Kies op maat

Inloggen Menu

Biochemische Research

*Let op:  

Coördinator voor BML is Eddy van der Linden
Coördinator voor CHM is Niek Heuts

Introfilmpje

De minor Biochemie is een verdiepende minor die zowel voor studenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) als studenten Chemie is bedoeld. Binnen deze minor worden studenten voorbereid op hun latere betrokkenheid bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in een biochemisch research laboratorium. De focus ligt daarbij qua competenties op onderzoeken en experimenteren en qua inhoud op analytische biochemie en eiwitbiochemie. Samen met het werkveld werken we hierbij aan oplossingen voor ziektes zoals kanker en aan biochemische vraagstukken rondom een circulaire economie. Dankzij deze samenwerking werken we samen met vooraanstaande wetenschappers en beschikken we over de nieuwste apparatuur om dit onderzoek te kunnen uitvoeren. Naast deze onderzoeksprojecten leer je van alles over de achtergronden van deze technieken en de werking van het leven.

Verantwoording
Wanneer je als onderzoeker de werking van het leven volledig wil begrijpen moet je biochemicus worden. Dan onderzoek je namelijk tot op het molecuul hoe levende organismen precies werken. De biochemie houdt zich namelijk bezig met het bestuderen van de chemische samenstelling van levende materie en met de chemische veranderingen die in levende materie plaatsvinden. Eiwitten en DNA nemen hierin een belangrijke rol in omdat ze tot de meest fundamentele moleculen voor levende wezens behoren. De minor Biochemie wordt zowel voor studenten van de opleiding BML als de opleiding Chemie aangeboden. Voor studenten van de opleiding Chemie zit de uitdaging vooral in het opdoen van meer kennis omtrent de biochemie van het leven en de praktische laboratoriumvaardigheden die hierbij komen kijken. Studenten BML zullen vooral hun chemie kennis versterken en vaardigheden opdoen met complexe apparatuur die wordt gebruikt om levensmoleculen te bestuderen zoals High Pressure Liquid Chromatography (HPLC), Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC) en Massa Spectrometrie (MS). Studenten van beide opleidingen zullen hierbij worden voorbereid op hun latere betrokkenheid bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in een biochemisch research laboratorium. De focus ligt daarbij qua competenties op onderzoeken en experimenteren.

Inhoud en programma
Binnen dit minor programma werken studenten in kennis en praktijk gestuurde cursussen aan het verkrijgen van gedegen kennis en praktische vaardigheden op het gebied van biochemie. Daarnaast wordt binnen een project gestuurde cursus aan de eerder beschreven competenties gewerkt.
- Biochemische Werkwijzen: Tijdens deze cursus worden de achtergronden, werkingsprincipes en toepassingen behandeld van belangrijke biochemische technieken zoals die ook grotendeels in het practicum en tijdens het project zullen langskomen. Het gaat hierbij om technieken als High Pressure Liquid Chromatography (HPLC), Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC), röntgenkristallografie en Massaspectrometrie (MS).
- Biochemie Theorie: Met deze cursus wordt kennis van en inzicht verkregen in biochemische processen zoals ze in een cel plaatsvinden. Kennis en begrip van het besturingsmechanisme van een cel is immers cruciaal om op een goede manier biochemisch onderzoek op te zetten en resultaten op de juiste manier te interpreteren.
- Biochemie Praktijk: In dit practicum doen studenten kennis en praktische vaardigheden op m.b.t. geavanceerde apparatuur die wordt gebruikt ter analyse van complexe biologische samples op molecuulniveau. De focus ligt hierbij op High Pressure Liquid Chromatography (HPLC), Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC) en Massaspectrometrie (MS). Studenten leren de ins en outs van deze apparatuur kennen door op deze apparatuur aan actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk te werken.
- Minorproject Biochemie: Samen met docenten en experts uit het werkveld werken studenten aan een zelf te kiezen project. Deze onderzoeksprojecten gaan met name over begrip, genezing of betere diagnostiek van ziektes zoals kanker en over biochemische vraagstukken rondom de circulaire economie en bijvoorbeeld toepassingen van en onderzoek naar enzymen. Op deze manier werken studenten aan de competenties Experimenteren, Onderzoeken, Beheren, Functioneren in een Organisatie en Zelfsturing.

Biochemische Werkwijzen - EASMBWW1, 4 ects, schriftelijke toets
Biochemie Theorie - EASMBC1T, 5 ects, schriftelijke toets
Biochemie Praktijk - EASMBC1P, 7 ects, schriftelijke toets (eventueel digitaal), praktische oefening met verplichte aanwezigheid
Project Biochemie – EASMPBC1, 14 ects, portfolio, praktische oefening met verplichte aanwezigheid
Totaal 30 ects

Werkvorm
In de tabel hierboven zijn ook de toetsvormen van de verschillende cursussen aangegeven.
Kennisgestuurde cursussen vinden plaats in theorielokalen, waarbij zoveel mogelijk wordt gekozen voor activerende werkvormen waarin de student aan zet is en verantwoordelijk is voor zijn eigen leertraject. Korte pitches van de docent worden afgewisseld met opdrachten waar studenten zelfstandig of in groepsverband aan werken. Van studenten wordt verwacht dat ze voorbereid naar de les komen. De praktijk- en projectgestuurde cursussen worden uitgevoerd in het lab onder begeleiding van een instructeur. Buiten het lab vergaderen studenten wekelijks (in het geval van het project) met hun begeleidend docent, alias opdrachtgever, om de voortgang van het project te bespreken of vinden voorbereidings- en uitwerkingslessen plaats (in het geval van het practicum). Ook is er tijdens de projecten regelmatig contact met professionals uit het werkveld om de voortgang van het onderzoek te bespreken.

