Kies op maat

Inloggen Menu

Lesgeven in de grote stad

body { font-size: 9pt; font-family: Arial } table { font-size: 9pt; font-family: Arial }

Ben jij straks een ‘urban professional’? Wellicht kun je dit – na het volgen van deze minor- volmondig beamen. In de minor staat de stad centraal. En jij, als aankomende leraar, ook!

Verschillende vragen passeren de revue: Hoe geef je les in een grootstedelijke omgeving? Vergt dat lesgeven andere vaardigheden van een leraar? En zo ja, welke dan? Hoe ga je om met lastige vraagstukken rondom diversiteit, maatschappij en religie? We houden verschillende onderwerpen tegen het licht, we onderzoeken, beargumenteren, bekritiseren en analyseren. We kijken naar het hier-en-nu, maar altijd in relatie tot het verleden en de toekomst! Dit betekent dat we ons niet laten leiden door de waan van de dag, maar maatschappelijke uitdagingen, het hedendaags onderwijs en de rol van de leraar vanuit verschillende invalshoeken leren bezien. We starten met een historische invalshoek: je leert onder andere over de democratische rechtsstaat, ideeën over integratie in de loop der tijd en het ontstaan van onze multiculturele, pluriforme samenleving. Ook hanteren wij een sociologische aanvliegroute waarin actuele, maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onderwijs en opvoeding worden ontrafeld. Verder komen onderwerpen als sociale in- en uitsluiting, schoolsegregatie en deviant gedrag van jongeren voorbij. We zijn er echter nog niet. Vanuit de onderwijskundige invalshoek leer je je bekwamen in intercultureel en interreligieus vakmanschap. Het concept inclusief denken wordt behandeld en we reiken handvatten aan voor het omgaan met verschillen in de klas. Vanuit filosofie en levensbeschouwing besteden we aandacht aan (kern)waarden die van invloed zijn op onze perceptie, ons gedrag en de inrichting van ons onderwijs. Je leert jezelf een kritische houding aan, niet alleen ten opzichte van stedelijke fenomenen, maar ook ten opzichte van jezelf. Dit betekent dat we aandacht besteden aan introspectie: hoe geef jij invulling aan je rol van docent? Hoe kijk jij naar je onderwijskundige omgeving en je –toekomstige- leerlingen? Deze vragen en meer komen voorbij in de minor ‘Lesgeven in een grootstedelijke omgeving’. Ben jij klaar voor je ontwikkeling naar urban professional?

Nieuw! Internationale route (Marokko): ga in blok 2 voor een week naar Marokko (studiereis). Wil jij je naast stadsbekwame docent ook ontwikkelen als wereldburger? Kies dan voor de studiereis Marokko van de minor Lesgeven in de grote stad!
Meer info: mail naar choun@hr.nl voor Marokko.

Leerdoelen

Een selectie van leerdoelen

Algemene leerdoelen. De student is in staat om:
1. middels dialogisch onderwijs een gesprek te voeren met zijn leerlingen over een gevoelig onderwerp;
2. de ontwikkeling in het eigen denken over diversiteit aan te geven op basis van de onderdelen kennis, inzicht, (gedrags)vaardigheden en houding.

Leerdoelen filosofisch- levensbeschouwende invalshoek. De student is in staat om:
1. het begrip ‘cultuur’ filosofisch te duiden;
2. diversiteit in filosofisch denken te herkennen door (primaire teksten van) zowel oosterse als westerse filosofen te analyseren.;

Leerdoelen sociologische invalshoek. De student is in staat om:
1. actuele problemen en vraagstukken op het gebied van opvoeding en onderwijs in een stedelijke omgeving te verklaren vanuit sociologische concepten en theorieën;
2. armoede en sociale ongelijkheid te herkennen in een grootstedelijke context;

Leerdoelen onderwijskundige invalshoek. De student is in staat om:
1. actuele problemen en vraagstukken op het gebied van opvoeding en onderwijs in een stedelijke omgeving te verklaren vanuit onderwijskundige concepten en theorieën;
2. mechanismen te herkennen die ten grondslag liggen aan het bestaan van een onveilig leerklimaat en studiesucces;

Leerdoelen historische invalshoek. De student is in staat om:
1) de basiswerking van een democratische rechtsstaat met scheiding der machten en gelijke rechten en plichten voor overheid en burgers te kennen;
2) deze basisprincipes toe te passen op actuele discussies en zich een oordeel te vormen over de wenselijkheid of haalbaarheid van ideeën van de politiek binnen de context van de rechtstaat;

Literatuur

Verplichte literatuur:
In de digitale leeromgeving (n@tschool) zullen een aantal –wetenschappelijke- artikelen, boekhoofdstukken en videomateriaal aangeboden worden.

