Kies op maat

Inloggen Menu

New Frontiers

Are you longing for the agility needed to earn yourself a solid place in an international professional practice? Change in our world is accelerating and constantly calls for new issues. The minor New Frontiers focuses on a growing demand in society for creative pioneers.

In this minor you will be challenged to experiment, to create links and to push boundaries: you will develop new ways of thinking and acting in innovative processes. In order to do this you will be collaborating with other students and with professional artists and designers. You will be doing research in groups, but you will also work independently.

You do not necessarily need to create a physical product in this minor. You can also identify future value of existing products by critically questioning them. You will learn to understand what innovation really means and how to visually translate results of groundbreaking processes and to communicate about them in an appealing way. Your ultimate goal is to formulate and create strategies and scenarios for the future. This can be done within the context of the commercial industry, but also in the public domain.

This minor will give you the chance to discover new 'landscapes' and territories that have not been explored yet. It will certainly contribute to your profile, if it is driven by your personal fascination, your desire to pioneer and your distinctive artistic vision.

Leerdoelen

  • Je bent in staat het eigen werk en dat van anderen te beschouwen en te analyseren, duiden en beoordelen in relatie tot een brede kennis van kernconcepten, structuren, werkwijze en theorieën van de beeldende kunst, vormgeving, beeldcultuur en actuele ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied;
  • Je bent in staat inhoud en richting te geven aan eigen werk / opdracht, in een internationale beroepscontext die gekenmerkt wordt door invloed vanuit en samenwerking met verschillende disciplines;
  • Je bent in staat expliciet de raakvlakken met andere vakdisciplines binnen of buiten de kunstwereld te betrekken, en dit tot uitdrukking te laten komen in het beroepsmatig werk.
  • Je ontwikkelt de persoonlijke artistieke visie in relatie tot een verscheidenheid aan opdrachten en werkzaamheden, (publieks)contexten en maatschappelijke verbanden; 
  • Je bent in staat maatschappelijke ontwikkelingen te verwerken in je werk, je daar kritisch toe te verhouden en, waar van toepassing, maatschappelijke ontwikkelingen te beïnvloeden met je werk;
  • Je kan nieuwe kennis en inzichten verwerven om innovatie te realiseren van producten en methodes die worden gehanteerd binnen het vakgebied/vraagstuk waarin je actief bent;
  • Je kan als professional functioneren in de omgeving waarbinnen je kansen en mogelijkheden ziet om innovaties in de beroepspraktijk te realiseren.

Aanvullende informatie

 

Ingangseisen

Students are required to send a portfolio and motivation. You will receive more information about this after you have registered for this minor on Kies op Maat and after approval of the Kies op Maat learning agreement (leerovereenkomst).

Toetsing

De modulen van deze minor worden op verschillende manieren getoetst: schriftelijke tentamens, verslagen, presentaties en mondelinge assessments.

Literatuur

Centraal Thema
Onder de invloed van het portable en multifunctionele verandert ons urban landschap in een gebied van geëngageerde avonturiers die hun leven als een tijdelijke road-movie op een fascinerende ruimtelijke manier exploiteren. Zonder bagage creëren zij een dynamische leefomgeving, balancerend en bewegend tussen culturen en plaatsen, over de zichtbare en onzichtbare grenzen heen.

De legende van de Frontier, geplaatst in een moderne voorstelling en in het huidig denkbeeld (gemarkeerd, onderzoekend, opnieuw uitgevonden) kristalliseert nu nog meer dan voorheen de verlangens, wensen en tevens de twijfel van de steeds complexer wordende moderne maatschappij en zijn immense globaliteit. Door zijn veelzijdigheid en het constant verplaatsen en verleggen van grenzen en gebieden neemt de Frontier de rol aan van een essentieel prisma dat vrijelijk de verschillende en immer voortdurende dynamiek analyseert en zich uiteindelijk plaatst in de kern van het creatieve proces.

