Kies op maat

Inloggen Menu

Events Strategisch Design

Het Nationale Vuurwerk: gewoon een mooi oudejaarsfeestje of zit er een gedachte achter? Een event wordt steeds vaker door organisaties en bedrijven ingezet als strategisch middel om bepaalde doelen te bereiken. Binnen deze minor leer je hoe je een sterk event-concept kunt ontwikkelen voor een opdrachtgever met een (complex) vraagstuk. Hiernaast leer je hoe je event-concepten kunt produceren en in de markt zetten en krijg je o.a. ook les in het begroten van events. Vele onderwerpen als veiligheid, logistiek en crowdmanagement komen aan bod en je leert hoe je subsidies kunt aanvragen. In deze minor wordt breed gekeken naar het event als strategisch middel en word jij als student de designer.

De minor ‘Events: strategisch design’ leidt studenten op tot innovatieve en ondernemende Event Designers op strategisch niveau die met de inzet van Leisure en beleving antwoord geven op strategische actuele vraagstukken van grootstedelijke opdrachtgevers.

Leerdoelen

 In deze minor komen alle 7 competenties van de opleiding Leisure Management in meer of mindere mate aan bod. Competentie 1 “De Rotterdamse Leisure producer kan belevenisomgevingen produceren waarbij leisure als doel of middel wordt ingezet” staat centraal. Er wordt met meerdere partijen in grootstedelijke omgeving complexe projecten uitgevoerd met als beroepsproduct  van een event als strategische oplossing van een vraagstuk. Daarnaast worden marketingstrategieën en productiemiddelen ingezet om het event te produceren. Wij werken met actuele vraagstukken van Rotterdamse opdrachtgevers uit het werkveld. 

Dit uit zich specifiek in de volgende leerdoelen: 

 • Samen met andere partijen in een multidisciplinair samenwerkingsverband een marketingstrategie en communicatieplan te bedenken en uit te voeren voor het vermarkten van een innovatief concept, product of dienst.
 • Nieuwe kennis en inzichten te verwerven om innovatie te realiseren van de eigen onderzoek- en productiemethodes door uitwisseling met collega’s binnen het vakgebied of door multidisciplinaire samenwerking of co-creatie.
 • Nieuwe contacten aan te gaan met partijen binnen en buiten de organisatie voor het creëren van draagvlak voor de productie van een innovatief belevingsconcept, product of dienst.
 • Nieuwe innovatieve samenwerking met sponsors en andere partijen vorm te geven, samenwerkingsovereenkomsten vast te leggen en de uitvoering te regisseren voor het produceren van een innovatief belevingsconcept, product of dienst.
 • Correct Nederlands en/of Engels te schrijven voor praktijkopdrachten of projecten en in het kader van (externe) marketing/promotie.
 • Het kwantitatief in kaart en kwalitatief in beeld brengen van een doelgroep.
 • Een projectorganisatie op te zetten of veranderingen in bestaande werkprocessen te realiseren.
 • Het eigen leer- en werk- en productieproces planmatig, resultaatgericht en efficiënt in te richten al dan niet in samenwerking met anderen.
 • De eigen doelen te realiseren voor de ontwikkeling van een (innovatief) concept, product of dienst en de productie en hieraan leiding te geven.
 • Maatschappelijk verantwoord en kwaliteitsgericht te handelen en op de juiste wijze met ethische kwesties om te gaan.
 • Samen te werken met in- en externe partijen in verschillende rollen (ontwikkelaar, producent, regisseur) en in verschillende vormen van co-creatie (samenwerking tussen organisaties en/of met consumenten)
 • In kritische beroep situaties expliciet de raakvlakken met andere aanverwante vakdisciplines/sectoren binnen of buiten de Leisure-industrie te betrekken en dit tot uitdrukking laat komen in het beroepsmatig handelen (multidisciplinaire aanpak).
 • Nieuwe kennis en inzichten te verwerven om innovatie te realiseren in het zelf produceren van belevingsconcepten, producten of diensten.
 • Een persoonlijke visie in relatie tot een verscheidenheid aan opdrachten en werkzaamheden te ontwikkelen, (publieks-) contexten en maatschappelijke verbanden te leggen.

Ingangseisen

Deze minor is bedoeld voor 4e jaars HBO-studenten die hun praktijkstage hebben afgerond. Opleidingen die goed aansluiten zijn: Leisure Management, Communicatie, Sportmarketing en management, Facility Management en CMV. Studenten van alle opleidingen dienen contact op te nemen met de minorcoördinator; de student wordt uitgenodigd voor een gesprek en op basis hiervan kan de student worden toegelaten tot de minor.

Toetsing

Module LMAEVMMRK1M: Verslagtoets in de vorm van een conceptboek met onderliggende analyses als verantwoording.

Module LMAEVMMAN2M: Verslagtoets in de vorm van projectplan en officiële aanvraag event bij Rotterdam Festivals

Module LMAEVMUIT3M: Organisatie en uitvoer van Event-experience en projectverslaggeving daaromheen. Actieve deelname aan de studiereis.

Module LMAEVMPOR4M: Verslagtoets in de vorm van 2 essays en 1 portfolio. Omdat deze toetsen gebruikt kunnen worden door de student als internationaal visitekaartje, wordt deze opdracht in het Engels ingeleverd.