Aanbevolen literatuur:
Daalen, R. van (2010). Het vmbo als stigma. Lessen, leerlingen en gestrande idealen. Amsterdam/Antwerpen: Augustus. Geerlings, E. (2007).Het oog in de storm, handboek 2, Amsterdam: Boom Uitgevers. Habben Jansen, E. (2010). Politiek voor Dummies. Amsterdam, Nederland: Pearson Education Benelux BV. Hofstede, G. & G.J. Hofstede (2005). Allemaal andersdenkenden. Amsterdam: Contact. Lagerwerf, B. & F. Korthagen (2006). Een leraar van klasse. Een goede docent worden en blijven. Soest: Nelissen. Lin, J. (red.) (2005). The Urban Sociology Reader. Londen: Routledge. Vries, de. B.(red), (2000).Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat (3e druk). Groningen, Nederland: Martinus Nijhoff.

Lesdagen

De lesdag is op maandag.
 

Leerdoelen

Algemene leerdoelen. De student is in staat om:
1. middels dialogisch onderwijs een gesprek te voeren met zijn leerlingen over een gevoelig onderwerp;
2. de ontwikkeling in het eigen denken over diversiteit aan te geven op basis van de onderdelen kennis, inzicht, (gedrags)vaardigheden en houding.

Leerdoelen filosofisch- levensbeschouwende invalshoek. De student is in staat om:
1. het begrip ‘cultuur’ filosofisch te duiden;
2. diversiteit in filosofisch denken te herkennen door (primaire teksten van) zowel oosterse als westerse filosofen te analyseren.;

Leerdoelen sociologische invalshoek. De student is in staat om:
1. actuele problemen en vraagstukken op het gebied van opvoeding en onderwijs in een stedelijke omgeving te verklaren vanuit sociologische concepten en theorieën;
2. armoede en sociale ongelijkheid te herkennen in een grootstedelijke context;

Leerdoelen onderwijskundige invalshoek. De student is in staat om:
1. actuele problemen en vraagstukken op het gebied van opvoeding en onderwijs in een stedelijke omgeving te verklaren vanuit onderwijskundige concepten en theorieën;
2. mechanismen te herkennen die ten grondslag liggen aan het bestaan van een onveilig leerklimaat en studiesucces;

Leerdoelen historische invalshoek. De student is in staat om:
1) de basiswerking van een democratische rechtsstaat met scheiding der machten en gelijke rechten en plichten voor overheid en burgers te kennen;
2) deze basisprincipes toe te passen op actuele discussies en zich een oordeel te vormen over de wenselijkheid of haalbaarheid van ideeën van de politiek binnen de context van de rechtstaat;

Ingangseisen

Studenten moeten in het bezit zijn van hun propedeuse om deel te kunnen nemen aan de minor. Voor deze minor zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar. Studenten dienen voor 1 september 2020 een korte motivatiebrief toe te sturen naar benaf@hr.nl.

Verder is de minor is bedoeld voor studenten die betrokken zijn, die staan voor een inclusieve samenleving en die weten hoe zij daar in de toekomst aan willen werken. Voor studenten die kritisch zijn, niet alleen naar anderen, maar ook naar zichzelf toe. De minor Lesgeven in de grote stad is primair bedoeld voor studenten de lerarenopleidingen VO/BVE en de Pabo. Echter zijn studenten van een ander instituut eveneens van harte welkom, indien zij zich kunnen vinden in het programma en de relevantie hiervan inzien voor hun toekomstige professie.

Toetsing

De minor is onderdeel van een kennis- en praktijkgestuurde leerlijn en zal worden getoetst door middel van waardendossiers. Deze dossiers zijn opgebouwd uit verschillende toetsonderdelen (deeldossiers), waarin ruimte bestaat voor creativiteit. 

Literatuur

In de digitale leeromgeving (Cumlaude) zullen een aantal –wetenschappelijke- artikelen, boekhoofdstukken en videomateriaal aangeboden worden.

Rooster

Lesdag is op maandag