Kies op maat

Inloggen Menu

Beleggen in Vastgoed

Vastgoedbeleggingen nemen een bijzondere positie in binnen de vermogensmarkt. Beleggers stellen zich regelmatig vragen zoals: waarom beleggen we in vastgoed, welke positie binnen de beleggingsportefeuille neemt vastgoed in, in welke type vastgoed moet worden belegd, alsdan in welke regio’s en wat zijn de eisen met betrekking tot rendement/risico profiel. 

Leerdoelen

Bij de minor Beleggen in Vastgoed kun je diepgaand inzicht verwerven in dit soort vraagstukken. Wij behandelen diverse onderwerpen waaronder

 • vastgoed als belegging,
  • vermogensmarkttheorieën, zoals de moderne portefeuille theorie (MPT) het Capital Asset Pricing Model (CAPM), de Efficiënte Markt Hypothese (EMH)
  • de werking van financiële markten en de invloed daarvan op de waarde van vastgoed alsmede
  • vraagstukken op het gebied van duurzaamheid bij het beleggen in vastgoed zoals Impact Investing.

Verder leren we je om vaardigheden te ontwikkelen om de juiste investeringsbeslissingen te nemen bij het beleggen in vastgoed. Na het volgen van de minor is de student in staat om als beginnend beroepsbeoefenaar

 • vastgoedbeleggingsvraagstukken te analyseren
  • adviezen te geven en die met cijfers te onderbouwen,
  • rendement-risicoprofielen van de belegging te bepalen
  • jaarverslagen van vastgoedfondsen te analyseren en prognoses te maken,

 
In het programma van deze minor staan het beleggen in vastgoed centraal. In het praktijkdeel (portfolioconstructie) wordt speciaal aandacht gegeven aan het beleggen in direct en indirect vastgoed. Dit wordt gedaan door zelf een vastgoedportefeuille met vastgoedobjecten (Portfolio constructie I, OP1) en een vastgoedportefeuille met vastgoedfondsen (Portfolioconstructie 2, OP2) samen te stellen.
Naast de praktijkopdrachten worden de volgende modules gegeven:

 • Beleggen en financiële markten I
 • Investeren in direct vastgoed
 • Financiële verslaglegging inzake investeringen in vastgoed
 • Investeren in indirect vastgoed
 • Juridische, financieringstechnische & fiscale structurering
 • Beleggen en financiële markten II

Verder wordt er veel aandacht besteed aan de praktijk aan de hand van twee excursies (Amsterdam, een dag en Brussel , twee dagen) en circa  zes gastcolleges.

Ingangseisen

De volgende toelatingseisen zijn van toepassing

 • Propedeuse behaald
 • Maximaal 15 studiepunten studieachterstand in semester 3 en 4
 • Alle stages t/m jaar 3 behaald

Hoewel er geen nadere toelatingseisen zijn, blijkt in de praktijk dat studenten die geen achtergrond hebben in Vastgoed & Makelaardij, Bouwkunde, Facility Management of Economie/ Financiële Markten in het algemeen moeite hebben om de minor met succes af te ronden. Deze studenten wordt nadrukkelijk aangeraden om contact op te nemen met de coördinator van de minor.

Het schrijven van een motivatiebrief kan een eis zijn tot toelating tot de minor voor niet IGO studenten.

Bij te veel belangstelling van studenten Vastgoed en Makelaardij kan de toelating voor studenten van buiten IGO tijdelijk worden stopgezet

Toetsing

Praktijkgestuurd: 
Studenten worden per project getoetst aan de hand van het op te leveren beroepsproduct waarmee je aantoont dat je competenties op een bepaald niveau hebt verworven. Aan de hand van producten en presentaties worden de studenten beoordeeld door de opdrachtgever, docenten, medestudenten van het eigen multidisciplinaire team en het beroepenveld.

Kennisgestuurd:
Ondersteunend aan de projecten worden enkele onderdelen cursorisch aangeboden. Dit kunnen theoretische onderdelen of vaardigheidstrainingen zijn, die schriftelijk kunnen worden getoetst of als onderdeel van het project waar mogelijk en relevant.

Literatuur

 • Baum, A., Real Estate Investment, A Strategic Approach, Third edition (2015), Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN and Routledge 711 Third Avenue, New Yok, NY 10017.
 • Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving, W. Hulleman, A.J. Marijs, meest recente druk (nader te benoemen hoofdstukken paragrafen);
 • Basisboek Vastgoed Fiscaal, Berkhout/van der Paardt, ISNB 978-90-815407-1-1

Rooster

De minor gaat van start in september. De duur van de minor is een half jaar, en beslaat twee onderwijsperiodes. Contacttijd is geschat op 15 lesuren per week.