Kies op maat

Inloggen Menu

Fieldlab Betekeniseconomie

Deze minor gaat niet meer door

Help jouw opdrachtgever te overleven in een tijd van continue verandering. Onderzoek welke invloed Betekeniseconomie heeft op het ecosysteem en het businessmodel van een bedrijf uit de regio. Ontwerp voor hen een nieuw businessmodel dat daar zo goed mogelijk op inspeelt en schrijf een implementatieplan voor deze business transformatie.

Wil jij een oplossing bedenken waar de stad Rotterdam beter van wordt? Een innovatie waar mens én milieu belangrijk zijn, en winst een voorwaarde is om dat realistisch te maken? Met jullie, de stad Rotterdam en ondernemers uit de regio zetten we in de minor Fieldlab Business Transformatie in de Betekeniseconomie een experiment op dat probeert om de waarde in de stad (en deelgemeenten) te vergroten op een betekenisvolle, duurzame, en inclusieve manier. We gaan op zoek naar nieuwe diensten en producten die oog hebben voor milieu én mens en waarbij winst een voorwaarde is om die twee te kunnen dienen. Een andere manier van denken dus!

Op dit moment is digitalisering één van de grootste drivers achter de snelle veranderingen in onze economie. Duurzame logistiek, e-HRM, e-health, crypto-currencies op basis van blockchain technologie, boekhoudrobots, online marketing, big data, sociale platforms, op vrijwel ieder terrein gaan de ontwikkelingen razendsnel. Digitalisering maakt andere, nieuwe producten, diensten, Business Modellen, organisatievormen en werkwijzen mogelijk.

Maar digitalisering heeft ook geleid tot een andere visie op de maatschappij en op ondernemen. Van pushen van producten naar inspelen op klantvraag. En op hoger niveau: wat betekent dat hoe we nu met elkaar omgaan en hoe we met elkaar om zouden willen gaan.

Binnen dit fieldlab zien we organisaties als verweven met hun leefomgeving. Dat betekent dat organisaties altijd afhankelijk zijn van hun leefomgeving en altijd verantwoordelijk zijn voor hun leefomgeving; dat organisaties niet alleen zakelijke winstdoelstellingen (welvaart, geld) nastreven, maar ook maatschappelijke winstdoelstellingen (gezondheid en het geluk van mens en leefomgeving) moeten integreren in hun organisatievoering.  Wat betekent dat voor je organisatie? Hoe zorg je dat je als organisatie bij blijft? Hoe zorg je dat je niet te laat, maar ook niet te vroeg nieuwe ontwikkelingen omarmt? En hoe kun je daar als change agent aan bijdragen?

We willen dus samen met de ondernemer vanuit een andere manier van kijken gaan werken; die van maatschappelijk verbeterend ondernemen. Dit betekent dat we de ondernemer leren te zien hoe zij/hij nu naar de wereld kijkt en haar/hem laten ervaren wat die andere blik kan bieden, maar vooral hoe dit zich dan vertaalt naar de dagelijkse gang van zaken, waarin al onze processen nog ingericht zijn op die ene traditionele doelstelling. Deze transformatie van houding en gedrag vereist een praktijk-pad van interventies waarop we samen met de organisatie het avontuur aangaan.

Na afloop van deze minor ben jij in staat om  de relevante ontwikkelingen vroegtijdig te herkennen en deze te vertalen naar innovatief en duurzaam businessmodel. In lijn met de visie, missie en strategie van die organisatie en rekening houdend met de kracht en track-record van het bedrijf.

 Je kunt een waarde-propositie en bijpassende producten en diensten ontwerpen die optimaal gebruikmaken van kansen en ontwikkelingen.  Daarnaast ben je in staat om die klantwaarde te vertalen naar een innovatief businessmodel dat ook voldoende waarde oplevert voor de betrokken stakeholders. Tenslotte  kun je aangeven hoe de organisatie die innovatie(s) het best zou kunnen implementeren en hoe de organisatie straks zelf het innoveren blijvend op gang kan houden.

Waar mogelijk werk je samen met studenten uit een ander vakgebied, zodat voorgestelde verbeteringen en veranderingen een breed palet omvatten. Bij dit multidisciplinair samenwerken besteden we ook aandacht aan systemisch denken, agile werken en praktische adviesvaardigheden.

Impact maken met praktisch innoveren dus. Een vaardigheid waarmee werkgevers je straks graag zien aankomen.

Leerdoelen

De doelstelling van deze minor is het meegeven van kennis en vaardigheden om als change agent te kunnen opereren. Een change agent Rekt zijn/haar perspectief op door zich te verhouden tot perspectieven vanuit verschillende vakgebieden zoals sociale wetenschappen, economie en systeem- en transitiedenken. De uiteindelijke oplossing wordt gedragen door de organisatie en haar omgeving en is passend (zowel financieel als strategisch) (vernieuwingsgericht & zelflerend vermogen). …  Kan zich in stakeholders inleven: vanuit verschillende perspectieven (zoals systeemdenken en met embedded research) kijk jij naar de organisatie en haar omgeving. … Co-creëert samen met stakeholders in de democratische driehoek (markt, maatschappij en overheid). Je kunt deze verschillende behoeftes vertalen naar één waardetaal die deze vergezichten aan elkaar koppelt. … Kan onderzoek valoriseren: jouw opgedane kennis over zowel best practices voor het specifieke probleem van de organisatie als op basis van ervaringen, kom je tot inzichten met betrekking tot een waardetaal. Daarnaast ontwikkel je kennis met betrekking tot nieuwe handelingsperspectieven en het transitieproces die aan de organisatie, aan medestudenten als ook aan het kenniscentrum wordt overgedragen (kenniscreatie).

