

 

CHMMOS14
- Cursuswijzer
- Harwood, L.M., Claridge, T.D.W., Introduction to Organic Spectroscopy (Oxford Chemistry Primers 43), Oxford University Press, 1999 (ISBN 0 19 855755 8).
- Aanvullend studiemateriaal in de vorm van spectra, opdrachten, PowerPoint-presentaties en wetenschappelijke publicaties zal tijdens de lessen worden verstrekt.

 

 

 

CHMMPBR1
- Cursuswijzer
- Opdrachtomschrijving
- Wetenschappelijke literatuur (van opdrachtgever of zelf zoeken in de databases online). Dit is sterk afhankelijk van het gekozen project.

 

 

 

CHMPKWA1
- Cursuswijzer
- Kwaliteitsmanagement, Bernadette van Pampus, 2015, 3e druk Boom uitgevers Amsterdam (mediatheek)
- Open Universiteit, gratis te downloaden:
https://www.ou.nl/Docs/Opener/MW/Kwaliteitszorg/leereenheid_1.pdf
https://www.ou.nl/Docs/Opener/MW/Kwaliteitszorg/leereenheid_2.pdf
- Websites zoals: iso.org en nen.nl 

 

CHMPLO11
- Wetenschappelijke literatuur (van opdrachtgever of zelf zoeken in de databases online). Dit is sterk afhankelijk van het gekozen onderwerp.