Deze minor daagt je uit om bestaande waarden te bevragen en kritisch te evalueren, en ze daarna opnieuw waarde te geven in bestaande contexten en toekomstige verbanden. Naar het einde toe zal je een vakmatig en beroepsprofiel creëren dat wordt aangedreven door persoonlijke fascinatie, ontembare pioniersdrang en een duidelijk onderscheidende maar uiterst toepasbare artistieke visie.

1. Inleiding en verantwoording
De minor New Frontiers richt zich op de groeiende vraag naar creatieve pioniers, die zich kunnen aanpassen aan een internationale beroepspraktijk die constant verandert: de wereld globaliseert steeds sneller en roept voortdurend nieuwe vraagstukken op.

De minor New Frontiers daagt je uit om te experimenteren, verbanden te creëren en grenzen te verleggen: je ontwikkelt nieuwe manieren van denken en handelen binnen innovatieve processen. Je werkt daarvoor samen met andere studenten en met mensen uit het werkveld, je onderzoekt, en je werkt zelfstandig. Je creëert daarbij niet per se een “fysiek product”; het gaat ook om het identificeren van toekomstige mogelijkheden. Dat doe je door het onderzoeken en kritisch bevragen van producten om zo een kader te scheppen voor een toekomstige mogelijkheid. Je leert tot innovatie te komen en dit visueel te vertalen en op een inspirerende manier te communiceren.

Uiteindelijk is het doel dat je strategieën en scenario’s voor de toekomst formuleert of verwezenlijkt, of voorstellen voor concept-producten realiseert. Dit kan je binnen de context van de industrie doen, of kan zich richten op de beleving van de consument.

De minor stimuleert vooral het ontdekken van nieuwe “landschappen” en gebieden die nog niet verkend zijn. Je krijgt de gelegenheid om je te heroriënteren op een product of beleving, de vooringenomen waarneming te bevragen en de bestaande kaders bekritiseren wat moet leiden tot vernieuwende visionaire uitkomsten. Door bestaande waarden te bevragen en kritisch te evalueren en daarna opnieuw waarde te geven ga je een pioniersrol vervullen – je gaat als het ware als een verkennende wereld reiziger op ontdekking naar de blanco stukken op de landkaart om de geografie van de toekomst zichtbaar te maken.

De ‘rode draad’ in de minor volgt hetzelfde pad als veel innovaties: je begint met het signaleren en het werken in transitie, met een gerichte visie op een niche market zoals de ‘Influencers’ en de ‘Avant-garde’. Vervolgens zal je tracerend, inventariserend en analyserend het onderzoek en het experiment aangaan. De studie geeft je de fundering voor het aannemen van een kritisch bevragende houding, voor het stimuleren van baanbrekende denkvormen en voor het innemen van een initiërende rol. Je neemt deel aan het debat op het gebied van maatschappij kritische en op innovatie gerichte impulsen.

Samen met medestudenten vorm je interne en externe samenwerkingsverbanden met en in de beroepspraktijk om concrete antwoorden te geven op reële vraagstukken. Uiteindelijk moet dit resulteren in een vakmatige en beroepsprofilering die wordt aangedreven door je persoonlijke fascinatie, ontembare pioniersdrang en onderscheidende maar toepasbare artistieke visie.

In het beroepenveld past deze manier van werken bij veel verschillende functies: Innovative Researcher, Creative Brand Manager, Creative & Art Director, Visual Trend Analyst, Strategy and Research Developer, Concept Designer, Consumer Behavior Researcher, Creative Strategist/ Officer/Director, Content Director, Visual Design Editor, Marketing Manager Lifestyle & Consumer Behaviour, Strategy & Insight Manager, Visionnaire Strategist, Curator.

2. Beknopte weergave van de inhoud en de werkvormen
De Minor richt zich op de behoefte om beroepsspecialisten te vormen die, aangedreven door persoonlijke fascinatie, kritisch kunnen analyseren en daardoor creatieve strategieën kunnen signaleren en in kaart kunnen brengen met vernieuwende marktgerichte denkbeelden. Als student word je gestimuleerd om samenwerkingsverbanden aan te gaan, binnen als buiten de academie, om zo een reële werksfeer van cross-overs en disciplines te ontdekken.