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor studenten uit iedere vooropleiding, mits zij stage-ervaring hebben opgedaan. Durf om onbekende terreinen te verkennen, analytische vaardigheden, ondernemerschap, creativiteit, open communicatie en een professionele instelling zijn belangrijke voorwaarden om succesvol te kunnen zijn in deze minor. Bij een beperkte inschrijving wordt deze minor samengevoegd met de minor Business Transformatie in een betekeniseconomie en/of de minor Business Transformatie en Nieuw Leiderschap, waarbij gezamenlijk in een multidisciplinair team wordt werkt alle thema’s. Bij overschrijding van het maximum aantal inschrijvingen vindt loting plaats. Deelnemers die worden uitgeloot helpen we graag bij het kiezen van een ander programma aan de Business School. 

Toetsing

De eindbeoordeling vindt plaats op basis van  jouw deelname en participatie tijdens de lessen, een portfolio waarin je verslag doet van jouw Personal Journey en het beroepsproduct (businessmodel ontwerp en implementatieadvies) dat je samen met jouw team oplevert als resultaat van de Project Journey.

Aanvullende informatie

Inhoud en programma

Je start met een persoonlijk ontwikkeltraject (Personal Journey) waarin je stil staat bij de zin en onzin van persoonlijke groei, de betekenis die deze groei geeft en de kansen die het meebrengt voor betekenisvolle bedrijfsmatige én maatschappelijke vernieuwing.  Vanuit dit bredere perspectief op persoonlijke groei ga je vervolgens samen met een groep medestudenten aan het werk met een bedrijf in de regio. Jullie opdracht in deze doelmatige ontdekkingsreis (Project Journey): ontwerp een nieuw en duurzaam businessmodel dat optimaal gebruik maakt van de beschikbare middelen.

Het nieuwe businessmodel moet aantoonbaar beter zijn dan het bestaande businessmodel. Hierin definieer je zelf onderbouwd wat waarde is en maak je inzichtelijk hoe deze tot stand komt. Ook toon je aan dat de door jullie gekozen (nieuwe) digitale technologie (of werkwijze) passend is; bijvoorbeeld doordat er meer waarde wordt gecreëerd, nieuwe markten worden aangeboord of de efficiëntie (significant) wordt verhoogd. In het businessmodel houdt je rekening met de ontwikkelingen in het bredere ecosysteem van de opdrachtgever.

Vervolgens stel je met je groep een plan op voor de implementatie van het door jullie ontworpen businessmodel. In het implementatieplan wordt duidelijk beschreven hoe het businessmodelontwerp over de komende 5 jaar verder concreet moet worden geïmplementeerd. Er staat expliciet beschreven hoe en wanneer waarde wordt gecreëerd en hoe dit tot een duurzame- en betekenisvolle oplossing leidt. Verder moet uit het plan duidelijk worden welke stakeholders betrokken zijn. Je bent in staat om stakeholders op een heldere en navolgbare manier in begrijpelijke taal mee te nemen. Hierbij spelen uitspraken over haalbaarheid, betaalbaarheid en passendheid bij de context en organisatie een belangrijke rol. De noodzakelijke (organisatie)verandering is beargumenteerd gestructureerd (aan de hand van een verandermodel) beschreven.

Je krijgt hiervoor verschillende theorieën en modellen aangereikt waarmee je deze opdracht tot een goed einde kunt brengen. Aan de orde komen (onder andere) Systeemdenken, Design Thinking, Agile ontwerpen, roadmapping, Veranderkunde en Adviesvaardigheid. Niet alleen technieken om zicht te krijgen op ontwikkelingen in de omgeving, maar ook manieren om zicht te krijgen op de werking van organisaties, omgaan met scenario’s en onzekerheden en persoonlijke vaardigheden die je als consultant nodig hebt om binnen organisaties impact te kunnen maken. Het beroepsproduct (businessmodel ontwerp en implementatieadvies) dat jullie opleveren is HBO-waardig: je toont aan dat je product logisch volgt uit de theorieën die je hebt gebruikt, de werkwijze die je hebt gevolgd en je bevindingen. Een creatief, werkend “proof of concept” of een daadwerkelijk gerealiseerde innovatie levert (indien mogelijk) natuurlijk pluspunten op.

 

Begeleiding
Je wordt begeleid door docenten die hun sporen in de consultancy en onderzoek verdiend hebben, en waar je dus veel van kunt opsteken. Ter inspiratie nodigen we zo mogelijk gastsprekers uit die passen bij de fase waar je traject zich in bevindt. Zoals trendwatchers die een breed beeld geven van (digitale) trends en ontwikkelingen die waarschijnlijk in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen, of verandermanagers die ingaan op het doorvoeren van veranderingen.

 

Voorlichting

Deze voorlichting is een interactieve online bijeenkomst via Teams. Je krijgt een korte presentatie over de minor en kunt daarna vragen stellen aan de docent. Je kunt meedoen op je mobiel, laptop of tablet.

Door hieronder op de datum van de voorlichting te klikken kom je in de Teams meeting.

Voorlichting 13 feb. 17.00 - 18.00