Kies op maat

Inloggen Menu

Ontwerpen: stedenbouw

De minor Ontwerpen Stedenbouw is een doorstroomminor. Dit betekent dat deze minor als voorbereiding dient op de Master Stedenbouw van de Academie voor Bouwkunst Rotterdam en het schakelsemester voor de Technische Universiteit Delft.

De minor is ook toegankelijk voor studenten die geen ontwerpachtergond hebben, maar wel affiniteit met het vormgeven van de stad.

Je verdiept je kennis en vaardigheid op het gebied van stedenbouwkundig ontwerpen. van metropolitane regio tot inrichting van de openbare ruimte. Er is in het bijzonder aandacht voor ontwerpend onderzoek. Van jou wordt dan ook ambitie en talent voor ontwerpen gevraagd.  

Leerdoelen

De leerdoelen van de minor zijn afgeleid van de Dublin-descriptoren voor Bachelor-niveau en richten zich op het vakgebied van Stedenbouw. Aan alle desciptoren wordt gewerkt op het eindniveau Bachelor, aangezien de minor direct voorafgaat aan het afstuderen. De toetsing vindt plaats op een niveau net onder het eindniveau.

Dublin descriptoren Bachelor:

 1. Kennis en inzicht:

Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen;

functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is

 1. Toepassen van kennis en inzicht

Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied.

 1. Oordeelsvorming

Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten.
Is in staat om oordelen te formuleren op grond van onvolledige of beperkte informatie en daarbij rekening te houden met
sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden, die zijn verbonden aan het toepassen van de eigen kennis en
oordelen

 1. Communicatie

Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten.

 1. Leervaardigheden

Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan.

Dit is vertaald naar de leerdoelen op hoofdlijnen voor de minor als geheel. De leerdoelen zijn verdeeld over 8 vakken. Per vak zijn de leerdoelen nader gespecificeerd en toegspitst op beroepsdomeinen, -producten of –vaardigheden.

Kennis en inzicht en toepassen van kennis en inzicht:

 1. opdoen van kennis van flankerende ontwerpdisciplines architectuur en landschapsarchitectuur en daarmee de stedenbouwundige ontwerpvaardigheid verbreden
 2. verdiepen van kennis en vaardigheden op het gebied van stedenbouwkunde
 3. opdoen van kennis van de hedendaagse stedelijke omgeving en daarmee de stedenbouwkundige ontwerpvaardigheid versterken

Leervaardigheden en toepassen van kennis en inzicht

 1. het ontwikkelen van een onderzoekende ontwerphouding en -vaardigheid voorbereidend op Bachelor eindniveau of Master startniveau;
 2. het kunnen onderzoeken van maatschappelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar een ruimtelijk plan

Toepassen van kennis en inzicht en oordeelsvorming

 1. meerdere belangen van stakeholders, planologische en financiële randvoorwaarden in een samenhangend stedenbouwkundig ontwerp weten uit te werken;

Communicatie:

 1. in woord en beeld en aansluitend bij de doelgroep op heldere wijze de essentie van een plan uit weten te leggen, gebruikmakend van diverse presenatie- en rapportagevormen

Kennis en inzicht, communicatie, leervaardigheden en oordeelsvorming

 1. ontwikkeling van de eigen positionering in het vakgebied en dit kunnen uitdragen aan derden
 2. Vertalen van de eigen ontwerpcompetentie in een portfolio en een position paper

Ingangseisen

De minor is toelaatbaar voor studenten van binnen en buiten de Hogeschool Rotterdam. Voorwaarde is dat de student een opleiding volgt op het gebied van Bouwkunde, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ordening & Planologie, Vastgoed & Makelaardij of Watermanagement. Bij twijfel hierover volgt een gesprek met de minor-coördinator.

Verder de volgende eisen:
Propedeuse behaald
Alle stages t/m jaar 3 behaald

Toetsing

Praktijkgestuurd: 
Studenten worden per project getoetst aan de hand van het op te leveren beroepsproduct waarmee je aantoont dat je competenties op een bepaald niveau hebt verworven. Aan de hand van producten en presentaties worden de studenten beoordeeld door de opdrachtgever, docenten, medestudenten van het eigen multidisciplinaire team en het beroepenveld.

Kennisgestuurd:
Ondersteunend aan de projecten worden enkele onderdelen cursorisch aangeboden. Dit kunnen theoretische onderdelen of vaardigheidstrainingen zijn, die schriftelijk kunnen worden getoetst of als onderdeel van het project waar mogelijk en relevant.

Literatuur

-

Rooster

De minor gaat van start in september. De duur van de minor is een half jaar, en beslaat twee onderwijsperiodes. Contacttijd is geschat op 15 lesuren per week.