De mensen met wie je samenwerkt kunnen afkomstig zijn uit verschillende vakgebieden zoals bv: theory & research, journalism, marketing, concept & branding, cultural study, curating, visual communication en concept development. Door de samenwerking maak je kennis met verschillende culturen en hun methodieken, gewoontes, professionele ongeschreven regels.

In de eerste weken van de minor worden de dialoog en het debat gestimuleerd door gastlezingen, museumbezoek, studio visits, het inzetten van Lectoraten en het bezoeken van internationale conferenties en (zoals bv: Maison & Objet fair Paris, Premiere Vision Paris, London Design Festival, Dutch Design Week Eindhoven, Frieze Art fair London, Woon festival Amsterdam, Interieur Biennale Kortrijk Belgie, Internationale Lezing Trent Union Li Edelkoort). Dit geeft je de veelzijdigheid en openheid die nodig is om creatieve, innovatieve denkbeelden, voorstellen en visionaire producten voor een steeds complexere industrie en wereld te bewerkstelligen.

Het doel van de minor is je in staat te stellen om jezelf te profileren en te plaatsen in een beroepspraktijk. Je wordt uitgedaagd om kritisch te reflecteren op de industrie, door je te verplaatsen en (daar)door grenzen en gebieden te verleggen. Het samenwerken in interdisciplinaire teams komt in de minor steeds naar voren, waardoor je zowel ervaring opdoet in het zelfstandig, individueel opereren als in het je staande houden in een team. De Minor zal partnerships aangaan met bedrijven of organisaties in het werkveld om reële vraagstukken aan te bieden aan de studenten. Door in interdisciplinaire teams aan complexe praktijkvraagstukken te werken ontwikkel je een onafhankelijk denkvermogen, onderzoeksgerichtheid, een eigen beroepsprofilering, een kritische houding en pioniersdrang om zo een toekomstige carrière te ondersteunen. Opdracht Ter introductie aan je Minor ga je in de eerste weken kennis maken met het actuele en huidige debat dat gaande is in het beroepenveld en dat nu de huidige kaders bepaalt. Je maakt daar kennis mee m.m.v gastlezingen, museumbezoek, studio visits en bezoek aan internationale lezingen. Het deelnemen aan de discussie rond huidige denkbeelden zal je kritische reflectie en pioniersdrang aan wakkeren om de grenzen te gaan verkennen, te verplaatsen en uiteindelijk te verleggen.

Je maakt in deze periode ook kennis met de groepsdynamiek en de verschillende disciplines en expertises die in deze minor vertegenwoordigd zijn. Je gaat je verdiepen in content en verhoudingen, verbanden en tijdgeest en positioneert jezelf daartussen om zo te definiëren wat nodig is voor het onderzoeken van het praktijk vraagstuk. In deze fase ga je dus het experiment en onderzoek aan, maak je nieuwe verbanden en visionaire denkbeelden die de richtingen bepalen voor je vervolg fase in de minor. Het vereist dat jij een persoonlijke fascinatie kan identificeren, zichtbaar kan maken en onderzoeken om vervolgens een creatieve uiting te bewerkstelligen die onderscheidend en van toegepaste artistieke aard is.

Je wordt uitgedaagd om kritisch te reflecteren, signaleren, inventariseren, analyseren, initiëren en experimenteren in een samenhangend geheel. Dit leidt uiteindelijk tot een onderzoek binnen een project. Je pakt dit onderzoek aan met een zelf samengesteld team, dat reële vraagstukken zal beantwoorden met een duidelijke visie op een internationaal vlak.

In kwartaal 14 krijg je de gelegenheid om een keus te maken uit twee benaderingen (Human Needs of Human Interaction) voor je domein onderzoek. Je richt je aandacht het identificeren, het organiseren en managen van je project in een transitie fase met een gefocuste blik op een futuristisch scenario. De reële vraagstukken kunnen afkomstig zijn uit een samenwerking met bedrijven uit de industrie o.a. op het gebied van innovatie, visionaire strategieën en toekomstige scenario’s.