Kies op maat

Inloggen Menu

Real Estate en Facility Management

body { font-size: 9pt; font-family: Arial } table { font-size: 9pt; font-family: Arial } Mede onder invloed van economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is de huisvestingsbehoefte van organisaties veranderd. Organisaties zijn efficiënter gaan werken waarbij niet alleen de fysieke werkomgeving en de werkplek steeds belangrijk zijn geworden. De fysieke werkomgeving is mede van invloed op de creativiteit en innovatievermogen van medewerkers waarbij het vastgoed ook dient bij te dragen aan de missie, visie en organisatiedoelstellingen van de betreffende organisatie.
Het besef dat de komende jaren de focus ligt op het tevreden houden van de eindgebruiker is inmiddels doorgedrongen tot vastgoedbeleggers. Het gaat om het behouden en binden van de huurders en daarbij goed monitoren wat hun behoeften zijn t.a.v. het vastgoed wat hen faciliteert in hun functioneren. Ook gastvrijheidsconcepten doen hun intrede bij het beheren en faciliteren van de objecten. Deze veranderingen hebben effect op de wijze waarop het vastgoed beheerd en geëxploiteerd wordt wat tot uiting komt in zowel, asset management, property management en facility management.
Deze vakgebieden zullen dan ook beter moeten gaan samenwerken en inzien dat huisvesting vraagt om een integrale benadering. In de minor Real Estate and Facility Management (REFM) zal vanuit Vastgoedmanagement- en Facility Management- perspectieven gekeken worden naar (commercieel) onroerend goed alsmede de vele processen binnen de vastgoedsector met als doel elkaars rol binnen het vastgoedproces te begrijpen en nader op elkaar aan te laten sluiten. Het doel is om met deze integrale visie op vastgoedmanagement het gebruik en de exploitatie van onroerend goed verder te optimaliseren.
 
Naast het gebruikelijke analyseren, synthetiseren, toepassen en oordelen, onderzoek vaardigheden en oplossings- en praktijkgericht werken (de vaste onderdelen van een minor) zal er aan onderstaande doelen gewerkt worden:
  • De student is in staat om zijn/haar kennis en inzicht in het vakgebied op professionele manier toe te passen, dat aansluit bij het werken als vastgoedmanager, property manager, facilitair manager.
  • De student is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren op het vakgebied van het beheer en exploitatie van een gebouw met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd op marktontwikkelingen om zodoende te onderzoeken of een project bijv. toekomstbestendig is, past binnen de strategie van een organisatie, of het afwegen of het handelen van de organisatie ethisch is, etc.
  • De student is in staat de financiële, economische, technische en juridische aspecten van objecten te analyseren t.b.v. een adviesrapportage.
  • De student is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over het kennisgebied op een heldere manier over te brengen op zowel professionals als alle andere stakeholders die betrokken zijn bij het beheer en exploitatie van vastgoed.
  • De student bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om zich verder in het vakgebied te ontwikkelen, zoals autonoom handelen en in samenwerkingsverbanden acteren, het reflecteren op het eigen handelen om zodoende continue verbetering van het functioneren te bewerkstelligen.

Ingangseisen

- Propedeuse behaald
- Maximaal 15 studiepunten studieachterstand in semester 3 en 4
- Alle stages t/m jaar 3 behaald
- De minor is toegankelijk voor studenten Facility Management en Vastgoed en Makelaardij. Bij studenten van andere opleidingen wordt in een toelatingsgesprek vastgesteld of de student voldoende voorkennis heeft om de minor te kunnen volgen.

Toetsing

Praktijkgestuurd: 
Studenten worden per project getoetst aan de hand van het op te leveren beroepsproduct waarmee je aantoont dat je competenties op een bepaald niveau hebt verworven. Aan de hand van producten en presentaties worden de studenten beoordeeld door de opdrachtgever, docenten, medestudenten van het eigen multidisciplinaire team en het beroepenveld.

Kennisgestuurd:
Ondersteunend aan de projecten worden enkele onderdelen cursorisch aangeboden. Dit kunnen theoretische onderdelen of vaardigheidstrainingen zijn, die schriftelijk kunnen worden getoetst of als onderdeel van het project waar mogelijk en relevant.

Rooster

De minor gaat van start in september. De duur van de minor is een half jaar, en beslaat twee onderwijsperiodes. Contacttijd is geschat op 15 lesuren per week.