Kies op maat

Inloggen Menu

Lesgeven in de grote stad

Ben jij straks een ‘urban professional’? Wellicht kun je dit – na het volgen van deze minor- volmondig beamen. In de minor staat de stad centraal.
En jij, als aankomende leraar, ook!

Verschillende vragen passeren de revue: Hoe geef je les in een grootstedelijke omgeving? Vergt dat lesgeven andere vaardigheden van een leraar? En zo ja, welke dan? Hoe ga je om met lastige vraagstukken rondom diversiteit, maatschappij en religie? We houden verschillende onderwerpen tegen het licht, we onderzoeken, beargumenteren, bekritiseren en analyseren. We kijken naar het hier-en-nu, maar altijd in relatie tot het verleden en de toekomst! Dit betekent dat we ons niet laten leiden door de waan van de dag, maar maatschappelijke uitdagingen, het hedendaags onderwijs en de rol van de leraar vanuit verschillende invalshoeken leren bezien. We starten met een historische invalshoek: je leert onder andere over de democratische rechtsstaat, ideeën over integratie in de loop der tijd en het ontstaan van onze multiculturele, pluriforme samenleving. Ook hanteren wij een sociologische aanvliegroute waarin actuele, maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onderwijs en opvoeding worden ontrafeld. Verder komen onderwerpen als sociale in- en uitsluiting, schoolsegregatie en deviant gedrag van jongeren voorbij. We zijn er echter nog niet. Vanuit de onderwijskundige invalshoek leer je je bekwamen in intercultureel en interreligieus vakmanschap. Het concept inclusief denken wordt behandeld en we reiken handvatten aan voor het omgaan met verschillen in de klas. Vanuit filosofie en levensbeschouwing besteden we aandacht aan (kern)waarden die van invloed zijn op onze perceptie, ons gedrag en de inrichting van ons onderwijs. Je leert jezelf een kritische houding aan, niet alleen ten opzichte van stedelijke fenomenen, maar ook ten opzichte van jezelf. Dit betekent dat we aandacht besteden aan introspectie: hoe geef jij invulling aan je rol van docent? Hoe kijk jij naar je onderwijskundige omgeving en je –toekomstige- leerlingen? Deze vragen en meer komen voorbij in de minor ‘Lesgeven in een grootstedelijke omgeving’. Ben jij klaar voor je ontwikkeling naar urban professional?

Nieuw! Internationale route: ga in blok 2 voor 1-2 weken naar Marokko (studiereis) of ga voor circa acht weken naar Suriname (minor & stage). Wil jij je naast stadsbekwame docent ook ontwikkelen als wereldburger? Kies dan voor de internationale route van de minor Lesgeven in de grote stad!

Meer info: mail naar choun@hr.nl

Leerdoelen

Algemene leerdoelen. De student is in staat om:
1. verschillende soorten argumentatie te herkennen;
2. verschillende soorten argumentatie te gebruiken in een debat;
3. middels dialogisch onderwijs een gesprek te voeren met zijn leerlingen over een gevoelig onderwerp;
4. de ontwikkeling in het eigen denken over diversiteit aan te geven op basis van de onderdelen kennis, inzicht, (gedrags)vaardigheden en houding.

Leerdoelen filosofisch- levensbeschouwende invalshoek. De student is in staat om:
1. het begrip ‘cultuur’ filosofisch te duiden;
2. diversiteit in filosofisch denken te herkennen door (primaire teksten van) zowel oosterse als westerse filosofen te analyseren.;
3. een koppeling te maken tussen de onderwijsfilosofische achtergrond van een school en de manier waarop met diversiteit wordt omgegaan binnen die school;
4. botsingen van normen en waarden te kunnen herkennen en te duiden op welke wijze deze botsingen zich verhouden tot diversiteit;
5. religieuze invloeden op identiteitsvorming en gezin te benoemen en herkennen;
6. de veranderende positie van religie in het publieke domein te duiden en te koppelen aan schoolbeleid binnen het levensbeschouwelijk en openbaar onderwijs.

Leerdoelen sociologische invalshoek. De student is in staat om:
1. actuele problemen en vraagstukken op het gebied van opvoeding en onderwijs in een stedelijke omgeving te verklaren vanuit sociologische concepten en theorieën;
2. armoede en sociale ongelijkheid te herkennen in een grootstedelijke context;
3. de paradox van het integratiedebat uit te leggen met behulp van begrippen als meritocratie en parallelle samenleving;
4. mechanismen van sociale in- en uitsluiting in het onderwijs en de samenleving te herkennen;
5. mechanismen te herkennen die ten grondslag liggen aan het bestaan van schoolsegregatie en deviant gedrag van jongeren in de klas.

