Kies op maat

Inloggen Menu

Wijkverpleegkundige in de Gezonde Wijk (VT)

De wijkverpleegkundige is de SPIL in de eerstelijnszorg! Wil jij leren hoe je hierin kunt excelleren? Kies dan deze minor!

De ’wijkverpleegkundige nieuwe stijl’ is een ‘Autonome Professional’ die breed georiënteerd is, integraal werkt en een cruciale functie in de samenleving vervult op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ze is toegankelijk voor cliënten en vervult (complementair aan de huisartszorg) de spilfunctie in de wijkgerichte (eerstelijns) zorg, waarbij zij zorg verleent op hoog niveau.

De wijkverpleegkundige richt zich in haar rol als zorgverlener vooral op het stimuleren van de zelfredzaamheid. De wijkverpleegkundige is een volwaardige sparringpartner bij de besprekingen over o.a. het welzijn in de wijk. Zij toont leiderschap en is actief betrokken bij het organiseren en stimuleren van preventieve activiteiten. De wijkverpleegkundige onderhandelt en adviseert daarbij naast de cliënt en zijn systeem ook andere professionals, vrijwilligers en de gemeentelijke WMO-adviseur. In de rol van ondernemer vormt zij een zelfstandige beroepsgroep, die onderhandelt met diverse overheidsinstanties, verzekeringsinstanties en het indicatieorgaan om de kwaliteit van de zorgverlening op een hoog niveau te brengen te houden.

De rol van de wijkverpleegkundige met betrekking tot palliatieve zorg krijgt volop aandacht.

Leerdoelen

Aan het eind van de minor kan je:

 • Blijvend informatie verzamelen over veranderingen en verbeteringen in zorg rondom kwetsbare doelgroepen in de wijk;
 • Deze ontwikkelingen op een interactieve wijze delen met medestudenten, docenten en collega’s;
 • De verschillende thema’s in een bepaalde wijk herkennen en daar effectieve interventies voor onderzoeken;
 • Gegevens verzamelen over aspecten van een ‘Gezonde wijk’ en deze in een bepaalde wijk onderzoeken; gebruikmakend van verschillende analyse instrumenten;
 • Op basis van deze wijkanalyse een wijkpreventieplan ontwikkelen, waarbij welzijn en zorg worden gekoppeld;
 • Het eigen functioneren in de palliatieve zorg evalueren op basis van wetenschappelijke literatuur en richtlijnen en op basis van ethische waarden met het oog voor het perspectief van cliënten en naasten;
 • Kennis en inzichten over verschillende aspecten van palliatieve zorg op aansprekende wijze overdragen aan medestudenten, docenten en collega’s;
 • Een netwerk opbouwen en het zorgbekostigingsmodel toepassen;
 • Zelfreflectie toepassen op het eigen handelen (ethisch, effectief en efficiënt);
 • Jouw ontwikkelingen met betrekking tot de 7 CanMEDS-rollen en 16 competenties in een portfolio beschrijven en dat delen in de peergroepen.

Doelen ten behoeve van Diversiteit
Als de bovenstaande doelen zijn behaald, heb je ook gewerkt aan de volgende doelen ten aanzien van diversiteit. De verpleegkundige in opleiding:

 • Maakt onderscheid tussen de behoefte van zorgvragers in de verschillende zorgsettings en verschillende leeftijdsdoelgroepen, rekening houdend met ontwikkelingsstadia;
 • Houdt steeds rekening met de verschillende niveaus in kennis en vaardigheden van de individuele zorgvragers

Ingangseisen

De minor ‘Wijkverpleegkundige in de Gezonde wijk’ is toegankelijk voor vierdejaars hbo-V studenten (alle differentiaties) en specifiek voor die studenten die interesse hebben in:

 

 • Zelfstandig werken in de thuissituatie
 • Wijkpreventie activiteiten
 • Vakbekwaam indiceren

Toetsing

Kennisgestuurd:  

 • Portfolio & groepsassessment (10 EC)
 • Palliatieve zorg  (3EC)

Projectgestuurd:   

 • Project naar aanleiding van een vraag uit het werkveld of vanuit Kenniscentrum Zorginnovatie
  • a) Plan van Aanpak (4 EC)
  • b) Literatuurstudie (2 EC)
  • c) Praktijk (9 EC)
  • d) Projectverslag + Presentatie (2 EC)

Literatuur

 • Adriaanse, M., Peters, J. (2019). Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen (1e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Boeije, H.(2014) Analyseren in kwalitatief onderzoek. Boom/Lemma
 • InfoGraphic Zorglandschap palliatieve zorg. Via: http://www.stichtingfibula.nl/Netwerken-Palliatieve-Zorg/Landschap-palliatieve-zorg.
 • Lambregts J., Grotendorst, A., & Merwijk, C. van. (2015). BachelorNursing 2020. Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Pool, A., Werner, A., Antwerpen-Hoogenraad, P. (2016). Wijkverpleging. Balanceren tussen zorg en zeggenschap. Amsterdam: Boom
 • Rosendal, H. (2019). Expertisegebied Wijkverpleegkundige. V&VN
 • Rosendal, H., Dorst, J. van, (2019) Vakbekwaam indiceren: een handreiking voor wijkverpleegkundigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Schuurmans, M., Lambregts, J., Projectgroep V&V 2020 & Grotendorst, A. (2012). Beroepsprofiel verpleegkunde.
 • Verhoef, V., Kuiper, C., Neijenhuis, K., Dekker-van Doorn, C., Rosendal, H. (2019). Zorgbasics Praktijkgericht onderzoek. Amsterdam: Boom.
 • Verpleegkundigen en verzorgenden 2020. Deel 3. Utrecht: V&VN. Geraadpleegd op 21 juni 2016, van http://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/Ouder%20dan%202010/3_profiel%20verpleegkundige_def.pdf

 

www.fni.nl

www.pallialine.nl

www.V&VN.nl

http://kennisbundel.vilans.nl/verward-in-de-wijk.html

www.vilans.nl

www.wijkprofiel.rotterdam.nl

www.zorgimpuls.nl