Kies op maat

Login Menu

Distributie in en rond Rotterdam

Distributie van goederen is een noodzakelijk kwaad voor de welvaart van de mens. In Rotterdam concentreert de distributie zich in de stad zelf bij het bevoorraden van onder meer winkels en in de haven, waar goederen van over zee worden aangevoerd en naar het achterland worden gebracht. Distributie is enerzijds noodzakelijk voor het functioneren van haven en stad, maar anderzijds een veroorzaker van veel duurzaamheidsproblemen. Verkeer in de stad en in de haven geeft hinder voor bewoners in deze stadsdelen. De studenten in de minor worden uitgedaagd om in goed teamwork oplossingen voor deze problemen te vinden. Er is behoefte aan enerzijds efficiënt en anderzijds duurzaam transport van goederen.
 
Studenten, die zich voorbereiden op een bachelordiploma moeten in staat zijn om in multidisciplinaire teams te werken aan innovatieve concepten om goederenstromen efficiënter en duurzamer te organiseren. Onderzoek naar nieuwe ideeën als synchromodaliteit, modal shift, cross chain control towers en inzet van drones dragen bij aan een toekomstgerichte oplossing van de problematiek. Aan de orde komen de samenhang in de ruimtelijke ordening en inrichting van de stad in relatie tot het beleveren van winkels in binnensteden en het afleveren van producten bij de consument in de woonwijken. De student zal trends en ontwikkelingen op dit gebied moeten onderzoeken en aanbevelingen kunnen formuleren voor gemeenten en andere stakeholders.
Centraal in de minor zal dan ook staan, dat de student vanuit zijn eigen expertise (opleiding) innovatieve oplossingen vindt voor de problematiek van verkeer en vervoer in stad en haven in samenhang met de ruimtelijke aspecten van deze gebieden. Integratie van kennisgebieden zal daarbij leiden tot innovatie.

Leerdoelen

Leerdoelen:

  • Kennis verwerven, uitbreiden en verdiepen ten aanzien van het economisch belang van activiteiten in binnenstad en haven voor de economie van een stad of stadsregio, processen van ontwikkeling van retail activiteiten in steden, haven- en vervoerseconomie en verkeerskunde, globalisering en de effecten daarvan op haven en achterlandvervoer, stadsdistributie en havenachterlandvervoer, actuele logistieke thema’s als synchromodaliteit en ketenregie.
  • Uitbouw van je onderzoeksvaardigheden: zoek in kleine werkverbanden naar toekomstgerichte oplossingen voor multidisciplinaire distributievraagstukken in en rond Rotterdam, durf daarbij nieuwe wegen in te slaan.
  • Vergroten van je omgevingsbewustzijn: vind je weg in de complexe omgeving met vele belanghebbenden waarin de vraagstukken zich afspelen om tot een oplossing te komen.
  • Multidisciplinair communiceren en samenwerken: je werkt in een multidisciplinair team, waarbij overleg van groot belang is. Leer elkaars werkterrein kennen en sta open voor andere visies.
  • Interactief leervermogen: bepaal je eigen leerdoelen. Bij de start van de minor moeten alle studenten de competenties van jouw opleiding vertalen naar leerdoelen, die je met deze minor wilt bereiken. Aan het eind van de minor wordt in een eindverslag nagegaan in hoeverre je jouw eigen doelen hebt bereikt. Voor de HP-studenten gebeurt dit in de vorm van een assessment.

Ingangseisen

- Propedeuse behaald
- Maximaal 15 studiepunten studieachterstand in semester 3 en 4
- Alle stages t/m jaar 3 behaald
- De minor is in eerste instantie bedoeld voor studenten van de opleidingen Logistiek en Economie, Logistiek en Technische Vervoerkunde, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Civiele Techniek en Vastgoed en Makelaardij. Bij studenten van andere opleidingen wordt in een toelatingsgesprek vastgesteld of de student voldoende voorkennis heeft om de minor te kunnen volgen.

Toetsing

Praktijkgestuurd: 
Studenten worden per project getoetst aan de hand van het op te leveren beroepsproduct waarmee je aantoont dat je competenties op een bepaald niveau hebt verworven. Aan de hand van producten en presentaties worden de studenten beoordeeld door de opdrachtgever, docenten, medestudenten van het eigen multidisciplinaire team en het beroepenveld.

Kennisgestuurd:
Ondersteunend aan de projecten worden enkele onderdelen cursorisch aangeboden. Dit kunnen theoretische onderdelen of vaardigheidstrainingen zijn, die schriftelijk kunnen worden getoetst of als onderdeel van het project waar mogelijk en relevant.

Literatuur

  • Blauwens, De Baere en v.d. Voorde, Transport Economics
  • Cathy Macharis en Sandra Melo, City Distribution and Freight Transport, Uitgeverij Edward Elgar, ISBN  978-0-85796-274-7

Rooster

De minor gaat van start in september. De duur van de minor is een half jaar, en beslaat twee onderwijsperiodes. Contacttijd is geschat op 15 lesuren per week.