Kies op maat

Login Menu

Fit4Use: de gebouwde omgeving vanuit FM-perspectief

Deze minor richt zich op het centraal zetten van mensen in een (stedelijk) gebied met slimme IT toepassingen. De stad als woon-, werk-, en recreatieomgeving is een boeiende uitdaging voor de (facilitair) manager van de 21e eeuw. Er zijn meerdere soorten gebruikers, diverse stakeholders en een veelvoud van belangen. In hoeverre ben je als manager van een organisatie in een gebied (bedrijventerrein, winkelgebied, stationsgebied, woongebied) in staat om in dat gebied, door middel van slimme IT toepassingen, de eindgebruikers optimaal te faciliteren? Met welke partijen ga je samenwerken om je doel te bereiken? Vanuit FM-perspectief bekijk en onderzoek je actuele ontwikkelingen en recente projecten, zoals de winkelpassage in het stadscentrum of het Amandelpark. Twee gebieden in Capelle aan den IJssel.

Studenten hebben tijdens deze minor onderzoek gedaan naar de functionaliteit van deze gebieden en waarom deze gebieden niet goed aanslaan bij de gebruikers. Onderzoek laat zien dat gebieden binnen een gebouwde omgeving die een diversiteit van gebruikers hebben (bijvoorbeeld bewoners en bedrijven), als aantrekkelijker worden ervaren door deze gebruikers. Door vanuit een gebruikersperspectief (activiteiten, beleving en gedrag) en slimme IT toepassingen meer inzicht te krijgen in een gebied, kunnen gebruikers beter presteren en ontstaat een omgeving die passend is bij behoeftes van de verschillende eindgebruikers en daarmee Fit4Use is. Kan jij dat ook, een omgeving Fit4Use maken?

Bekijk de student testimonial van Jordi en de minor promofilm.

Leerdoelen

Na afloop van deze minor kun je:

 • een gebied, en de manier waarop gebruikers daarmee omgaan, analyseren vanuit gebruikersperspectief met behulp van IT-data;
 • onderzoeken en definiëren wat de behoeften van verschillende gebruikers zijn binnen een bepaald stedelijk gebied;
 • parameters benoemen en onder andere met behulp van bestaande IT data dit ook inzichtelijk te maken;
 • het welbevinden en prestaties van mensen in een gebouwde omgeving monitoren en mogelijk beïnvloeden
 • een gebied integraal beoordelen en een vertaalslag maken naar de juiste faciliteiten of voorzieningen in dat gebied zodat de gebruiker optimaal wordt gefaciliteerd en beter kan functioneren;
 • Integere en ethische keuzes maken als het gaat om het gebruik van gebruikersdata en gebruikersinformatie;
 • Interventies en veranderingen initiëren ten behoeve van de gebruikers in een gebied.

Ingangseisen

- Propedeuse behaald 
- Maximaal 15 studiepunten studieachterstand in semester 3 en 4 
- Alle stages t/m jaar 3 behaald 

Toetsing

Het minorprogramma bestaat uit twee gekoppelde projecten (samen 15 EC) die de basis bieden van de minor, en per blok drie kennisvakken (samen 15 EC) die theoretische input geven om tot goede (deel)oplossingen te kunnen komen voor de projecten.

 • Project: Je gaat in een multidisciplinair team aan de slag met een gebied in Rotterdam of omgeving waar de gebruiker en het gebied niet optimaal tot hun recht komen. Je verzamelt gebruikersinformatie middels kwalitatieve dataverzamelingsmethoden en ook kwantitatieve data via slimme IT/data toepassingen.  Zo monitor en analyseer je gebruikersgedrag en formuleer je oplossingen om de gebouwde omgeving beter te faciliteren (bijvoorbeeld fysieke aanpassingen, maatregelen en voorzieningen die het verblijf veraangenamen, maatregelen om de bewegingen door het gebied te stroomlijnen, conceptverandering, etc.).
 • Urban: Welke faciliteiten zijn er vanuit de stedelijke context? Wat is gebiedsmanagement? Wie zijn de gebruikers? Welke  activiteiten worden er verricht door de  gebruikers in dat gebied? Wat is een gebouwde omgeving? Wanneer is een gebied functioneel goed ingericht?  Wanneer is iemand gezond? Wanneer is iemand gelukkig? Wat kan je met mapping, tracking, tracing en fotograferen van gebruikers?
 • Data: Welke data kunnen verzameld worden, hoe kom je aan deze data en wat kan je hier vervolgens mee doen? Je maakt kennis met relevante begrippen van datamanagement, zodat je de juiste vraag kan formuleren en bespreken met IT. Je leert kwantitatieve data te analyseren en op basis hiervan een voorstel tot verandering te doen. Hierdoor krijg je bruikbare informatie die je helpt  je doel te bereiken. Wat zijn sensoren, welke soorten zijn er en hoe kun je die gebruiken bij onderzoek in een gebied?

 • Ethiek: Ethiek draait om het maken van keuzes, wat is goed of juist handelen? Als professional zal je met situaties te maken krijgen waarin je instinct en de wetgeving niet voldoende zijn om op terug te vallen, zeker ook omdat dit laatste aspect vaak achterhaald is bij technologische zaken. Deze module reikt je verschillende theorieën aan, waaronder Waardenethiek (Aristoteles), Consequentialisme (Bentham-Mill) en  Deontologie (Kant). Deze zal je binnen de minorcontext moeten toepassen om daarmee je gekozen maatregelen/beleid kan beargumenteren.
 • Change: Hoe krijg je als manager invloed op de verandering van deze omgeving? Hoe kan je veranderingen in het gebied ten behoeve van de gebruiker initiëren? Welke belangen en tegenstrijdigheden van de gebruikers en stakeholders zijn er? Hoe stem je deze als manager op elkaar af? Welke competenties heb je als manager zelf nodig, hoe veranderbaar ben je zelf eigenlijk?

Rooster

De minor gaat van start in september. De duur van de minor is een half jaar, en beslaat twee onderwijsperiodes. Contacttijd is geschat op 15 lesuren per week.