Kies op maat

Inloggen Menu

Procestechnologie en Energietransitie

Interesse in de verduurzaming van procesindustrie?

Tijdens deze minor ga je samen met professionals uit het bedrijfsleven werken aan innovatieve en complexe vraagstukken over de vergroening van de procesindustrie door middel van procesintensificatie/optimalisatie en inzet van groene grondstoffen. Je krijgt de mogelijkheid om in een onderzoeksproject een bijdrage te leveren aan huidige innovatie. Je vergroot hiermee je meerwaarde als chemisch technoloog of werktuigbouwkundige doordat je in staat bent om actuele verduurzamingsproblematiek aan te pakken met innovatieve oplossingen.

Rotterdam is de thuishaven van een omvangrijk, samenhangend en vooraanstaand industrieel complex. De haven is van groot belang voor de regio. Er is veel aandacht voor de vergroening van chemische producten en processen. Daarnaast krijgt het efficiënt omgaan met energie en productie vanuit afvalstromen grote aandacht. De minor Procestechnologie & Energietransitie richt zich daarom op praktische onderzoeksvragen uit het bedrijfsleven gerelateerd aan ontwerp en analyse van bestaande en nieuwe chemische en biochemische (groene) processen. De twee thema’s binnen de minor zijn groene grondstoffen en energie.

Leerdoelen

Wat leer je tijdens de minor:

Voor beide thema's geldt, de student:
· Formuleert een heldere probleemstelling.
· Voert een literatuuronderzoek uit.
· Formuleert bij de probleemstelling onderzoeksvragen (deelvragen).
· Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
· Past kennis en inzicht toe bij de oplossing van een probleem(stelling).
· Benadert een probleemstelling vanuit verschillende invalshoeken.
· Vormt een eigen oordeel op basis van beschikbare gegevens.
· Heeft een analytische instelling en redeneert logisch.
· Houdt de eisen waaraan het resultaat moet voldoen in de gaten.

Doelen bij thema groene grondstoffen:
· Kennis opdoen van (bio-)procestechnologie; de opgedane kennis wordt vervolgens toegepast op massa en energiebalansen, (bio)reactorontwerp
· Maken van keuzes voor procesalternatieven op basis van technische, economische en ethische overwegingen
· Opschalen en ontwerpen van (bio)chemische processen
· Klantgericht werken in een multidisciplinaire omgeving
· Maken van (bedrijfs)economische analyses voor het ontworpen proces

Doelen bij thema energie:
· Kennis opdoen van energieanalyse en -besparingstechnieken; massa en energiebalansen, Pinch-technologie
· Procesoptimalisatie aan de hand van specificaties en randvoorwaarden
· Maken van keuzes voor alternatieve energiezuinige technieken op basis van technische, economische en ethische overwegingen
· Ontwerpen van de verbetervoorstellen
· Klantgericht werken in een multidisciplinaire omgeving
· Maken van (bedrijfs)economische analyses van de verbetervoorstellen

Ingangseisen

De minor is voor studenten Chemische Technologie en Werktuigbouwkunde in semester 7 van de opleiding. Ingangseisen voor WTB studenten van de HR worden binnen de opleidingen vastgelegd en zijn te vinden in de Hogeschoolgids van de desbetreffende opleiding.

Toetsing

Inhoud en programma:
De minor bestaat uit vier cursussen en twee onderzoeksprojecten.Voor studenten CTE en WTB zijn gedeeltelijk aparte programma’s opgesteld in de eerste fase (twee cursussen). In de tweede fase zullen CTE en WTB studenten een gezamenlijk programma doorlopen. De inhoud van de cursussen is verdiepend op de speerpunten van het minorprogramma. De verschillende cursussen worden parallel gegeven naast het uitvoeren van het onderzoeksproject dat het hele semester bestrijkt. De twee onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in groepsverband en vormen samen een geheel.

Cursussen fase 1
Materiaalkunde en Procesontwerp - achtergrond: CTE - ECTS: 3 - Toetsvorm: Opdracht
Scheidingstechnieken - achtergrond: CTE - ECTS: 3 - Toetsvorm: Schriftelijk
Apparaten in de Proces- en Energietechniek - achtergrond: WTB - ECTS: 4 - Toetsvorm: Schriftelijk
Dynamische Modellering en Besturingstechniek - achtergrond: WTB - ECTS: 2 - Toetsvorm: Opdracht

Onderzoeksproject (fase 1) - achtergrond: CTE&WTB - ECTS: 8 - Toetsvormen: Verslag, Presentatie, Mondeling

Cursussen fase 2
Energie Analyse, Modelering en Optimalisatie Methodieken - achtergrond: CTE&WTB - ECTS: 3 - Toetsvorm: Opdracht
Thermodynamica voor Energie- en Procestechnologen - achtergrond: CTE&WTB - ECTS: 3 - Toetsvorm: Opdracht

Onderzoeksproject (fase 2) - achtergrond: CTE&WTB - ECTS: 10 - Toetsvormen: Verslag, Presentatie, Mondeling

Literatuur

Literatuur:

  • Clarck, H., Introduction to chemicals from biomasses, Wiley (2008), ISBN 978-0-470-05805-3.
  • Ratledge C., Kristiansen B., Basic biotechnology, Cambridge University Press (2006), ISBN: 9780521549585.
  • Cengel Y.A., Boles M.A., Thermodynamics an engineering approach, 7th edition, MC Graw Hill, (2011) ISBN: 978-007-131111-3.
  • J. Ouwehand, T.J.G. Papa, E. Post en A. Taal , Toegepaste Energietechniek Deel 1, 4e herziene druk - Academic Service, 2011,  ISBN 9789039526545
  • Fogler H.S., Elements of Chemical Reaction Engineering, 4th edition, Pearson (2012), ISBN: 978-0131-278394
  • Haan de A.B., Bosch H., Fundamentals of Industrial Separations, 2nd edition, de Haan en Bosch (2007), ISBN: 978-9081-097321
  • Sinnot R., Towler G., Chemical Engineering Design, 5th edition, Elsevier (2009), ISBN: 978-0750-685511

Rooster

De minor word aangeboden in het eerste semester van het collegejaar. Per week zullen drie dagen worden besteed aan het onderzoeksproject en ten minste een dag aan het volgen van de cursussen.