Kies op maat

Inloggen Menu

Fieldlab Digital Economy/ Business Transformation Consulting

Digitalisering is op dit moment één van de grootste drijfveren achter de snelle veranderingen in onze economie. Duurzame logistiek, e-HRM, e-health, crypto-currencies op basis van blockchain technologie, boekhoudrobots, online marketing, big data, sociale platforms, op vrijwel ieder terrein gaan de ontwikkelingen razendsnel. Digitalisering maakt andere, nieuwe producten, diensten, business modellen, organisatievormen en werkwijzen mogelijk. Soms gaan die innovaties geleidelijk, maar soms zijn zij ook ontwrichtend. Hoe zorg je dat je als organisatie bij blijft? Hoe zorg je dat je niet te laat, maar ook niet te vroeg nieuwe digitale ontwikkelingen omarmt? En hoe kun je daar als consultant aan bijdragen?

Na afloop van deze minor ben jij in staat om, voor een echte (real-life) organisatie, de relevante (digitale) ontwikkelingen vroegtijdig te herkennen en deze te vertalen naar innovatief en duurzaam businessmodel. In lijn met de visie, missie en strategie van die organisatie en rekening houdend met de kracht en track-record van het bedrijf. Je kunt een waarde-propositie en bijpassende producten en diensten ontwerpen die optimaal gebruikmaken van de kansen die de nieuwe digitale technologie biedt. Daarnaast ben je in staat om die klantwaarde te vertalen naar een innovatief businessmodel dat ook voldoende waarde oplevert voor de betrokken stakeholders. Daarvoor maak je gebruik van Design Thinking als werkwijze. Tenslotte kun je aangeven hoe de organisatie die innovatie(s) het best zou kunnen implementeren en hoe de organisatie straks zelf het innoveren blijvend op gang kan houden.

Waar mogelijk werk je samen met studenten uit een ander vakgebied, zodat voorgestelde verbeteringen en veranderingen een breed palet omvatten. Bij dit multidisciplinair samenwerken besteden we ook aandacht aan systemisch denken, agile werken en praktische adviesvaardigheden.

Impact maken met praktisch innoveren dus. Een vaardigheid waarmee werkgevers je straks graag zien aankomen.

Je start met een persoonlijk ontwikkeltraject (Personal Journey) waarin je stil staat bij de zin en onzin van innoveren, de betekenis die vernieuwing geeft en de kansen die (in dit geval digitale technologische) innovatie heeft voor betekenisvolle bedrijfsmatige én maatschappelijke vernieuwing. Vanuit dit bredere perspectief op innovatie ga je vervolgens samen met een groep medestudenten aan het werk bij een bedrijf in de regio. Jullie opdracht in deze doelmatige ontdekkingsreis (Project Journey): ontwerp een nieuw en duurzaam businessmodel dat optimaal gebruik maakt van de beschikbare digitale technologie.

Het nieuwe businessmodel moet aantoonbaar beter zijn dan het bestaande businessmodel. Hierin definieer je zelf onderbouwd wat waarde is en maak je inzichtelijk hoe deze tot stand komt. Ook toon je aan dat de door jullie gekozen (nieuwe) digitale technologie (of werkwijze) passend is; bijvoorbeeld doordat er meer waarde wordt gecreëerd, nieuwe markten worden aangeboord of de efficiëntie (significant) wordt verhoogd. In het businessmodel houdt je rekening met de ontwikkelingen in het bredere ecosysteem van de opdrachtgever.

Vervolgens stel je met je groep een plan op voor de implementatie van het door jullie ontworpen businessmodel. In het implementatieplan wordt duidelijk beschreven hoe het businessmodelontwerp over de komende 5 jaar verder concreet moet worden geïmplementeerd. Er staat expliciet beschreven hoe en wanneer waarde wordt gecreëerd en hoe dit tot een duurzame- en betekenisvolle oplossing leidt. Verder moet uit het plan duidelijk worden welke stakeholders betrokken zijn. Je bent in staat om stakeholders op een heldere en navolgbare manier in begrijpelijke taal mee te nemen. Hierbij spelen uitspraken over haalbaarheid, betaalbaarheid en passendheid bij de context en organisatie een belangrijke rol.
De noodzakelijke (organisatie)verandering is beargumenteerd gestructureerd (aan de hand van een verandermodel) beschreven.

Je krijgt hiervoor verschillende theorieën en modellen aangereikt waarmee je deze opdracht tot een goed einde kunt brengen. Aan de orde komen (onder andere) Systeemdenken, Design Thinking, Agile ontwerpen, roadmapping, Veranderkunde en Adviesvaardigheid. Niet alleen technieken om zicht te krijgen op ontwikkelingen in de omgeving, maar ook manieren om zicht te krijgen op de werking van organisaties, omgaan met scenario's en onzekerheden en persoonlijke vaardigheden die je als consultant nodig hebt om binnen organisaties impact te kunnen maken. Het beroepsproduct (businessmodel ontwerp en implementatieadvies) dat jullie opleveren is HBO-waardig: je toont aan dat je product logisch volgt uit de theorieën die je hebt gebruikt, de werkwijze die je hebt gevolgd en je bevindingen. Een creatief, werkend "proof of concept" of een daadwerkelijk gerealiseerde innovatie levert (indien mogelijk) natuurlijk pluspunten op.

Je wordt begeleid door docenten die hun sporen in de consultancy en onderzoek verdiend hebben, en waar je dus veel van kunt opsteken. Ter inspiratie nodigen we zo mogelijk gastsprekers uit die passen bij de fase waar je traject zich in bevindt. Zoals trendwatchers die een breed beeld geven van (digitale) trends en ontwikkelingen die waarschijnlijk in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen, of verandermanagers die ingaan op het doorvoeren van veranderingen.

Leerdoelen

  • De student toont een bij hem/haar beroepsgroep passende, onderzoekende houding.
  • De student kan verbeteringen voorstellen en deze verbeteringen initiëren.
  • De student is in staat waarde te creëren door optimalisatie en digitale transformatie.
  • De student heeft passende professionele vaardigheden

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor studenten uit iedere vooropleiding, mits zij hun semester 5 (vaak is dit een stage) hebben afgerond. Durf om onbekende terreinen te verkennen, analytische vaardigheden, ondernemerschap, creativiteit, open communicatie en een professionele instelling zijn belangrijke voorwaarden om succesvol te kunnen zijn in deze minor. Let op: Bij overschrijding van het maximum aantal inschrijvingen vindt loting plaats. Wil je meedoen met de loting? Meld je dan vóór 09:00 uur op 21 april 2022 aan voor deze minor. Aanmeldingen hierna worden niet geaccepteerd. De loting vindt plaats op 21 april 2022.

Literatuur

  • 6 Days (2017) – Netflix Film
  • Amit, R., & Zott, C. (2020). Business Model Innovation Strategy: Transformational Concepts and Tools for Entrepreneurial Leaders. John Wiley & Sons, Inc.
  • Dekker, T. den. (2019). Design Thinking. Noordhoff.
  • Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. John Wiley & Sons, Inc.
  • Bland, D. & Osterwalder, A. (2020). Businessideeën testen. Boom – Management Impact.

Toetsing

De eindbeoordeling vindt plaats op basis van jouw deelname en participatie tijdens de lessen, de opdracht die je als team voor de organisatie uitvoert (inclusief de beoordeling van die organisatie en de peer-reviews van je teamleden), en enkele individuele opdrachten.