Leerdoelen

Naast het zich eigen maken van de voor het beroep noodzakelijke kennis en vaardigheden, werken studenten in beroepsauthentieke projecten, die zijn opgezet in nauwe samenwerking met universitaire onderzoeksgroepen en bedrijven aan hun competenties.

Ingangseisen

Vanuit BML:
De propedeuse moet behaald zijn en daarnaast moeten minimaal 55 van de in totaal 90 te behalen ECTS uit jaar 2 en 3 zijn behaald om aan deze minor deel te mogen nemen. Het betreft een verdiepende minor voor de opleiding BML en Chemie en eventueel andere opleidingen waarbij studenten over basis laboratoriumvaardigheden en basiskennis Chemie beschikt. Zonder deze vaardigheden en voorkennis kan de minor niet worden gevolgd. Voor personen van andere opleidingen uit deze (of uit andere) domeinen kan door de coördinator, in overleg met de examencommissie van het opleidingsinstituut, worden vastgesteld of zij toelaatbaar zijn.

Vanuit Chemie:
Het betreft een verdiepende minor voor studenten die zich willen verdiepen in de biochemie. Dit betekent wel dat studenten relevante laboratoriumervaring en basiskennis moeten hebben van de (bio)chemie om deel te kunnen nemen aan deze minor. Dit kunnen bijvoorbeeld studenten Chemie, BML, biomedische wetenschappen, farmacie, etc. zijn. Wil je weten of dit voor jou past? Neem dan contact op met de coördinator. In overleg met de examencommissie kan er dan gekeken worden of je toelaatbaar bent. Voor de studenten Chemie van Hogeschool Rotterdam betekent dit dat deze minor goed aansluit op de kennis en vaardigheden uit jaar 1, 2 en 3. Als voorwaarde voor deze studenten geldt dat de propedeuse behaald moet zijn en daarnaast moeten alle voorgaande praktijkvakken, projecten en de stage behaald zijn en mag er maximaal 8 studiepunten achterstand zijn in de kennisgestuurde leerlijn.

Literatuur

EASMBWW1
- Cursuswijzer
- Lehninger Principles of Biochemistry, Nelson D.L. en Cox M.M, 8th edition, Worth publishers, New
York, 2021.
- Quantitative Chemical Analysis, Harris D.C., 10th edition, W.H. Freeman and Company, 2020.

EASMBC1T
- Cursuswijzer
- Lehninger Principles of Biochemistry, Nelson D.L. en Cox M.M, 8th edition, Worth publishers, New York, 2021.

EASMBC1P
- Cursuswijzer
- Quantitative Chemical Analysis, Harris D.C., 10th edition, W.H. Freeman and Company, 2020.
- Lehninger Principles of Biochemistry, Nelson D.L. en Cox M.M, 8th edition, Worth publishers, New York, 2021.
- Door de docent beschikbaar gestelde bijlagen.

EASMBC1
- Cursuswijzer
- Formats voor Plan van Aanpak, wekelijkse werkschema's, projectverslag en procesverslag.
- Projectbeschrijvingen en eventueel extra aangeleverde achtergrondinformatie.
- Aangereikte en zelf opgezochte literatuur (hoofdstukken uit boeken, wetenschappelijke artikelen). De benodigde literatuur is sterk afhankelijk van het gekozen project, voortgang daarvan en eigen initiatieven.

Rooster

-

Toetsing

Toetsvorm:
In de cursuswijzer van iedere cursus staat een toetsmatrijs waarin de leerdoelen en de toetsing ervan helder wordt beschreven. Herkansingen worden geprogrammeerd op een tijdstip waarop geen concurrentie ontstaat met het reguliere onderwijs.

Vanaf studiejaar 2019-2020 is het programma aangepast, waarbij gewerkt wordt met per kwartaal maximaal twee te toetsen (grotere) onderwijseenheden (theorie en praktijk) tegelijk, waardoor het aantal toetsen wordt beperkt. Dit draagt bij aan een minimale concurrentie tussen studie-onderdelen, waardoor de student beter in staat is te relatie te leggen tussen theorie en praktijk.

In het project zijn de kennis en vaardigheden van andere cursussen en praktijkvakken in de opleiding nodig om het project met succes te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden bij het project alle competenties op het vereiste niveau getoetst. De docent brengt hierbij gedurende het verloop van het project al zoveel mogelijk de getoonde competenties van de student in kaart. In het portfolio kan de student aan de hand van het STARR's, het werkplan, het labjournaal en behaalde resultaten aantonen dat hij/zij het vereiste competentieniveau heeft behaald. Tenslotte verwerkt de student de resultaten in een verslag dat beoordeeld wordt en ook aan de opdrachtgever teruggekoppeld wordt.

Aanvullende informatie

Deze minor is een gewijzigde versie van de huidige minor Biochemie, die verspreid over jaar 3 en 4 werd aangeboden. Vanaf 2018-2019 wordt deze minor in semester 6 aangeboden. Dit is vergelijkbaar met andere BML-opleidingen, waardoor de mogelijkheid ontstaat om ook studenten van andere BML-opleidingen deel te laten nemen.