Leerdoelen onderwijskundige invalshoek. De student is in staat om:
1. actuele problemen en vraagstukken op het gebied van opvoeding en onderwijs in een stedelijke omgeving te verklaren vanuit onderwijskundige concepten en theorieën;
2. mechanismen te herkennen die ten grondslag liggen aan het bestaan van een onveilig leerklimaat en studiesucces;
3. het eigen onderwijs en de eigen onderwijskundige omgeving aan de hand van verschillende kenmerken te beoordelen op culturele sensitiviteit/inclusief denken;
4. een beschrijving te geven van de kapitaaltheorie en de invloed hiervan op het onderwijs uitleggen;
5. ouderlijke regimes en opvoedstijlen te herkennen en in te zetten als pedagogisch middel in de klas;
6. de basisprincipes van interculturele communicatie te hanteren in oudergesprekken;
7. een analyse te maken van de diversiteit van de eigen onderwijsomgeving op basis van begrippen als superdiversiteit, straatcultuur, gender en religie.

Leerdoelen historische invalshoek. De student is in staat om:
1) de basiswerking van een democratische rechtsstaat met scheiding der machten en gelijke rechten en plichten voor overheid en burgers te kennen;
2) deze basisprincipes toe te passen op actuele discussies en zich een oordeel te vormen over de wenselijkheid of haalbaarheid van ideeën van de politiek binnen de context van de rechtstaat;
3) aan te geven op welke wijze denken over burgerschap, nationalisme en culturele identiteit samenhangen met ideeën ten aanzien van integratie in de loop der tijd;
4) zijn mening ten aanzien van de enerzijds gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs en anderzijds de bijdrage aan integratie van openbare en bijzondere scholen te onderbouwen;
5) zich te realiseren welke historische ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het ontstaan van multiculturele pluriforme samenlevingen

Ingangseisen

Ingangseisen

De minor is alleen toegankelijk voor studenten die de propedeuse (alle punten uit leerjaar 1) in hun bezit hebben. 

Verder is de minor is bedoeld voor studenten die betrokken zijn, die staan voor een inclusieve samenleving en die weten hoe zij daar in de toekomst aan willen werken. Voor studenten die kritisch zijn, niet alleen naar anderen, maar ook naar zichzelf toe. De minor Lesgeven in de grote stad is primair bedoeld voor studenten de lerarenopleidingen VO/BVE en de Pabo. Echter zijn studenten van een ander instituut eveneens van harte welkom, indien zij zich kunnen vinden in het programma en de relevantie hiervan inzien voor hun toekomstige professie.

Toetsing

Toetsvorm
Het waardendossier (toets)
De studenten leggen gedurende de minor een waardendossier aan waarin ze hun eigen ontwikkeling en ideeën ten aanzien van lesgeven in een grootstedelijke context en inclusief onderwijs beschrijven. Aan de hand van dit dossier wordt beoordeeld hoe de student zich heeft ontwikkeld t.o.v. de aangeboden thematiek. In het waardendossier bevinden zich onder andere uitwerkingen van de hoorcolleges en werkcollegeopdrachten als ook – theoretische- reflecties op basis van kennis, inzicht, houding en (gedrags)vaardigheden.

Literatuur

Verplichte literatuur:
In de digitale leeromgeving (n@tschool) zullen een aantal –wetenschappelijke- artikelen, boekhoofdstukken en videomateriaal aangeboden worden.

Aanbevolen literatuur:
Daalen, R. van (2010). Het vmbo als stigma. Lessen, leerlingen en gestrande idealen. Amsterdam/Antwerpen: Augustus. Geerlings, E. (2007).Het oog in de storm, handboek 2, Amsterdam: Boom Uitgevers. Habben Jansen, E. (2010). Politiek voor Dummies. Amsterdam, Nederland: Pearson Education Benelux BV. Hofstede, G. & G.J. Hofstede (2005). Allemaal andersdenkenden. Amsterdam: Contact. Lagerwerf, B. & F. Korthagen (2006). Een leraar van klasse. Een goede docent worden en blijven. Soest: Nelissen. Lin, J. (red.) (2005). The Urban Sociology Reader. Londen: Routledge. Vries, de. B.(red), (2000).Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat (3e druk). Groningen, Nederland: Martinus Nijhoff.

Rooster

De lesdag is op maandag.